Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Sáu tháng đầu năm 2022 Nhân dân Nghệ An phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, nhất là trong quý I/2022; bên cạnh đó, thời tiết không thuận lợi, hạn hán xảy ra ở nhiều nơi ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng, tài sản của nhân dân, dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn; cuộc xung đột Nga - Ukaraina làm cho giá nhiên liệu, xăng dầu tăng cao.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2021 đạt 8,2%; thu ngân sách ước đạt gần 10 ngàn tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Công tác dân vận của các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện “Năm thực hiện QCDC ở cơ sở”  theo Hướng dẫn số 02-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Hướng dẫn khung để Nhân dân giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW (khoá XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Sơ kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Đề án số 06 - ĐA/TU và Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo sơ, tổng kết kịp thời, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Doanh nhân Việt Nam.

Chính quyền, các cơ quan nhà nước các cấp tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 thích ứng, an toàn, hiệu quả, linh hoạt; thực hiện các giải pháp về an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người lao động. Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, tổ chức tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc đối thoại với nhân dân, tập trung rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Lực lượng vũ trang cùng với việc chống dịch lực lượng vũ trang đã làm tốt công tác dân vận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp an ninh trật tự, không để bất ngờ xảy ra; chuẩn bị nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với mở của du lịch, phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng các hoạt động về cơ sở. Tiếp tục ổn định công tác tổ chức, hoạt động của các Hội cơ sở mới được sáp nhập.

Ban Dân vận các cấp tham mưu, theo dõi nắm tình hình nhân dân. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 có hiệu quả. Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Quy chế số 23-QC/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đôn đốc việc ban hành và triển khai chương trình giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh năm 2021 (theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị khóa XI). Hướng dẫn tự kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022. Tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức giao ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh hằng quý I, quý II/2022 và tổ chức giao ban hàng tháng giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Khối dân vận bảo đảm chất lượng. Khảo sát, nắm bắt tình hình tôn giáo, tình hình dân tộc. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi các gia đình khó khăn, học sinh các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt những việc trọng tâm sau đây:

- Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình nhân dân. Tham gia tích cực, có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tổng kết 10 năm công tác dân vận thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An. Tiếp tục thực hiện 03 Đề án, 01 nghị quyết, 02 chỉ thị, 01 Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác Dân vận đã ban hành trong năm 2021 có hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/TW (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 217 -QĐ/TW, Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và công tác dân vận tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền bài báo "Dân vận" của Bác Hồ nhân dịp 15/10. Theo dõi, phối hợp tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có chất lượng. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc năm 2022./.

           Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu


Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành

Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành


Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu


Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà

Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn