Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Nguyên

Ngay sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW), Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 19 KH/HU, ngày 11 / 10 /2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy ban Nhân dân huyện ban hành Kế hoach thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, các Đoàn thể cấp huyện, các lực lượng vũ trang đã cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW để triển khai trong cơ quan, đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Hung Nguyên đã trực tiếp tổ chức 07 hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị và chuyên đề hàng năm ở cấp huyện cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, cho trên 1000 cán bộ, đảng viên. Cấp cơ sở đã tổ chức 315 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị và chuyên đề hàng năm; nổi bật có Đảng bộ xã Hưng Đạo, Hưng Tân, Long Xá, Hưng Thành, Hưng Tây, Hưng Trung.

Năm 2019, nhân kỷ niệm 550 năm danh xưng huyện Hưng Nguyên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức sơ kết 3 năm việc học tập và làm theo Bác, đồng thời biên tập cuốn sách “Hưng Nguyên, những điển hình làm theo lời Bác”. Tác phẩm đạt giải khuyến khích của Ban Tuyên giáo Trung ương về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020; cuốn sách được phát hành, làm tài liệu tuyên truyền đến tận chi bộ Đảng, chi hội, chi đoàn trong toàn huyện.

Huyện ủy Hưng Nguyên đã xác định làm theo Bác với 03 khâu đột phá, đó là: Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn; nêu gương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy định số 32 Qđi/HU về quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn huyện; chỉ đạo UBND huyện và các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn xây dựng chuẩn mực nêu gương đối với đảng viên, nổi bật là Đảng bộ Công an huyện, Quân sự huyện, Đảng bộ Lê Xuân Đào. Việc thực hiện nêu gương có chuyển biến tích cực, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu bằng những việc làm thiết thực, cụ thể với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” hay “nói đi đôi với làm”, từ đó chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc. Nhiều cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nói đi đôi với làm, trung thực, chống chủ nghĩa cá nhân; giao tiếp, ứng xử với Nhân dân ngày càng lịch thiệp, gần gũi, gắn bó được Nhân dân ủng hộ tiêu biểu như Công an huyện, Quân sự huyện, BHXH huyện.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC nhằm phục vụ tốt hơn lợi ích người dân, doanh nghiệp; lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường làm việc với các xã, thị trấn để kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý xây dựng; cải cách thủ tục hành chính và tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể học tập và làm theo Bác trong việc thực có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, gắn với xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc ở cơ sở, nhất là hòa giải các tranh chấp, khiếu kiện của công dân, nổi bật là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, Hội LHPN huyện.  Huyện đoàn Hưng Nguyên triển khai, thực hiện các Chuyên đề cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Nhiều phong trào thanh niên học tập, làm theo Bác tiếp tục phát động, như: “Tuổi trẻ Hưng Nguyên hành quân theo chân Bác”, “Cặp bánh tri ân”, “Áo ấm nơi biên cương” đã góp phần giáo dục phong cách sống cho thanh, thiếu niên, nhi đồng. Các trường học đã triển khai thực hiện dạy tích hợp bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” trong môn Giáo dục Công dân, Đạo đức, Ngữ văn, kết hợp với các hoạt động ngoại khóa. 

Xây dựng nông thôn mới (NTM) có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay toàn huyện đã có 16/17 xã được công nhận NTM. Các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn, điển hình như xã Hưng Tân, Hưng Thông, Hưng Đạo, Hưng Yên Bắc. Huyện Hưng Nguyên phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2022.

Nhìn chung, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW tại huyện Hưng Nguyên đã có sức lan tỏa, thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống của Nhân dân ngày càng nâng cao, thu nhập bình quân tăng từ 24 triệu/người/năm năm 2015 lên 46 triệu năm 2020; nội bộ đoàn kết, cộng sự cao; dân yên hơn, vui hơn.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW huyện Hưng Nguyên rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan thường trực trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW. Đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác.

Hai là, phải thực hiện tốt phương châm trong nêu gương “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; nói đi đôi với làm, nhận thức và hành động phải luôn nhất quán, từ kết quả hành động để đánh giá nhận thức; lấy các điển hình tiên tiến, mặt tích cực, tiến bộ để từng bước đẩy lùi và khắc phục mặt tiêu cực, yếu kém.

Ba là, từng cấp ủy, chi bộ Đảng phải bám sát nội dung Chuyên đề hằng năm để xác định vấn đề đột phá, bức xúc hạn chế cần phải giải quyết để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, xác định rõ biện pháp, lộ trình và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tạo kết quả cụ thể, thiết thực.

Bốn là, phát huy tốt vai trò giám sát của Nhân dân trong công tác tuyên truyền về quá trình tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện Chỉ thị Chỉ thị 05- CT/TW. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quả.

Trong thời gian tới huyện Hưng Nguyên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ của từng cán bộ, Đảng viên và người dân huyện nhà. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến vì sự phát triển của huyện Hưng Nguyên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hưng Nguyên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị. Xây dựng mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với dân, phải thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn,dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đề cao, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, thực hiện “trên trước, dưới sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Phải học Bác gắn với phong trào thi đua của địa phương, tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên để sớm đưa Hưng Nguyên trở thành huyện khá của tỉnh, trước mắt hoàn thành việc xây dựng NTM vào năm 2022./.

                                                                     Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                      Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh


Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hiệu quả Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Kỳ

Hiệu quả Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Kỳ


"Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào Công giáo

"Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào Công giáo


Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003


Thanh tra tỉnh Nghệ An: Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thanh tra tỉnh Nghệ An: Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân


Tấm gương người uy tín Công giáo làm "Dân vận khéo" trong việc vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo

Tấm gương người uy tín Công giáo làm "Dân vận khéo" trong việc vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo


Sức lan tỏa của phong trào “Dân vận khéo” ở Hoàng Mai

Sức lan tỏa của phong trào “Dân vận khéo” ở Hoàng Mai


Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về công tác dân vận chính quyền tại huyện Quỳnh Lưu

Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về công tác dân vận chính quyền tại huyện Quỳnh Lưu


Đồng bào Công giáo ở Nghệ An sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc" góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bào Công giáo ở Nghệ An sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc" góp phần phát triển kinh tế - xã hội