Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh (MTTQ) đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống mặt trận; tổ chức hội nghị quán triệt cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp nhằm nâng cao nhận thức về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, phát huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Một số kết quả nổi bật:

1. Tham gia tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản về mục tiêu, quan điểm, những chủ trương và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW

Trên cơ sở Nghị quyết số 23-NQ/TW và Chương trình số 16-CTr/TU của Tỉnh ủy, MTTQ các cấp đã lồng ghép đưa vào nội dung Chương trình phối hợp, thống nhất hành động toàn khóa và hàng năm. MTTQ các cấp chú trọng tuyên truyền nghị quyết và kết quả thực hiện nghị quyết trên Bản tin công tác Mặt trận, Trang Fanpage Mặt trận Nghệ An, cổng thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh và bản tin cấp huyện…. ; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam); tổ chức ký Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với các cơ quan báo chí; kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Ủy ban MTTQ các cấp... qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của mặt trận.

MTTQ các cấp phối hợp làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, tham gia chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay tại cơ sở, cụm dân cư bằng việc tập trung vận động nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại cơ sở (đến nay toàn tỉnh có 437 Ban Thanh tra nhân dân, 801  Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; có  3.407 tổ hòa giải với 21.494 hoà giải viên, trong đó 5.804 hòa giải viên là cán bộ Mặt trận); định kỳ hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tập trung nâng cao vai trò của Mặt trận trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Việc mở rộng và đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban MTTQ các cấp đã làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đa dạng hóa hình thức tập hợp quần chúng theo nghề nghiệp, địa bàn, sở thích và nhu cầu sinh hoạt văn hóa. Quan tâm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, đoàn viên và Nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền; động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ trên tất cả các mặt đời sống xã hội.

Ủy ban MTTQ các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng thành phần xã hội, từng vùng và địa bàn dân cư; trọng tâm là nâng cao chất lượng các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào “CCB gương mẫu”, “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Năng động, sáng tạo, đi đầu”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... Đồng thời, phối hợp với chính quyền, các ban ngành vận động Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đảm bảo quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc... Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực triển khai, vận động Nhân dân tham gia, nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, giảm nghèo bền vững. 

3. Về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Tại các nhiệm kỳ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hiệp thương, thống nhất ban hành Nghị quyết gắn với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ủy ban MTTQ các cấp luôn chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị.

MTTQ các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động sáng tạo, phù hợp; gắn đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng phong cách người cán bộ Mặt trận; thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe ý kiến của Nhân dân” thông qua việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền cấp xã với Nhân dân định kỳ 6 tháng/lần, qua đó góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” với các phong trào thi đua thiết thực “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”... Tôn vinh người tốt, biểu dương việc tốt; bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; lên án, phê phán, đấu tranh chống tệ quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những hành động coi thường kỷ luật, lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật.

4. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ các cấp triển khai thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; chủ trì tổ chức đối thoại giữa Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (bảo đảm theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị); đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

5. Kết quả vận động các giai cấp, tầng lớp nhân dân

Hai mươi năm qua, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh nhà tiếp tục được phát huy; sự đồng thuận xã hội được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân được cải thiện; an sinh xã hội được chăm lo; Quốc phòng – An ninh bảo đảm; mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ngày càng gắn bó, tin cậy. Mục tiêu xây dựng tỉnh Nghệ An giàu đẹp, văn minh ngày càng được các tầng lớp Nhân dân tin tưởng và hăng hái thực hiện. Cùng với các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều Cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua để khích lệ, động viên các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của tỉnh.

Tổng số dân toàn tỉnh trên 3,3 triệu người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 14,76 %, trong đó dân tộc thiểu số có số đông chủ yếu là: Thái (338.559 người), Thổ (71.420 người), Khơ Mú (43.139 người), Mông (33.957 người), Ơ Đu (411 người) cùng chung sống, là một bộ phận gắn bó trong khối đại đoàn kết các dân tộc, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên xoá đói, giảm nghèo; xây dựng bản, tiểu khu, tổ dân phố văn minh, bình yên, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát động được triển khai rộng khắp, có nhiều đổi mới, hướng mạnh về khu dân cư, góp phần huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh.

- Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” được UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ, hiệu quả. Với phương châm “lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích”, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai phong trào, góp phần cổ vũ, động viên Nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai đồng bộ, kịp thời với nhiều giải pháp mới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong ưu tiên sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam. Cuộc vận động đã chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của Nhân dân và các doanh nghiệp về ý nghĩa và tầm quan trọng của hàng Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ, hạ giá thành sản phẩm, cải tiến mẫu mã phù hợp thị hiếu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, dịch bệnh được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chia sẻ yêu thương, chung tay hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn; bên cạnh đó MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để vận động, kêu gọi, ủng hộ đồng bào các địa phương trong cả nước khi bị thiệt hại do thiên tai. Qua đó, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững và góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, trở thành giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống xã hội.

- Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai. Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Cuộc thi Hiến kế sáng tạo về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận trong tình hình mới. Cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang tham gia với hơn 1.600 bài dự thi. Ở cấp huyện đã trao thưởng hơn 100 giải thưởng, cấp tỉnh trao 16 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có nhiều ý thưởng, đề xuất sáng tạo; đặc biệt thông qua cuộc thi, có 03 cá nhân đạt giải thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

6. Thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

- MTTQ các cấp triển khai thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội trong đó tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên một số lĩnh vực, tổ chức phản biện đối với nhiều dự thảo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội.

- MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền cử tri đi bầu cử, hiệp thương giới thiệu đại biểu dân cử, giám sát bầu cử. Nhờ vậy góp phần làm cho công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao. Tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước. Phối hợp giới thiệu các vị Hội thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tham gia tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên cấp tỉnh và cấp huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp tổ chức đối thoại giữa chính quyền với nhân dân.

- Phối hợp tổ chức hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, công tác hòa giải, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được MTTQ các cấp thực hiện ngày càng hiệu quả. Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phát huy vai trò, uy tín của mình tích cực tham gia công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân, góp phần tạo ổn định, đồng thuận đoàn kết nhân dân trên địa bàn các khu dân cư.

 

Tin cùng chuyên mục

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc


Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững


Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức


Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành


Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023

Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023


Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia

Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia


Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)

Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)


Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022

Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022


Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An


Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh