Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh

Năm 2022, Thành ủy Vinh đã tăng cường lãnh đạo đối với công tác dân vận chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chọn những nội dung trọng tâm đưa vào Nghị quyết và triển khai thực hiện có hiệu quả. BTV Thành ủy sớm ban hành và triển khai hiệu quả Kế triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2025 và những năm tiếp theo”.

Phân công các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách cơ sở thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác DVCQ và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chính quyền thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý xã hội cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tốt; đảm bảo an toàn xã hội, không có điểm nóng, không có vấn đề phức tạp xảy ra trong năm qua. Đảm bảo kỷ cương, linh hoạt, rõ việc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác DVCQ đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Năm 2022, trên địa bàn thành phố đã có 596 doanh nghiệp và 4.036 hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,56%. Tổng giá trị tăng thêm năm 2022 ước đạt 24.256 tỷ đồng, bằng 100,51% KH, tăng 8,56% so với cùng kỳ, trong đó: ngành Công nghiệp - xây dựng đạt 7.360 tỷ đồng, bằng 97,39% so với KH và tăng 6,76% so với cùng kỳ; ngành Dịch vụ ước đạt 16.675 tỷ đồng, bằng 102,01 % so với KH và tăng 9,56% so với cùng kỳ; ngành nông - lâm - thủy sản ước đạt 221 tỷ đồng, bằng 95,63% so với KH và giảm 4,04% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2022 là 6.044,8 tỷ đồng, đạt 291,3% dự toán Tỉnh giao, 187,4% dự toán HĐND Thành phố giao, tăng 136,6% so với cùng kỳ. Dự ước cuối năm 2022 thành phố còn 130 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ: 0,16%, giảm 0,01% so với cuối năm 2021 đạt 100% so với Kế hoạch được giao; Cận nghèo 443 hộ chiếm tỷ lệ 0,52%. Đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Làm tốt công tác đối thoại với nhân dân, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Trong năm, Chủ tịch UBND phường, xã và Chủ tịch UBND Thành phố đã tiếp định kỳ 94 lượt người (giảm 54% so với cùng kỳ) với 81 vụ việc (giảm 49,6% so với cùng kỳ); tiếp thường xuyên 683 lượt người; tiếp nhận, xử lý 1413 đơn (giảm 4,4% so với cùng kỳ) với 989 vụ việc thuộc thẩm quyền (giảm 3,4% so với cùng kỳ), giải quyết các vụ việc đạt tỷ lệ 96,05%,

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tốt và có chuyển biến rõ nét, số hồ sơ hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ cao (99,83%); Trong năm 2022, có 16 phường xã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, duy trì đảm bảo 100% TTHC hành chính thuộc thẩm quyền được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng đạo đức công vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, phong cách, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức.

Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Dân vận chính quyền , đồng thời chỉ đạo các cơ sở tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo. Làm tốt công tác xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” với hơn 294 mô hình, điển hình các cấp; xây dựng được12 điểm sáng DVCQ, trong đó Ban chỉ đạo đã chọn điểm sáng về công tác DVCQ năm 2022: Điểm sáng về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của tổ chức, cá nhân; theo đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư khiếu nại, vượt cấp.

Nội bộ đoàn kết, công sự tốt. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; giữa Ban Dân vận thành ủy với UBND thành phố trong thực hiện công tác dân vận trên địa bàn. Kỷ cương, kỷ luật hành chính nghiêm túc, kiểm tra kết quả giao việc, xử lý công việc, sơ kết, báo cáo kịp thời.

 Trong thời gian tới thành phố Vinh cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, làm tốt công tác truyên truyền thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Đề án về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền giai đoạn 2021 - 2025 …

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, tập trung tối đa mọi nguồn lực thực hiện việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh, xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ theo Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh - 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh.

Ba là, tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tích cực giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, các vấn đề bức xúc, nổi cộm sau đối thoại.

Bốn là, nâng cao năng lực quản lý, điều hành; cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi phong cách lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, tôn trọng nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.

Năm là, đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi trọng công tác hoà giải, giải thích cho dân hiểu. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, mở rộng các hình thức giám sát tự nguyện của nhân dân.

Sáu là, tích cực phối hợp với MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội trong triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội cũng như công tác dân vận chính quyền; tạo sự gắn kết các tổ chức trong hệ thống chính trị. Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị trong phát huy sức mạnh nội lực nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra của Thành phố.

Bảy là, nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ thực hiện công tác DVCQ; xây dựng điểm sáng dân vận chính quyền năm 2023; có biểu dương, khen thưởng động viên kịp thời./.

                                                      Nguyễn Mạnh Khôi 

                                         Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền


Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính


Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị


Kết quả công tác dân vận của Công an Nghệ An

Kết quả công tác dân vận của Công an Nghệ An


Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023


Công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo


Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu


Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành

Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành


Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu


Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà

Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An