Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 09-ĐA/TU, về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo.

Hành động quyết liệt và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 09-ĐA/TU, về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2021: Giảm tối thiểu 189 đơn vị sự nghiệp công lập, 199 đơn vị cấp phòng, ban và tương đương; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng khối xóm, bản; giảm tối thiểu 8.234 biên chế, đòi hỏi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Xây dựng lộ trình có trọng tâm, trọng điểm, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

Tỉnh ủy đã thành lập các tổ công tác và hội đồng thẩm định cấp tỉnh, có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện, thẩm đinh đề án xếp tổ chức bộ máy của các địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng định hướng của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Kế hoạch số 07-KH/TW, Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 02/01/2018 và Đề án 09-ĐA/TU ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo. Tổ công tác thường xuyên bám cơ sở để kịp thời nắm bắt những khó khăn, xử lý vướng mắc tại chỗ trên quan điểm chỉ đạo những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa được quy định, hoặc những việc đã có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội; những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để có chủ trương, giải pháp phù hợp.

 

Một số kết quả bước đầu

Đến nay, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã thẩm định đề án tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của 43/94 cơ quan, địa phương, đơn vị. Trong đó, đối cới các đơn vị cấp huyện, những nội dung đã rõ được triển khai đồng bộ, 19/21 huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương trưởng ban Tuyên giáo kiêm giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 03/21 đơn vị thực hiện thí điểm trưởng ban Dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện. Thống nhất nguyên tắc, mỗi cơ quan, đơn vị giảm ít nhất một đầu mối bên trong và giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hoá, thể thao và truyền thông huyện; giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng quản lý nhà nước về y tế và biên chế về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

Các đơn vị cấp huyện làm điểm như Vinh, Cửa Lò, Diễn Châu, Con Cuông lựa chọn thực hiện thí điểm 1 đến 2 mô hình hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân có chức năng nhiệm vụ tương đồng: Cơ quan tổ chức - nội vụ; cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra huyện; Văn phòng huyện ủy- văn phòng HĐND - UBND huyện...

Đối với các đơn vị cấp tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt Đề án sắp xếp lại Tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, theo đó sẽ chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ cho cơ sở y tế và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chứccho phù hợp; đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp với cơ sở y tế theo mô hình tổ chức mới đảm bảo hiệu quả. 

Hoàn thành thẩm định Đề án tổ chức lại Văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo hướng chuyển bộ phận phục vụ (kế toán, lái xe, văn thư) về Văn phòng Tỉnh ủy, gắn với việc xây dựng hệ thống quy chế hoạt động, phối hợp trong chi tiêu nội bộ, hành chính, quản trị đảm bảo vận hành có hiệu quả.

Rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành,ban quản lý dự án các sở, ban, ngành cấp tỉnh, theo đó các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Giao thông vận tải không quá 01 ban quản lý dự án theo hướng tự chủ. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng đề án hợp nhất ban quản lý dự án các ngành còn lại (Sở Văn hóa và Thể thao; Giáo dục; Y tế; Xây dựng...)thành một ban quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh.

 Xây dựng Đề án hợp nhất Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến du lịch, Trung tâm Xúc tiến thương mại thành 01 đơn vị thống nhất.

Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể. Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học tiệm cận quy định sỹ số học sinh tối đa trong một lớp; thu gọn các điểm trường, bảo đảm nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, miền, địa phương.

Sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cùng cấp trên cơ sở sáp nhập các tổ chức, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép.

Sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; tiếp tục duy trì các đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ giữ lại một đoàn nghệ thuật công lập truyền thống tiêu biểu của địa phương, đối với các đơn vị nghệ thuật khác chuyển sang hình thức ngoài công lập; hợp nhất trung tâm văn hóa và đoàn nghệ thuật cấp tỉnh thành một đầu mối; sáp nhập các trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thuộc các sở văn hóa, thể thao và du lịch thành một đầu mối.

Sắp xếp lại, giảm mạnh đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp; hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến ngư, trạm giống... cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về phòng nông nghiệp (hoặc phòng kinh tế) cấp huyện. Sáp nhập các cơ quan tương ứng ở cấp tỉnh, đưa chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan này về sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Rà soát, sắp xếp lại, kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ, ban phát triển nông thôn miền núitheo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tính đến nay, riêng khối các đơn vị cấp huyện đã vượt kế hoạch đề ra toàn tỉnh, cụ thể đã đề xuất giảm 206/189 đơn vị sự nghiệp công lập và 254/199 phòng, ban và tổ chức tương đương trực thuộc các cơ quan, đơn vị; dự kiến giảm 106 đơn vị hành chính cấp xã, 2323 khối, xóm, bản.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị đang rà soát, hoàn thiện lại đề án vị trí việc làm phù hợp với tình hình thực tế, xác định rõ cơ cấu ngạch, số lượng biên chế và sắp xếp bố trí lại cơ cấu theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 60% đối với công chức và ít nhất 65% đối với viên chức.

Bá Tài

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục


Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An

Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ AnKết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X


Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân


Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động


Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng


Hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn ở Nghệ An

Hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn ở Nghệ An


Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 và một số định hướng thời gian tới

Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 và một số định hướng thời gian tới


Một số nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới

Một số nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới