Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An

Trong năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Chương trình số 96-CTr-BCĐ ngày 09/02/2022 về thực hiện công tác dân vận chính quyền 2022; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp số 148-CTr/BCSĐ UBND-BDV về công tác dân vận giai đoạn 2021 – 2025.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các huyện, thành, thị ủy thực hiện tốt việc công khai minh bạch các chủ trương chính sách đối với người dân, nhất là chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Năm 2022, toàn tỉnh đã đăng ký, xây dựng được 135 điểm sáng, mô hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) và 136 điểm sáng dân vận chính quyền (DVCQ). Ban chỉ đạo công tác Dân vận chính quyền các cấp đã được kiện toàn kịp thời sau khi có những thay đổi về nhân sự; các thành viên Ban chỉ đạo các cấp đã bám sát cơ sở, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai các nhiệm vụ chương trình công tác năm 2022 đã đề ra; có 21/21 huyện, thành, thị và các sở, ngành đã xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền năm 2021. UBND đã cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực thành các chương trình, đề án, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; tăng cường công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Các sở, ngành, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc xây dựng phong cách, lề lối, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là gắn với việc thực hiện công khai, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính; xây dựng văn hóa công sở và quy tắc ứng xử tạo sự đồng thuận của nhân dân và các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết công việc hành chính góp phần xây dựng đội ngũ CBCC Nhà nước gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân.

Chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chủ động và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chính sách phát triển nông thôn mới. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 đạt 9,05% , thu ngân sách hơn 20.350 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; năm 2022, giải quyết việc làm cho hơn 38.000 lao động; đào tạo nghề cho 9.886 lượt người. Hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, lao động, việc làm,...đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần duy trì ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.  Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, được nhân dân đồng tình ủng hộ, trở thành phong trào sâu rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay toàn tỉnh đã có 300/411 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 70,37% tổng số xã; có 06 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (Thị xã Thái Hòa, Thành phố Vinh,  Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Hoàng Mai) và dự kiến có 2 huyện là Đô Lương và Diễn Châu về đích NTM năm 2022.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, năm 2022 UBND tỉnh tiếp tục chọn cải cách hành chính là khâu đột phá. Các ngành, các cấp đã tập trung triển khai thực hiện dịch vụ trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4, ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và lĩnh vực được giao phụ trách; thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai các TTHC theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh đã cung cấp hơn 5.614 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 1350 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 95 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi và sự hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia giao dịch hành chính, được nhân dân ghi nhận. Đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. UBND tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 08 đơn vị, thông qua các đợt kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm, do đó chất lượng, ý thức, đạo đức công vụ của công chức, viên chức được nâng lên, chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức đi làm muộn, về sớm, sử dụng thời giờ hành chính vào việc riêng, không uống rượu, bia trong giờ hành chính đã được cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc.

Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm. Năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 5.420 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 6.874 đơn; đến nay các cấp, các ngành đã giải quyết đạt tỷ lệ 98%. Thực hiện Quy định số 11-QiĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Trong năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân đã tiếp dân 12 kỳ vào ngày mồng 5 hàng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng. 21/21 huyện, thành, thị ủy đã thực hiện người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân định kỳ nghiêm túc. Nhờ thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy và UBND các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp công dân, đến nay việc tiếp dân và giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. 378/460 xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề nhân dân phản ánh, kiến nghị và những vấn đề bức xúc từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đông người. 

Sắp tới, công tác dân vận chính quyền ở Nghệ An tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 209 KH/TU ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 13/CT-UBND “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; tập trung giải quyết đơn thư KNTC ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Nâng cao phẩm chất, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý kịp thời, nghiêm túc những cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các chương trình, đề án về phát tiển kinh tế - xã hội gắn với việc kiểm tra thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Xây dựng chương trình công tác dân vận chính quyền 2023 trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 và các chỉ tiêu Nghị Quyết  Đại Hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai


Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo

Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo


Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022


Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành, Yên Thành

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành, Yên Thành


Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ

Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ


Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022


Đồn Biên phòng Quỳnh Phương: Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới biển

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương: Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới biển


Tình hình nhân dân và chuyển biến của công tác dân vận những tháng đầu năm 2023

Tình hình nhân dân và chuyển biến của công tác dân vận những tháng đầu năm 2023


Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở


Kinh nghiệm tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy của Công an Nghệ An

Kinh nghiệm tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy của Công an Nghệ An


"Dân vận khéo" ở xã Châu Nga, Quỳ Châu

"Dân vận khéo" ở xã Châu Nga, Quỳ Châu


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: 64 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: 64 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển


Hiệu quả công tác dân vận của chính quyền tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Hiệu quả công tác dân vận của chính quyền tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội