Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Làm tốt công tác tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Để góp phần triển khai hiệu quả chủ trương này, ngày 06/5/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Theo đó, nội dung hướng dẫn đề nghị các cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan thông tin, tuyên truyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung tuyên truyền làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương trên. Làm cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện; tạo sự nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ở các địa phương trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Công tác tuyên truyền phải đóng góp tích cực vào việc tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động và phản ánh trung thực, sinh động, theo sát lộ trình, yêu cầu, nhiệm vụ của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền một số nội dung chủ yếu như sau:

Thứ nhất, quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”, đồng thời làm sâu sắc những nội dung như: Khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống; thực trạng tồn tại, hạn chế của hệ thống hành chính cấp huyện và xã; làm rõ những kết quả tích cực nếu chủ trương này được thực hiện tốt.Khẳng định đây là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Khẳng định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội trong từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc.

Thứ hai, bám sát yêu cầu, nội dung, lộ trình nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp huyện, cấp xã của Chính phủ, Chương trình hành động của các địa phương, đơn vị thực hiện chủ trương này. Phản ánh những nhiệm vụ trước mắt, năm 2020, 2021 phải gắn với những nhiệm vụ lớn, rất quan trọng như: Sửa đổi và ban hành mới các quy định pháp luật (trong đó có quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã); lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp; tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021; xây dựng và phê duyệt Quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đến 2030 các đơn vị hành chính trong cả nước cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa...

Thứ ba, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; nhấn mạnh kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp theo quy định là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.

Thứ tư, làm rõ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã gắn với thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành liên quan về vấn đề này và phù hợp với tình hình thực tế; bảo đảm những yêu cầu về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 như: Thực hiện dân chủ khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp lựa chọn những người có phẩm chất năng lực; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho những người bị tác động do sắp xếp; tạm dừng việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải sắp xếp; việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp huyện, xã phải bảo đảm theo hướng tinh gọn, hợp lý, không tăng thêm đầu mối...

Thứ năm, phản ánh quá trình triển khai thực hiện chủ trương này; tuyên truyền nội dung kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được giao trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Thông tin công khai minh bạch các phương án, đề án sắp xếp, các chế độ chính sách đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dư dôi do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Phản ánh công tác kiểm tra, giám sát, công tác xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện; biểu dương điển hình tiên tiến.

Thứ sáu, theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết làm ổn định tình hình khi có những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai do: Không được thông tin đầy đủ, việc xây dựng các đề án, dự án không bảo đảm các yêu cầu chính đáng cần được tôn trọng của nhân dân về văn hóa, tín ngưỡng; công tác xây dựng chương trình, đề án chậm không đảm bảo tiến độ; công tác lấy ý kiến nhân dân không đúng quy trình; không bảo đảm công khai minh bạch trong giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dư dôi; cố tình bổ nhiệm, đề bạt, tuyển dụng cán bộ; gây khó khăn cho nhân dân trong chuyển đổi các giấy tờ; luyện điệu xuyên tạc, kích động nhân dân của kẻ xấu phá hoại hay trục lợi từ việc thực hiện chủ trương này...

                                                                   Phan Đại Nghĩa

                                                             Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội

Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội


Nghệ An sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

Nghệ An sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)


Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020

Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020


Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)

Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)


Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh


Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020

Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An

Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ AnKết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X