Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An

Giới nữ Nghệ An chiếm 49,9% dân số toàn tỉnh. Hội LHPN tỉnh hiện có 21 tổ chức Hội huyện, thành phố, thị xã và 3 tổ chức Hội lực lượng vũ trang tỉnh (Công an, Biên phòng, Quân sự); 460 tổ chức Hội xã, phường, thị trấn; 3.804 chi hội với tổng số 616.909 hội viên.

 

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị số 21-CT/TW), Nghệ An đã đạt được kết quả quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TW tới các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 10-TT/TU, ngày 09/5/2018 về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW (viết tắt là Thông tri số 10-TT/TU). Công tác phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 19/11/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Quy định số 3727-QĐ/TU, ngày 17/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Hội LHPN tỉnh. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 18/8/2018 về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW  và nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

Các cấp Hội phụ nữ đã tập trung thực hiện khâu đột phá "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công" thông qua việc nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội về phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh; đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, phụ nữ chủ động tham gia các mô hình phát triển kinh tế; huy động, khai thác và kết nối nguồn lực từ các chương trình tín dụng, dự án mới nhằm hỗ trợ xây dựng các mô hình tập thể, đồng thời chú trọng khâu tư vấn, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Từ 2018 - 2022, thành lập được 254 tổ hợp tác, tổ liên kết và 20 hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành; tiếp nhận, hỗ trợ 2.203 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; tổ chức 3.138 lớp tập huấn về sản xuất kinh doanh cho 251.874 lượt phụ nữ. Hội LHPN các cấp chủ động khai thác các chương trình, dự án mới, duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác, tín chấp cho vay vốn từ các ngân hàng và Quỹ TYM. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đạt được những kết quả cao; nhiều mô hình hay hỗ trợ phụ nữ yếu thế được các cấp Hội xây dựng và nhân rộng hiệu quả nổi bật.  Đặc biệt, Chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đến nay các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nhận đỡ đầu và kết nối nhận đỡ đầu 1.560 trẻ mồ côi. Triển khai có hiệu quả các chính sách, đề án về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện, đặc biệt là các chính sách đặc thù dành cho phụ nữ là người dân tộc thiểu, hướng đến mục tiêu "Không để phụ nữ DTTS bị bỏ lại phía sau" thông qua Dự án 8 về "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh và các văn bản của Đảng và nghị quyết của Hội LHPN tỉnh.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh thường xuyên được bổ sung, kiện toàn. Hiện tại Ban VSTBPN tỉnh có 29 thành viên do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các trường cao đẳng, đại học, đóng trên địa bàn tỉnh; 21/21 huyện, thành, thị; 460/460 xã, phường, thị trấn thành lập ban VSTBPN tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định.

Các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng hình ảnh Phụ nữ Nghệ An "Có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, nâng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; "Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới: Có tri thức, đạo đức, sức khỏe, khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc" được thực hiện khá toàn diện và mang lại hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị quan tâm. Công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ nữ được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ, năng lực và tham gia tốt công tác quản lý nhà nước. Gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, tăng tỷ lệ nữ trong các khoá đào tạo, ưu tiên bố trí phụ nữ được tham gia các loại hình đào tạo phù hợp. Việc rà soát, phát hiện nguồn cán bộ nữ để tham mưu cho cấp uỷ các cấp, các ban ngành để đưa vào quy hoạch được thực hiện hàng năm. Công tác bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ nữ được quan tâm và thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của tỉnh.

Tỉnh uỷ ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030, trong đó yêu cầu đảm bảo tỷ lệ nữ không dưới 15% trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 18,75% tăng so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra là từ 25% trở lên. Tỷ lệ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội các khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có tăng so với nhiệm kỳ trước nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra là từ 35% đến 40%. Cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ vẫn chưa đạt mục tiêu Nghị quyết 11-NQ/TW đề ra.

 Một số kinh nghiệm rút ra sau 05 năm thực hiên Chỉ thị 21-CT/TW:

Thứ nhất, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác bình đẳng giới nói chung và công tác phụ nữ nói riêng, trong đó vai trò của người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức, địa phương sẽ quyết định đến hiệu quả của công tác này.

Thứ hai, đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội, nhận thức sâu sắc về giới và bình đẳng giới thực chất trong xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới, quan tâm đến việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương. Cấp ủy các cấp cần quan tâm, chú trọng công tác quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Thứ tư, phát huy tính chủ động của tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác phụ nữ tại ngành, địa phương. Các cấp Hội phụ nữ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ phù hợp với nhu cầu thực tiễn; khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ; chủ động, kiên trì tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền về các chính sách có liên quan trực tiếp đến công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ; không ngừng chăm lo xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết Chỉ thị 21-CT/TW; kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh. 

Thứ sáu, phụ nữ phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức, trình độ năng lực, sự tự tin, phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương thân tương ái, chủ động giải quyết những vấn đề đặt ra đối với bản thân và gia đình./.

                                                                           Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                         Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi


Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh

Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh


Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu Kiền

Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu KiềnHiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường


Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An

Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An


Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19

Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19


Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh


Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang

Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang


Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng


Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An

Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền


Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân


Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị