Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Nam Đàn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân

Huyện Nam Đàn hiện có 165 doanh nghiệp, 73 hợp tác xã, 06 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Đội ngũ doanh nhân, quản lý doanh nghiệp trên địa bàn huyện từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; các doanh nghiệp khai thác ngày càng có hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của huyện, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội theo định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 09-NQ/TW), Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 12/3/2012  về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó đã xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể về phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW. Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, định hướng, khuyến khích phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trên các lĩnh vực như: Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 20/5/2011 về thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đàn giai đoạn 2011 - 2015, có tính đến năm 2020; Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 19/8/2011 về phát triển dịch vụ, thương mại trên địa bàn huyện Nam Đàn giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 24-NQ/HU ngày 25/5/2012 về phát triển CN-TTCN, xây dựng làng nghề huyện Nam Đàn giai đoạn 2012- 2020; Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 20/4/2016 về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Nam Đàn giai đoạn 2016 - 2020... Ngoài các nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể về phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW.

UBND huyện ban hành Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 về việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển KT-XH và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2010-2015; Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 25/12/2016 về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển doanh nghiệp huyện Nam Đàn, giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 3420/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 về việc phê duyệt hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động, trong đó đặc biệt quan tâm đào tạo công nhân làm việc cho các doanh nghiệp trên địa bàn... Ngoài ra, hàng năm huyện đều bố trí kinh phí hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động và một số doanh nhân tham quan học tập mô hình, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; hỗ trợ trang thiết bị làm việc, bảo hộ lao động, đóng bảo hiểm xã hội…tại các doanh nghiệp theo quy định. Hàng năm ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, doanh nhân; hỗ trợ đóng BHXH và thực hiện chi trả các chế độ nghỉ dưỡng, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ phép, tiền lương, tiền thưởng, tham quan, học tập, việc hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp... Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát cải cách thủ tục hành chính từ huyện đến cơ sở, việc tập trung giải quyết hồ sơ, thủ tục nhanh gọn, kịp thời đúng quy định, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Chú trọng kiểm tra, giám sát các cơ quan nhà nước nhằm ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn đối với doanh nghiệp và hoạt động của doanh nhân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh.

Huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng quy mô, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu biểu như đã mở rộng quy mô nhà máy may Haivina Kim Liên, nhà máy may Hanosimex tại Nam Giang, thu hút thêm nhà máy giày da xuất khẩu của Công ty Đỉnh Vàng tại Thị Trấn Nam Đàn với quy mô 3.000 lao động; góp phần nâng tổng số công nhân của các nhà máy trên địa bàn huyện lên 5.330 lao động, với mức lương bình quân của công nhân đạt 5,5 - 6,0 triệu đồng/người/tháng. Duy trì và thành lập mới các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tại 19/19 xã, thị trấn; thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) tham gia đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực có thế mạnh ở địa phương như HTX Sen quê Bác (Kim Liên), HTX Chanh Thiên Nhẫn (Nam Kim), HTX Sắn dây Nam Anh, các HTX Tương Nam Đàn... Chỉ đạo UBND huyện lập hồ sơ, thủ tục giải quyết cho 30 HTX trên địa bàn được hỗ trợ theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với tổng số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng/HTX; đồng thời UBND huyện hỗ trợ 410 triệu đồng cho hoạt động khuyến công (hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm 280 triệu đồng; hỗ trợ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 30 triệu đồng; hỗ trợ chỉ đạo phát triển CN-TTCN, đào tạo, tập huấn 80 triệu đồng....). Năm 2020 tổ chức bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp cho 100 lượt doanh nhân. Định kỳ hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Huyện ủy, UBND huyện tổ chức tọa đàm gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời mỗi năm huyện tổ chức gặp mặt biểu dương khen thưởng cho 30 doanh nhân và 30 doanh nghiệp. Quan tâm và tạo điều kiện phát triên doanh nghiệp, doanh nhân khu vực nông thôn đã tạo được những chuyến biến tích cực, mở ra hướng mới cho việc liên kết phát triển nông nghiệp theo chuỗi sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, nhờ đó nhiều sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3-4 sao. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 23 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 2-4 sao, đây là sản phẩm nông nghiệp khẳng định thương hiệu, chất lượng của huyện Nam Đàn.

Trong thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Huyện Nam Đàn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân; xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng; có năng lực quản lý và đạo đức kinh doanh tốt; có tư duy sáng tạo, tự lập, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, dám chấp nhận rủi ro, có chí làm giàu, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Công khai rộng rãi Quy hoạch chung xây dựng huyện Nam Đàn đến năn 2030; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện. Thông báo công khai, rộng rãi về các quy hoạch, các dự án, danh mục để kêu gọi đầu tư, quảng bá, mời gọi doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư vào địa bàn huyện. Giải quyết nhanh, hiệu quả kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, không đùn đẩy trách nhiệm. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân vững mạnh về mọi mặt, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà sớm thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch./.

                                                              Nguyễn Mạnh Khôi 

                                               Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới


Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021

Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021


Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương

Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU


Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An

Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An


Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021


Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh


Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An


Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn

Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn


Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận


Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số  theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW


Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An

Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tân Kỳ

Hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tân Kỳ