Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Trong thời gian qua, cấp uỷ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở) và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Kết luận 65-KL/TW, Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 28/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị định 04/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC), gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó nhận thức về QCDC của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên được nâng lên.

 Sở đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện  QCDC ở cơ sở, như: Quyết định số 11/QĐ-SGD&ĐT ngày 03/01/2020 về kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chương trình số 287/CTr-SGD&ĐT ngày 20/02/2020 về thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020; Kế hoạch số 520/KH-SGD&ĐT ngày 05/4/2019 về kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền; Công văn số 629/SGD&ĐT-CTTT ngày 18/4/2019 về tổ chức thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định, quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục… Sở đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 02 chỉ thị và 05 kế hoạch để chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước trong ngành giáo dục. Chỉ đạo hội nghị cán bộ công chức đầu năm đạt kết quả, đúng thời gian quy định, kiện toàn ban thanh tra nhân dân, xây dựng và bổ sung hệ thống quy chế nội bộ trong cơ quan kịp thời.

 Sở đã gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách hành chính và các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan và trong toàn ngành đạt hiệu quả cao. Tại Văn phòng giao dịch một cửa của Sở đã niêm yết công khai các quy định, quy trình, trình tự thủ tục hành chính theo quy định. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Sở đã thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở đạt kết quả thiết thực. Thực hiện chế độ họp Ban chỉ đạo theo định kỳ 6 tháng/1 lần, có sổ ghi chép biên bản họp đầy đủ; chỉ đạo xây dựng 07 điểm sáng về thực hiện QCDC ở cơ sở; báo cáo sơ, tổng kết hàng năm về thực hiện QCDC ở cơ sở đầy đủ.

 Các nội dung “Cán bộ, công chức, viên chức được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra” theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP được triển khai trong cơ quan và trong toàn ngành có hiệu quả thiết thực. Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan và trong toàn ngành nắm  được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Từ năm 2019 đến tháng 6/2020, thanh tra Sở đã tiếp nhận và giải quyết 89/89 đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ; việc mua sắm phương tiện, tài sản được công khai minh bạch. Người đứng đầu cơ quan và các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh) đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại cơ quan. Nội bộ đoàn kết, Đảng bộ, chuyên môn trong nhiều năm qua luôn hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC tại Sở còn có một số khó khăn, đó là: Việc xây dựng các điểm sáng về thực hiện QCDC nội dung chưa cụ thể, việc nhân rộng điểm sáng trong toàn ngành còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ ở một số đơn vị cơ sở chưa thường xuyên, chưa sâu rộng.

Trong thời gian tới, Sở Giáo dục & Đào tạo tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 30/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản về thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo hệ thống ngành dọc. Chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở trong đoàn viên, hội viên, đồng thời tổ chức thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong các đoàn thể. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan Sở và trong toàn ngành. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trọng tâm là xây dựng điểm sáng về thực hiện QCDC ở cơ sở và điểm sáng về dân vận chính quyền (mỗi năm xây dựng 2-3 điểm sáng về thực hiện QCDC ở cơ sở và 2-3 điểm sáng dân vận chính quyền để nhân rộng). Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong cơ quan Sở và trong toàn ngành. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lưu trữ hồ sơ về triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đầy đủ, khoa học./.

       Nguyễn Mạnh Khôi  

                                             PhóTtrưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020


Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc

Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc


Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh


Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo

Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên Thành

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên ThànhBồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020


“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”

“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”


Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới

Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới


Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương

Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương


Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông

Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông