Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của các đơn vị quân đội trên địa bàn Nghệ An năm 2019

Thông qua hành quân dã ngoại các đơn vị lực lượng vũ trang đã phối hợp với hệ thống chính trị ở cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống Quân đội, đơn vị, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược "Diễn biến hòa bình", Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017, Luật An ninh mạng, Luật Giao thông đường bộ; tổ chức nói chuyện thông báo thời sự về Biển, đảo...

Năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản ổn định; kinh tế tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt kết quả tích cực, được Nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá quyết liệt, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ và "phi chính trị hóa" Quân đội. Đời sống của Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới còn nhiều khó khăn; các hoạt động tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật, thiên tai, hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, khiếu kiện... còn xảy ra ở một số nơi.

Tình hình trên đã tác động, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng của lực lượng vũ trang nói chung và nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận nói riêng. Thế nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các địa phương cho nên nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch phân công địa bàn hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Quân khu năm 2019, từ đó đề ra nghị quyết lãnh đạo, chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát, hiệp đồng với các địa phương cụ thể; đồng thời quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới", Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc công tác dân vận vừa là chức năng, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng vũ trang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân...; xây dựng lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Quân đội, tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Thông qua hành quân dã ngoại các đơn vị lực lượng vũ trang đã phối hợp với hệ thống chính trị ở cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống Quân đội, đơn vị, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược "Diễn biến hòa bình", Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017, Luật An ninh mạng, Luật Giao thông đường bộ; tổ chức nói chuyện thông báo thời sự về Biển, đảo... Tổ chức được 58 buổi tuyên truyền trên đài truyền thanh địa phương với 6.615.600 lượt người nghe; nói chuyện thời sự 02 buổi với 235 lượt người nghe; trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác Đoàn cho 02 chi đoàn; sinh nhật đoàn viên 02 buổi. Tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức như xây dựng, củng cố chi bộ, tổ chức đảng, sinh hoạt trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tổ chức sinh nhật đoàn viên làm mẫu để học tập và rút kinh nghiệm lẫn nhau; hoạt động giao lưu tọa đàm nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao (giao lưu bóng đá, bóng chuyền 24 trận, giao lưu văn hóa, văn nghệ 12 buổi)... giữa các đơn vị với các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương. Quán triệt quan điểm công tác dân vận của Đảng gắn với phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", các đơn vị đã tập trung lãnh đạo phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, cùng Nhân dân tham gia đổ mới bê tông đường giao thông nông thôn 1.060m2; tu sửa đường làng ngõ xóm liên thôn 43,9 km; khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, phát quang, nạo vét kênh mương nội đồng (115,3 km và 90m3); xây mương thoát nước thủy lợi nội đồng 340m; cải tạo vườn tạp, chỉnh trang bồn hoa, cây cảnh, sửa chữa xây dựng hàng rào khuôn viên trường học, nhà văn hóa thôn, bản (70m2); củng cố khuôn viên UBND xã, Đài tưởng niệm liệt sỹ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, xóm (3.072m2); san gạt đường nội đồng 02 ca máy 5,4 km... Thực hiện phong trào "Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau", các đơn vị đã hỗ trợ, duy trì và phát triển các mô hình kinh tế từng bước có hiệu quả như: chăn nuôi bò, dê, lợn đen...; củng cố nâng cấp các mô hình vườn, ao, chuồng; chăm sóc, cải tạo vườn tạp, vườn cây ăn quả của các gia đình chính sách; phối hợp xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, nhằm góp phần nâng cao đời sống Nhân dân ở địa phương (tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ 46 hộ gia đình phát triển mô hình kinh tế, giúp Nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu 138 ngày công/2ha). Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái" các đơn vị đã hỗ trợ Nhân dân xây, sửa chữa nhà ở, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa (tặng quà 107 suất/50.400.000 đồng, khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí 1.994 lượt người/331.500.000 đồng); quyên góp ủng hộ quần áo, sách vở học sinh, nhu yếu phẩm cho Nhân dân sinh hoạt. Các đơn vị đã huy động hàng ngàn ngày công của cán bộ, chiến sỹ và hàng trăm lượt phương tiện tham gia phòng chống bão, lụt, chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (phát quang đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng 49,2 km, tham gia chữa cháy rừng 20 ha); ngoài ra đã tích cực quyên góp ủng hộ 7.000.000 đồng tiền mặt cho các gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão, lụt, cháy rừng.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng trong quá trình hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, các đơn vị còn gặp một số khó khăn, vướng mắc: Quá trình thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn bất đồng ngôn ngữ, vùng đồng bào tôn giáo thiếu kiến thức về tôn giáo nên khó khăn trong quá trình tuyên truyền, vận động Nhân dân và tiếp xúc với chức sắc, chức việc; nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động đồng bào còn đơn điệu do đó hiệu quả có mặt chưa cao. Vai trò của một số cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ chưa phát huy triệt để. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ chủ yếu tập trung vào xây dựng nông thôn mới, sửa chữa, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trước mắt, chưa có hoạt động mang tính định hướng lâu dài.

Năm 2020, Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy lựa chọn 8 xã thuộc 7 huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào tôn giáo còn nhiều khó khăn để tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Nhiệm vụ chủ yếu cần phối hợp thực hiện năm 2020 là:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống Quân đội, đơn vị; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật hình sự bổ sung sửa đổi năm 2017, Luật An ninh mạng...; thực hiện có hiệu quả Chương trình số 4255/CTr-PHHĐ ngày 10/10/2019 về việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giúp các huyện, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2024; gắn với Phong trào thi đua "Dân vận khéo", Phong trào "Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới", góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận năm 2020.

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, khảo sát, hiệp đồng các nội dung, công việc cụ thể phù hợp, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị và điều kiện của từng địa phương để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở; giúp Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...; chú trọng đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, những công việc thiết thực với cuộc sống của đồng bào; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng các hình thức, phương pháp công tác dân vận, nhân rộng các mô hình điển hình "Dân vận khéo".

Thứ ba, Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận với công tác chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội; nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả việc truyền đạo trái pháp luật, lợi dụng tự do tôn giáo vi phạm pháp luật..., góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thứ tư, các địa phương được các đơn vị đến làm công tác dân vận chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xuất nhu cầu cần giúp đỡ của địa phương; phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động, sử dụng nguồn lực được giúp đỡ đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả thiết thực; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức trách nhiệm, lấy vai trò cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương là chủ thể trong thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phó mặc việc giúp đỡ cho cơ quan, đơn vị Quân đội.

Chúng ta tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy và sự đồng hành của chính quyền các địa phương các đơn vị thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020 đạt được nhiều thành tựu quan trọng; cán bộ, chiến sỹ các đơn vị phát huy được bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, xây dựng bộ mặt nông thôn mới khang trang, sạch đẹp; gắn bó mật thiết, đậm đà, sâu nặng tình Quân - Dân./.

                           Phan Thanh Đoài   

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4


Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Thành phố Vinh

Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Thành phố Vinh


Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn


Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới


Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ doanh nghiệp

Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ doanh nghiệp


Cục Thuế Nghệ An phát huy vai trò tổ chức Đảng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Cục Thuế Nghệ An phát huy vai trò tổ chức Đảng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn


Sở Giao thông Vận tải thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với học tập và làm theo Bác

Sở Giao thông Vận tải thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với học tập và làm theo Bác


Đồng bào Công giáo Nghệ An "Kính Chúa yêu Nước", "Sống tốt đời đẹp đạo" phát triển kinh tế-xã hội góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Đồng bào Công giáo Nghệ An "Kính Chúa yêu Nước", "Sống tốt đời đẹp đạo" phát triển kinh tế-xã hội góp phần xây dựng quê hương, đất nước


Bộ đội Biên phòng Nghệ An làm tốt công tác Dân vận trong phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn

Bộ đội Biên phòng Nghệ An làm tốt công tác Dân vận trong phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bànHiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An

Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An


Hiệu quả công tác Dân vận ở Hưng Nguyên

Hiệu quả công tác Dân vận ở Hưng Nguyên


Hiệu quả Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Hiệu quả Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025