Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” ở Nghệ An

Trong 05 năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Kết luận số 114 - KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp (gọi tắt là Kết luận số 114 - KL/TW), gắn với tuyên truyền Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, đến cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác dân vận chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã xây dựng chuyên trang tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền, tuyên truyền nội dung cơ bản của Kết luận 114-KL/TW. Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND ban hành Kế hoạch số 97-KH/BDV-BCSĐ UBND ngày 01/3/2019 về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp số 148-CTr/BCSĐ UBND-BDV về công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021. Ban chỉ đạo công tác Dân vận chính quyền các cấp đã được kiện toàn kịp thời.

Sau khi Kết luận 114 –KL/TW được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 22/9/2015 về thực hiện Kết luận số 114-KL/TW và chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện Kết luận 114-KL/TW, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 13-CT/UBND ngày 01/9/2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới ở Nghệ An. 21/21 huyện, thành, thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đều xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Kết luận 114 –KL/TW trên cơ sở cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình. Sau 5 năm thực hiện Kết luận 114-KL/TW, toàn tỉnh đã xây dựng và ban hành được 05 nghị quyết, 04 chỉ thị, 21 chương trình, 39 công văn triển khai, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền. UBND các cấp thành lập (kiện toàn) Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị phân công 01 đồng chí lãnh đạo, 1-2 cán bộ, 01 phòng (văn phòng) phụ trách công tác dân vận. Hàng năm tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm công tác dân vận các cơ quan nhà nước chính quyền các cấp.

Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp đã cụ thế hóa Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận bằng 09 Đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện, cụ thể như: Đề án về công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ dân vận xóm, bản; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 22-NQ/HĐND về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ đoàn thể ở thôn, bản, khối, xóm,…

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, như: thu ngân sách; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu; vận tải, du lịch... Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng; toàn tỉnh có  245/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 59,6% và 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Thành phố Vinh, Thái Hòa, Nam Đàn, Yên Thành); có hơn 40 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020. Tình hình sản xuất, kinh doanh đã dần được phục hồi trở lại sau đại dich Covid -19. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,09% dân số, hộ nghèo giảm đáng kể, tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 4%. 

Tháng 5/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ chủ chốt  xã, phường, thị trấn, tham dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; đặc biệt là sự tham dự của 1.034 đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND của 480 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tháng 9/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt 800 đồng chí lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh. Thông qua 02 cuộc gặp mặt đã khích lệ, động viên tinh thần, thái độ thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng trong các cơ quan cấp tỉnh và cán bộ chủ trì cấp xã từ đó thống nhất ý chí, hành động, cùng nhau thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; quan tâm công tác thanh tra công vụ nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của bộ máy chính quyền các cấp. Hàng năm UBND tỉnh và UBND các huyện, thành, thị đều thành lập các đoàn kiểm tra công vụ của cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị. Trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra 42 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 128 cơ quan, đơn vị cấp huyện, 251 UBND cấp xã; đã xử lý kỷ luật 28 cán bộ công chức. Sau mỗi cuộc kiểm tra đều có thông báo kết quả bằng văn bản gửi đến đơn vị được kiểm tra thực hiện. Riêng đối với ngành thanh tra Nghệ An, 5 năm qua đã thực hiện được 424 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 1.011 đơn vị; qua thanh tra, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 1.688 cá nhân và 437 tổ chức, chuyển cơ quan điều tra 09 vụ việc.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong 05 năm qua toàn tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp: 9.209,56 tỷ đồng, trên 6.376.697 ngày công lao động, hiến 6.858,208 m2 đất xây dựng nông thôn mới. Nhờ làm tốt quy chế dân chủ kết hợp với tuyên truyền, vận động nên công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án quan trọng đã được nhân dân tích cực hưởng ứng, tiêu biểu như: Công tác giải phóng mặt bằng để nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn đi qua  Nghệ An dài 73,8km; dự án VSIP Nghệ An giai đoạn 1 với diện tích 750 ha; dự án WHA Hemaj; dự án Tôn Hoa sen, VinGroup, Masan, Mường Thanh...được nhân dân đồng thuận; vận động hàng ngàn hộ dân tái định cư như: Thủy điện Hủa Na, hồ chức nước Bản Mồng...về nơi ở mới cho các đơn vị thi công đúng tiến độ. Trong 5 năm qua tỉnh Nghệ An đã tổ chức vận động tết vì người nghèo được gần 340 tỷ đồng, riêng năm 2020 vận động được hơn 75 tỷ đồng.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm. Số lần tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp huyện trong 5 năm là 12.001 lượt; số lượt tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh là: 1360 lượt; toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.215 đơn thư khiếu nại, 684 đơn thư tố cáo của công dân và tập trung giải quyết đạt 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong 6 tháng đầu năm 2020 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cấp tỉnh đã tiếp 301 lượt công dân; tiếp nhận 634 đơn (gồm: khiếu nại 571 đơn, tố cáo 63 đơn, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai 520 đơn); với 45 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết; đến nay đã giải quyết được 38/45 vụ việc, đạt tỷ lệ 84,4% số vụ việc phát sinh. Tính từ năm 2015 đến tháng 5 năm 2020 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An đã giải quyết 464 vụ, trong đó, giữ nguyên quyết định hành chính 120 vụ, hủy quyết định hành chính 49 vụ, hủy một phần quyết định hành chính và bổ sung quyết định hành hành chính 32 vụ; các huyện, thành, thị tổ chức hòa giải 35.942 vụ, trong đó số vụ, việc hòa giải thành công là 25.670 vụ, đạt tỷ lệ 71,4 %.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân; việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được được nâng lên. Tỷ lệ thủ tục hành chính được cắt giảm so năm 2015 là 419 thủ tục , giảm 24,98%; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 1046 thủ tục đạt 17,9%, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 48 thủ tục, đạt 0,82%. Chỉ số CCHC của tỉnh Nghệ An năm 2019 đạt 81,93%, xếp thứ hạng 24/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 5 bậc so với năm 2018.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận, so sánh với thời điểm năm 2015 toàn tỉnh đã  giảm 03 chi cục và 25 phòng và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, phòng ban cấp huyện, trong đó cơ quan khối Đảng cấp tỉnh giảm 9, cơ quan khối chính quyền giảm 11, cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh giảm 5. Tính đến nay, việc tinh giản biên chế đối với công chức cấp xã giảm 3,6%, cấp huyện giảm 5,24%, cấp tỉnh giảm 13,37% so năm 2015. Sau khi sắp xếp tỉnh Nghệ An từ 480 đơn vị hành chính (ĐVHC) còn lại 460 ĐVHC cấp xã; giảm được 20 ĐVHC cấp xã. Cán bộ, công chức cấp xã: 10.042 người (giảm 960 người). Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 5.722 người (giảm 3953 người). Khối, xóm, bản: Sau sắp xếp toàn tỉnh có 3.804 xóm (giảm 2.080 xóm). Người hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản: 19.020 người (giảm 8.396 người). Sau sắp xếp, sáp nhập cơ bản nhân dân đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên nhân dân và cán bộ còn có một số phân tâm như: Chế độ cho cán bộ dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập; cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, nhà văn hóa khối, xóm sau sáp nhập giải quyết thế nào cho khỏi lãng phí; vấn đề làm lại giấy tờ tùy thân, bìa đất cho nhân dân do thay đổi tên gọi sau sáp nhập,...Đến nay đã giảm 428 lãnh đạo quản lý, trong đó giảm 154 lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức hành chính của hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp huyện, giảm 274 lãnh đạo quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập để tăng số lượng nhóm chuyên môn, nghiệp vụ. Biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trong toàn tỉnh giảm từ 67.936 người xuống còn 60.059 người (giảm 6989 biên chế) tương đương 11,6%. 100% huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 8/21 đơn vị thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện;  giảm 52 đơn vị sự nghiệp công lập; có 23 đơn vị đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên; 460/480 xã, phường, thị trấn đã thực hiện sắp xếp, bố trí bộ phận văn phòng phục vụ chung cho cấp ủy và chính quyền cấp xã gắn với trung tâm một cửa cấp xã.

Tính đến nay cấp huyện đã đăng ký chỉ đạo xây dựng được 1121 điển hình tập thế và 3059 điển hình cá nhân; cấp tỉnh xây dựng được 549 điển hình tập thể và 721 điển hình cá nhân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước các cấp (năm 2016 có 109 điểm sáng; năm 2017 có 105 điểm sáng, năm 2018 có 101 điểm sáng và 2019 có hơn 110 điểm sáng, 6 tháng đầu năm 2020 chỉ đạo xây dựng được 124  điểm sáng).

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114 - KL/TW, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 25/NQ-TW (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định 2138-QĐ/TU ngày 21/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"; Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 209 KH/TU ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 13/CT-UBND của UBND tỉnh “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quán lý, giảm bớt các thủ tục hành chính nhằm giải quyết nhanh gọn các công việc cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Công khai chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức và quy trình thời gian giải quyết công việc để nhân dân giám sát, kiểm tra. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An”.   

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính các cấp”, Chỉ thị 17/CT ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.  Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; tập trung giải quyết đơn thư KNTC ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng", thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trước những vấn đề bức xúc. Tăng cường, củng cố tổ chức và cán bộ làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bốn là, thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền cho cán bộ, công chức phụ trách công tác dân vận; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác hàng năm và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tại các huyện, thành, thị, các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hàng năm cần thực hiện nghiêm túc công tác tổng kết, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước./.

                 Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                     Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Hiệu quả công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh


Anh Sơn thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Anh Sơn thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở


Yên Thành làm tốt công tác dân vận chính quyền

Yên Thành làm tốt công tác dân vận chính quyền


Cách làm hay trong phong trào “Dân vận khéo” ở Thị xã Thái Hòa

Cách làm hay trong phong trào “Dân vận khéo” ở Thị xã Thái Hòa


Ngành giáo dục Nghệ An thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngành giáo dục Nghệ An thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở


Tân Kỳ thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Tân Kỳ thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị


Nghệ An với nỗ lực giảm nghèo bền vững

Nghệ An với nỗ lực giảm nghèo bền vững


Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Huyện Quỳ Hợp

Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Huyện Quỳ Hợp


Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng Nông thôn mới ở huyện Nghi Lộc

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng Nông thôn mới ở huyện Nghi Lộc
Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020