Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023

Năm 2023, là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025.

Công tác dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hệ thống Dân vận tỉnh Nghệ An triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 sau đây:

1. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, trọng tâm tình hình nhân dân liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn; tình hình công nhân tại các khu công nghiệp; tình hình thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo.

2. Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/10/2021 về "Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo"; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 5/11/2021 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/5/2021 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo”;  Quy chế số 07-QC/TU, ngày 08/12/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc, đối thoại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025".

3. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, tổng kết: 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong tình hình mới; 10 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo", Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/11/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giúp đỡ người khuyết tật Nghệ An, Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

4. Kiểm tra, đánh giá thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 25/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; nhất là trong giải quyết các vụ việc đột xuất, nổi cộm, bức xúc". Giám sát việc triển khai, thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

5. Tiếp tục tham mưu việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Triển khai học tập Luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (sau khi Chủ tịch nước ký ban hành).

6. Phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 781/KH-UBND, ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Chỉ đạo xây dựng điểm sáng về dân chủ ở cơ sở; điểm sáng về dân vận chính quyền cho các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

7. Phối hợp thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với: Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Dân tộc; Ban Tôn giáo tỉnh.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 222-KH/TU, ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kết luận số 105-KL/TU, ngày 18/8/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU về "Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bản tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo". Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 64-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông; Kế hoạch số 31-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 20/6/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW, ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 121-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW (khóa IX) về công tác tôn giáo; Đề án xây dựng cốt cán trong tôn giáo; Đề án về “Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025”; Kết luận số 95-KL/TU, ngày 05/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về "Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ" giai đoạn 2021 - 2025;  Kết luận số 101- KL/TW của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới; các chủ trương công tác đối với đạo lạ, tà đạo, Pháp luân công...

10. Theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch dân vận tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và việc nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong vùng giáo.

                                                             Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                                   Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền


Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính


Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị


Kết quả công tác dân vận của Công an Nghệ An

Kết quả công tác dân vận của Công an Nghệ An


Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023


Công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo


Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu


Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành

Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu


Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà

Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An