Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Hiệu quả công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ Nghệ An. Đảng bộ có 16 chi bộ trực thuộc (15 chi bộ cán bộ, viên chức, 01 chi bộ sinh viên), tổng số đảng viên hiện tại là 196 đồng chí, trong đó 183 đảng viên là công chức, viên chức và 13 đảng viên là sinh viên.

Đảng ủy Trường (Đảng ủy) luôn quan tâm, chú trọng đến công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, coi đó là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong nhà trường. Chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên để hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng và xử lý những vấn đề nảy sinh, giải đáp những bức xúc về nhận thức trong tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy hằng năm, Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó tập trung quán triệt Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 161/QĐ-LĐTBXH ngày 23/2/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã thực hiện thành lập đầy đủ các tổ chức theo quy định của pháp luật: Tổ chức Đảng, công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Ban nữ công, Ban Thanh tra nhân dân;… các tổ chức này được Nhà trường hỗ trợ kinh phí để hoạt động; các tổ chức đều hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật. Vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong Trường luôn được đề cao. Tổ chức đoàn thể các cấp đã tích cực tham gia có hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy tốt đội ngũ của các tổ chức để tham gia phản biện xã hội; vận động đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trường đã ban hành đầy đủ hệ thống quy chế nội bộ, như: Quy chế Tổ chức cán bộ và Chế độ nội bộ; Quy chế làm việc; Quy chế làm việc của Giảng viên; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý vật tư, thiết bị; Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học; Quy chế quản lý sinh viên. Tất cả các quy chế này đều bám sát các quy định của Pháp luật và cụ thể hóa vào tình hình thực tế của Trường. Theo quy định mỗi quý 01 lần Nhà trường thực hiện họp Hội đồng thi đua khen thưởng để xét khen thưởng cho những cán bộ, viên chức có thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các chỉ tiêu thi đua và kết quả bình xét được công khai lấy ý kiến đóng góp của công chức, viên chức trước khi quyết định công nhận. 

Nhà trường thực hiện công khai trước tập thể Trường về các công việc như: chế độ thu và sử dụng học phí; việc sử dụng công quỹ, tài sản công; việc thu, chi tài chính; quyết toán các công trình xây dựng cơ bản; công tác khen thưởng, kỷ luật v.v... Đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động được bàn bạc, tham gia ý kiến vào các chủ trương và nhiệm vụ công tác của trường. Kết quả ý kiến đóng góp đã được xem xét, cân nhắc để Hiệu trưởng quyết định. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các hoạt động dân chủ trong trường học đã được nhà trường triển khai có hiệu quả và chất lượng. Chỉ đạo thực hiện 3 công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công khai về cơ sở vật chất, công khai về chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, công khai về tài chính). Thực hiện dân chủ trong  việc bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy hoạch, đúng quy trình. Trong sinh hoạt Đảng, lắng nghe các ý kiến đóng góp của quần chúng về xây dựng tổ chức Đảng, góp ý cho cán bộ, đảng viên. Trong hoạt động dân chủ đối với sinh viên, nhà trường đã tổ chức Hội nghị công tác học sinh, sinh viên để trực tiếp lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của sinh viên. Trong quá trình điều hành các hoạt động, Hiệu trưởng thường xuyên cho công khai lấy ý kiến của tập thể về  Kế hoạch công tác năm của Nhà trường; kinh phí hoạt động hàng năm; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị. Việc quy định và công khai trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đã giúp cán bộ, giảng viên có điều kiện giám sát quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu từ đó có những phản ánh kịp thời với các cấp có liên quan trong quá trình thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu. Từ năm 2016 đến nay, nhà trường không nhận được ý kiến phản ánh của các tổ chức chính trị xã hội và công chức, viên chức về quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu.

Nhà trường thực hiện việc quán triệt các quy định về ứng xử, văn hóa công sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trong thực thi công vụ. Rà soát việc phân công công việc và xác định rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ, viên chức. Hằng năm, Trường đều tổ chức đối thoại với sinh viên để giải đáp những thắc mắc của người học, đồng thời lấy ý kiến góp ý của sinh viên đối với cán bộ giảng dạy (bằng hình thức phiếu kín) để nắm chắc các hoạt động giảng dạy của từng giảng viên. Nhà trường cũng thường xuyên chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội nơi Trường đặt trụ sở trong việc đào tạo nhân lực cho địa phương; phối hợp với địa phương trong việc đảm bảo môi trường, học tập, cảnh quan sư phạm, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội; chăm lo quyền lợi học tập của người học. Lãnh đạo Trường và các đơn vị lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Trường. Ban Thanh tra nhân dân báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra trong năm; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật. Công tác chỉ đạo điều hành và cải cách hành của Trường tiếp tục được đẩy mạnh, việc hướng dẫn và đôn đốc về cải cách hành chính của Trường có nhiều cố gắng. Thủ tục hành chính công khai minh bạch, kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao. Nhà trường triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong các lĩnh vực hoạt động phục vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính; thành lập bộ phận một cửa để giải quyết các thủ tục cho sinh viên. 

Từ đó, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ viên chức và sinh viên về phát triển môi trường giáo dục tích cực, góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong việc thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận đã góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể trong Nhà trường, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh trong phong cách, lề lối làm việc của viên chức, người lao động, tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong Nhà trường và trách nhiệm với xã hội. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động luôn đoàn kết, nhất trí cao, yên tâm công tác, nội bộ ổn định.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Sư pham kỹ thuật Vinh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên rà soát, củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Dân vận, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định. Đưa công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành một tiêu chí để xét xếp loại chi bộ, đảng viên, đơn vị tiên tiến, xuất sắc./.

      Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                     Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn


Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn

Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người


Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay

Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay


Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An


Kết quả nổi bật công tác  dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả nổi bật công tác dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An


Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021