Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Sáu tháng đầu năm 2020 Nhân dân Nghệ An phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại, một số ngành có chỉ số tăng trưởng âm, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao.

Bên cạnh đó, thời tiết 6 tháng đầu năm không thuận lợi, hạn hán kéo dài, lốc xoáy, mưa đá xảy ra ở nhiều nơi ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng, tài sản của nhân dân, dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt 2,69%, đứng thứ 28 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ; thu ngân sách ước đạt 7.084,5 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Công tác dân vận của các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 2755-KH/BDVTW, ngày 28/8/2019 của Ban Dân vận Trung ương về “theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp, tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và Thông tri số 13 -TTr/TU ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện nay đã cơ bản đại hội xong cấp cơ sở và đã hoàn thành đại hội điểm 04 đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (huyện Yên Thành, Con Cuông, thị xã Cửa Lò và Bộ đội Biên phòng tỉnh). Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020  theo Kế hoạch số 238 - KH/TU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW (khoá XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; quán triệt, triển khai Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; triển khai quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới.  Chỉ đạo chuẩn bị Hội nghị biểu dương mô hình điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Đề án số 06 - ĐA/TU, ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo sơ, tổng kết kịp thời, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; sơ kết 5 năm Kết luận số 114-KL/TW về công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước.

Chính quyền, các cơ quan nhà nước các cấp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, thực hiện các giải pháp về an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn do dịch Covid - 19, dịch tả lợn Châu Phi,… thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, tổ chức tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc đối thoại với nhân dân, tập trung rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Lực lượng vũ trang đã chủ động, tích cực tham gia cùng với ngành y tế và các cấp, các ngành phòng, chống dịch Covid - 19, làm tốt công tác cách ly những người từ vùng có dịch, từ nước ngoài về Nghệ An. Cùng với việc chống dịch lực lượng vũ trang đã làm tốt công tác dân vận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp an ninh trật tự, không để bất ngờ xảy ra. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổng hợp ý kiến của đoàn viên, hội viên đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tho chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Kêu gọi toàn dân quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch, đã vận động được trên 73 tỷ đồng; làm tốt công tác tiếp nhận phân bổ phòng chống dịch Covid - 19; Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các tổ chức giai đoạn 2020 - 2025. Tham gia các hoạt động phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng các hoạt động về cơ sở. Tiếp tục ổn định công tác tổ chức, hoạt động của các Hội cơ sở mới được sáp nhập (20 đơn vị cấp xã).

Ban Dân vận các cấp tham mưu, theo dõi nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp, tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020. Quán triệt, triển khai Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới;  Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Triển khai biên soạn cuốn Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 1930 - 2020. Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 - CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đôn đốc việc ban hành và triển khai chương trình giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh năm 2020 (theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị khóa XI). Kiện toàn Ban Chỉ đạo “Dân vận khéo”; Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh, các tiểu ban thực hiện Pháp lệnh 34, Nghị định 149, Nghị định 04, tổ thư ký giúp việc; phân công các thành viên Ban chỉ đạo về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn tự kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020. Ban hành các văn bản hướng dẫn ban dân vận các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Báo cáo kết quả công tác dân vận nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức giao ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh quy I, quý II/2020 và tổ chức giao ban hàng tháng giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Khối dân vận hàng tháng bảo đảm chất lượng. Khảo sát, nắm bắt tình hình tôn giáo, tình hình dân tộc. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các điểm cách ly trong phòng chống dịch Covid - 19, các gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy, mưa đá, các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt những việc trọng tâm sau đây:

- Theo dõi, nắm tình hình nhân dân về đại hội Đảng cấp huyện, cấp tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham gia tích cực, có hiệu quả công tác đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025. Tổ chức Hội nghị biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; tổng kết Đề án số 06 - ĐA/TU, ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/TW (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 217 -QĐ/TW, Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. Tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và công tác dân vận tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Hoàn thành cuốn sách lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Dân vận (15/10/1930-15/10/2020); chỉ đạo khối dân vận cơ sở tổ chức ngày Dân vận cả nước ở khu dân cư. Phối hợp tổ chức tuyên truyền bài báo "Dân vận" của Bác Hồ nhân dịp 15/10. Theo dõi, phối hợp tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có chất lượng. Tổ chức tập huấn công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc năm 2020./.

Nguyễn Mạnh Khôi  

Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020


Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc

Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc


Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh


Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo

Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên Thành

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên ThànhBồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020


“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”

“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”


Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo


Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới

Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới


Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương

Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương


Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông

Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông