Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông

Công tác Dân vận trên địa bàn Con Cuông luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Ngay đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông đã phê duyệt chương trình công tác năm 2020 của Ban Dân vận; ban hành kế hoạch số 177-KH/HU, ngày 02/4/2020 về thực hiện năm “Dân vận khéo” 2020 trên tất cả mọi lĩnh vực; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng nhân dân từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm “Dân vận khéo”.

 

Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu ban hành Chương trình số 01/CTr-BCĐ ngày 20/02/2020 về Chương trình công tác Dân vận chính quyền năm 2020; Công văn chỉ đạo điểm sáng dân vận chính quyền số 02/CV-BCĐ, ngày 04/3/2020, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo (BCĐ) huyện. Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-Ttg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid - 19, phối hợp với ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã kêu gọi, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực phòng chống dịch Covid-19, tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần và ngày công phục vụ 04 đợt cách ly tập trung với 812 công dân (gồm: 811 người từ Lào và 01 người từ Thái Lan về nước), tự cách ly tại nhà 50 trường hợp. Kết quả đã tiếp nhận được hơn 1 tỷ đồng (trong đó: hơn 883 triệu đồng tiền mặt và hơn 200 triệu đồng nhu yếu phẩm). Phối hợp tổ chức giám sát việc hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại 13/13 xã, thị trấn theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Chính phủ; đã chi trả được 3 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng: 479 đối tượng; hộ nghèo, hộ cận nghèo: 29.447 nhân khẩu; bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: 3.771 đối tượng). Các nhóm đối tượng còn lại đang tổ chức thống kê, rà soát để tiến hành chi trả.

Ban Dân vận huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo" và phát triển, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" năm 2020 theo Kế hoạch số 177-KH/HU, ngày 02/4/2020 về thực hiện năm “Dân vận khéo” 2020; chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Uỷ ban Nhân dân huyện "năm dân vận chính quyền" 2020. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức đăng ký và tổng hợp danh sách xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và điểm sáng quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) năm 2020. Xây dựng được 53  mô hình  “Dân vận khéo” (trong đó: 16 mô hình về kinh tế, 29 mô hình về VH-XH, 05 mô hình về XDNTM, 02 mô hình về AN - QP và 01 mô hình về XDHTCT) tiêu biểu tại cơ sở, có tính bền vững, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xây dựng chương trình công tác của BCÐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020; xây dựng chương trình công tác của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020; Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác Dân tộc trong tình hình mới; báo cáo khảo sát công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và tộc người Đan Lai nói riêng trên địa bàn huyện Con Cuôn; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 - QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

Hệ thống Dân vận huyện đã tích cực phối hợp tham mưu trong việc chỉ đạo đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Báo cáo, Nghị quyết và chương trình hình động thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện trong mọi lĩnh vực nói chung và công tác Dân vận nói riêng. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình Nhân dân trước, trong và sau Đại hội để kịp thời tham mưu cho cấp ủy. Tích cực phối hợp với BCĐ thực hiện QCDCCS huyện, BCÐ phong trào dân vận khéo rà soát đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, điểm sáng QCDCCS năm 2020. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Ðề án về công tác dân vận. Phối hợp tổ chức khảo sát công tác tôn giáo; công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và tộc người Đan Lai nói riêng trên địa bàn huyện Con Cuông.

Định kỳ hàng tháng, Ban Dân vận huyện ủy chủ trì tổ chức giao ban với MTTQ và các đoàn thể huyện để nghe kết quả hoạt động, tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và định hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; giúp cấp ủy chỉ đạo các ngành các cấp giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất của nhân dân và những vấn đề liên quan công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Chỉ đạo kiện toàn các tổ dân vận sau Đại hội, sáp nhập các chi bộ, thôn bản (đã sát nhập 24 thôn, bản thành 12 thôn, bản; tổng số lượng thôn, bản, khối đến nay từ 127 đơn vị, còn 115 đơn vị) đủ số lượng đúng thành phần đi vào hoạt động bước đầu cơ bản hiệu quả, phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động quần chúng thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, nhằm ổn đình tình hình ngay tại thôn, bản, khối.

Kết quả bước đầu thực hiện năm “Dân vận khéo” ở Con Cuông rất đáng trân trọng, là tiền đề để thực hiện thành công nhiệm vụ công tác Dân vân của cả năm 2020 ở huyện miền núi./.

Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020


Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc

Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc


Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh


Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo

Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên Thành

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên ThànhBồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020


“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”

“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”


Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo


Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới

Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới


Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương

Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương