Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Huyện ủy Kỳ Sơn ban hành đề án chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn vừa ban hành Quyết định số 258-QĐ/HU về ban hành Đề án "Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên".

Theo đó, trước thực trạng trên địa bàn huyện vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng bảo thủ, trì trệ, trông chờ, ỷ lại không giám nghĩ, giám làm, dám chịu trách nhiệm, đang là rào cản lớn đối với quá trình phát triển của huyện; nên việc ban hành đề án là rất cần thiết, nhằm tạo động lực phát triển cho huyện Kỳ Sơn trong thời gian tới.

Nội dung của Đề án gồm 2 phần, nội dung phần thứ nhất giúp cán bộ đảng viên nhận diện rõ thực trạng về tính gương mẫu; tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và nguyên nhân. Phần thứ hai đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng trong chờ, ỷ lại, trong đó có 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương sáng về tính gương mẫu; phê phán tư tưởng, bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao bản lĩnh, phẩm chất cách mạng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao tính tiền phong gương mẫu. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng để chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật. Đổi mới cách thức thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, chủ động, sáng tạo và từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư từ cấp trên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn chỉ đạo các ban, ngành liên quan thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức, tư duy đến hành động của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, ý nghĩa việc nâng cao tính tiền phong, gương mẫu; khắc phục tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại; cổ vũ mạnh mẽ tư tưởng dám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu xây dựng huyện Kỳ Sơn phát triển toàn diện sớm thoát ra khỏi huyện nghèo.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị giao ban báo chí tháng 10

Hội nghị giao ban báo chí tháng 10


Hội nghị giao ban báo chí tháng 9

Hội nghị giao ban báo chí tháng 9


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát, đôn đốc việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại huyện Đô Lương

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát, đôn đốc việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại huyện Đô Lương


Hội nghị giao ban báo chí tháng 7

Hội nghị giao ban báo chí tháng 7


Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2022

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2022


Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW


Hội nghị báo cáo viên tháng 5

Hội nghị báo cáo viên tháng 5


Hội nghị giao ban báo chí tháng 5

Hội nghị giao ban báo chí tháng 5


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 1 năm 2022

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 1 năm 2022


Hội nghị giao ban báo chí tháng 12

Hội nghị giao ban báo chí tháng 12


Giao ban báo chí tháng 11 năm 2021

Giao ban báo chí tháng 11 năm 2021


Tỉnh ủy Nghệ An: Khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Tỉnh ủy Nghệ An: Khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021