Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nghệ An sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 111 – KH/TU và Đề án số 09-ĐA/TU để cụ thể hóa và triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Sau 02 năm thực hiện các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, đến nay, công tác xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có những kết quả khá tích cực trên các mặt:

 - Toàn tỉnh đã giảm được 03 chi cục và 33 phòng (ban) trực thuộc (trong đó: Khối Nhà nước giảm 03 chi cục và 19 phòng (ban). Khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh giảm 14 phòng, ban); 100% huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; có 08/21 đơn vị đã thực hiện thí điểm trưởng ban Dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện (đến năm 2020 sẽ hoàn thành ở 21/21 đơn vị). Đối với cấp tỉnh, đã triển khai sắp xếp bộ máy của các ban xây dựng Đảng và thực hiện mô hình văn phòng phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo cơ chế hoạt động sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất và đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định sáp nhập và bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá và xây dựng các phương án sắp xếp nhằm giảm bớt các tầng, nấc trung gian; sáp nhập, hợp nhất các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhằm giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp, trọng tâm là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục, Lao động Thương binh và Xã hội,… Đồng thời, tỉnh đã cũng khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang cơ chế tự chủ theo các nghị định của Chính phủ. Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã giảm 74 đơn vị sự nghiệp công lập (29 đơn vị thuộc sở, ban, ngành; 45 đơn vị thuộc UBND cấp huyện); có 23 đơn vị sự nghiệp công lập đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên, trong đó ngành Y tế có 17 đơn vị, Nhà nước không cấp ngân sách cho 4.290 biên chế. Dự kiến đến năm 2021, số đơn vị sự nghiệp dự kiến giảm gần 180 đơn vị; hợp nhất 5 ban quản lý dự án của 4 sở (Y tế, GD&ĐT, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng) thành 01 Ban quản lý dự án xây dựng dân dụng trực thuộc UBND tỉnh; hợp nhất Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến du lịch, Trung tâm Xúc tiến thương mại thành 01 đơn vị thống nhất trực thuộc UBND tỉnh; thống nhất sở GTVT, sở NN&PTNT và mỗi huyện chỉ có 01 ban quản lý dự án; hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến ngư, trạm giống... cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện…

- Việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 và Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị tiếp tục có những kết quả khá tích cực. Hầu hết các đơn vị đều chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả, tính đến tháng 6/2019, toàn tỉnh đã giảm được 6.989 biên chế (đạt 10,3%), trong đó, công chức giảm 264 người (khối đảng, đoàn thể giảm 89 người, khối nhà nước giảm 175 người); viên chức giảm 6.725 người, trong đó có 4.432 biên chế viên chức chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên (khối Nhà nước có 4.396 biên chế; khối Đảng (Báo Nghệ An) có 28 biên chế).

- Về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã: Cơ bản các đơn vị đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí bộ phận văn phòng phục vụ chung cho cấp ủy và chính quyền cấp xã gắn với trung tâm một cửa cấp xã; kết thúc hoạt động chi bộ cơ quan phường, xã, thị trấn; thực hiện việc tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời thực hiện bố trí kiêm nhiệm các chức danh để giảm số người hoạt động không chuyên trách cấp xã và khối, xóm, thôn, bản; triển khai bố trí 86 cán bộ công an chính quy về đảm nhận các chức danh trưởng, phó công an xã theo Nghị quyết 22- NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị.

- Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc triển khai các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các khối, xóm, thôn, bản. Kết quả đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên khối, xóm, bản, làng tại 18/21 huyện, thành, thị (sáp nhập 3.708 xóm xuống còn 1.717 xóm (giảm 1.991 xóm). Đối với đơn vị hành chính cấp xã, đến nay, tỉnh đã hoàn thành các bước lấy ý kiến cử tri; hội đồng nhân dân các cấp đã tiến hành họp thông qua đề án chi tiết với ý kiến thống nhất rất cao. Hiện nay, tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Thường vụ theo quy định. Theo đó, giai đoạn 1, tỉnh sẽ sáp nhập 16 đơn vị dưới 50% cả 02 tiêu chí với 20 đơn vị hành chính liền kề; sau sáp nhập, tỉnh Nghệ An giảm được 20 đơn vị hành chính cấp xã (dự kiến sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, tỉnh sẽ hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chậm nhất trong Quý I/2020 để chuẩn bị cho đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lê Văn Lĩnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019


Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Dự thảo mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An

Dự thảo mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An


Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014 về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên

Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014 về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên


Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An


Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn

Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn


Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh


Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh

Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh


Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam


Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020

Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mớiKết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội