Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023

Sáu tháng đầu năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được phục hồi và duy trì tăng trưởng trên các ngành, lĩnh vực, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" còn gặp nhiều khó khăn do tình hình thế giới có nhiều biến động liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine; tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, kinh tế phục hồi chậm, giá cả vật tư, hàng hóa tăng cao, nhất là các mặt hàng thiết yếu; nắng nóng kéo dài gây thiếu nước, thiếu điện thường xuyên làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, ý thức chấp hành pháp luật không tốt, thậm chí bị kỷ luật, xử lý hình sự đã ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, đặc biệt là: Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dân vận: Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/10/2021 về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 24/11/2021 về đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Quy định số 07-QC/TU, ngày 08/12/2021 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An...

Tổ chức sơ, tổng kết các văn bản của Đảng về công tác dân vận: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới"; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Ban hành chương trình công tác của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023, Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023; thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Công tác dân vận chính quyền ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước luôn chú trọng đến việc xây dựng và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp điều kiện phát triển kinh - tế xã hội của địa phương. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND, ngày 17/5/2023 về triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN giai đoạn 2021 - 2030" năm 2023. Đến nay, toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng 145 điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 127 điểm sáng dân vận chính quyền. Công tác dân vận chính quyền được gắn với nhiệm vụ thực hiện hiệu quả cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì xây dựng cuốn sách “Một số điểm sáng về công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An”. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tác phẩm "Dân vận" của Bác Hồ được các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc bằng những việc làm thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và của từng tổ chức, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Chỉ đạo hệ thống ngành dọc triển khai xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tham mưu sơ kết, tổng kết kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác vận động quần chúng và các phong trào, các cuộc vận động. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội các cấp giữa nhiệm kỳ. Tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Triển khai Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân, và đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân vui Xuân, đón Tết; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và Tết vì người nghèo. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước. Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025. Hăng hái tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả có tính lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong nhân dân.

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2023 đã ban hành Chương trình công tác số 03-CTr/BCĐ, ngày 29/12/2022; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 26/5/2023 tổ chức cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023 và một số văn bản về phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phát động cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký, triển khai các nội dung liên quan đến cuộc thi, đôn đốc thành viên Ban Chỉ đạo, các ban, ngành, địa phương tích cực chỉ đạo, triển khai và tham gia cuộc thi. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động nắm bắt, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, rà soát việc xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, tích cực phối hợp triển khai công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chuyên môn của thành viên Ban Chỉ đạo bằng nhiều hình thức linh hoạt trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" cấp huyện kịp thời tổ chức kiện toàn, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc; chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động, tham gia xây dựng hướng dẫn xây dựng và công nhận mô hình, điển hình "Dân vận khéo"; họp bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc; tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền, phát huy dân vận của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đơn vị. Thường xuyên phối hợp với chính quyền tăng cường công tác dân vận chính quyền; ứng dụng công nghệ thông tin; công khai, minh bạch thông tin về các chủ trương, chính sách; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; Chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của Nhân dân về công tác quản lý, điều hành của chính quyền; chấn chỉnh thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phát huy vai trò, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để xác định nội dung, cách thức phát động thi đua sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Ban Dân vận Tỉnh ủy và 100% Ban Dân vận cấp huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, lồng ghép triển khai bồi dưỡng, tập huấn triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn.

Sáu tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xây dựng mới 3.340 mô hình, trong đó 2.700 mô hình tập thể, 640 mô hình cá nhân. Lĩnh vực kinh tế có 989 mô hình (672 mô hình tập thể, 317 mô hình cá nhân); các mô hình tập trung vào tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, chế độ cho người lao động. Nổi bật là các mô hình về vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; vận động Nhân dân liên kết sản xuất, nuôi, trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả và nguồn thu nhập kinh tế cao góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững như: các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, làng có nghề... Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, hợp tác phát triển sản xuất, câu lạc bộ, các loại quỹ hỗ trợ nhằm giúp nhau ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được chú trọng, tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, công tác vận động Nhân dân trong giải phóng mặt bằng, hiến đất, góp ngày công... tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, của địa phương.  

Lĩnh vực văn hoá, xã hội có 1.628 mô hình (1.355 mô hình tập thể, 273 mô hình cá nhân). Các mô hình tập trung vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động an sinh xã hội, đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế văn hóa; các hoạt động từ thiện, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, bảo vệ môi trường... thu hút, vận động đông đảo người dân tham gia, mang lại giá trị thiết thực, tạo sự đồng thuận, được các cấp, các ngành, Nhân dân đánh giá cao. Tiêu biểu như các mô hình: Đường cây dân vận, đường hoa, đường điện, đường cờ kiểu mẫu, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, làng văn hóa, làng văn hóa tiêu biểu, khu dân cư tiên tiến, hỗ trợ trang thiết bị dạy học, ủng hộ quỹ khuyến học, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, câu lạc bộ dân ca, dân vũ, dạy chữ Thái gắn với du lịch cộng đồng, mô hình thu gom và xử lý rác thải... Khéo vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh có 360 mô hình (321 mô hình tập thể, 39 mô hình cá nhân). Các mô hình tập trung vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát triển các loại hình tự quản, xây dựng ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, đơn vị. Tuyên truyền, vận động Nhân dân giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân, người lao động; phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của Nhân dân trong chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. phát hiện và ngăn chặn kịp thời, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho cấp ủy, chính quyền, làm thất bại mọi âm mưu và các thủ đoạn của các thế lực thù địch; vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh. Tiêu biểu như các mô hình: khéo vận động xã hội hóa để lắp đặt hệ thống camera an ninh; nhà sạch, vườn đẹp, ngõ xóm văn minh; xã sạch về ma túy; các Câu lạc bộ giữ yên biên giới, mô hình tự quản, đội hình tình nguyện, phản ứng nhanh của mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị; mô hình giáo họ bình yên...

Lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 363 mô hình (352 mô hình tập thể, 11 mô hình cá nhân). Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã kết hợp giữa việc nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận chính quyền với xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, điểm sáng dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền; trong đó tập trung vận động Nhân dân, cán bộ, đảng viên củng cố hệ thống chính trị ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý, điều hành, coi trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục giải quyết tốt những mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở; tạo điều kiện cho Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát các lĩnh vực của đời sống xã hội;  đóng góp ý kiến trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Duy trì thực hiện hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa ban thường vụ cấp ủy 2 cấp với đại diện nhân dân, đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã với Nhân dân. Thông qua tiếp xúc, đối thoại, người dân trực tiếp được thực hiện quyền làm chủ của mình, kiến nghị một cách thẳng thắn những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân, như: Chế độ, chính sách; vấn đề ô nhiễm môi trường, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, tình hình an ninh trật tự... Trong 06 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 2.528 cuộc/2.749 lượt người đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm 2022; có 151 vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết được 123/151 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,5%. Ở cấp tỉnh, đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong khối các cơ quan tỉnh năm 2023 với chủ đề “Khát vọng - Trách nhiệm - Đổi mới - phát triển”; Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Nghệ An với chủ đề “Thanh niên Nghệ An sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp”. Hiện đang tích cực chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với hơn 1.020 cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền của 460 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Sáu tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 5,79%, cao hơn bình quân cả nước (ước đạt 4,59%); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 8.489 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là điểm sáng của tỉnh với 08 dự án, số vốn đăng ký 613,8 triệu USD; tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 725 triệu USD, xếp thứ 08/63 tỉnh, thành trong cả nước. Toàn tỉnh đã có 309/411 xã đạt chuẩn NTM, đạt 75,18% (trong đó 53 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 06 xã đạt NTM kiểu mẫu), 09 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Những kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn toàn tỉnh. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã góp phần vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

                                      Phan Thanh Đoài, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

                                       Nguyễn Thị Thanh, Đảng bộ Trường Đại học Vinh 

Tin cùng chuyên mục

Nam Đàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Nam Đàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận ở huyện Nghi lộc

Hiệu quả công tác dân vận ở huyện Nghi lộc


Hiệu quả công tác dân vận ở Quỳ Hợp

Hiệu quả công tác dân vận ở Quỳ Hợp


Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật


Kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận khéo ở Quỳnh Lưu

Hiệu quả công tác dân vận khéo ở Quỳnh Lưu


Hiệu quả công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, trao đổi thông tin giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở

Hiệu quả công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, trao đổi thông tin giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở


Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2023 tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2023 tỉnh Nghệ An


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2023 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận ở Yên Thành

Hiệu quả công tác dân vận ở Yên Thành


Thái Hòa thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Thái Hòa thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền


Hiệu quả công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Hiệu quả công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Nghệ An


Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải


Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số