Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nghệ An có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: quản lý đất đai; quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý môi trường; quản lý tài nguyên nước; công tác khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; quản lý đo dạc và bản đồ; quản lý thống nhất về biển và hải đảo. Sở có 7 phòng và 7 đơn vị trực thuộc.

Trong thời gian qua thực hiện công tác dân vận chính quyền nói chung và  Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” (viết tắt Đề án số 04-ĐA/TU), đã có những chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo Sở đã quan tâm chỉ đạo, quán triệt, triển khai Đề án số 04-ĐA/TU; ban hành Kế hoạch số 8047/KH-STNMT ngày 23/12/2021 để thực hiện Đề án, quán triệt Đề án đến cán bộ, đảng viên, đồng thời tiếp tục tuyền truyền, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 26/11/2021, Chỉ thị 13/CT-UBND, ngày 01/9/2016 và Kết luận 114-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp. Xây dựng và thực hiện chương trình công tác dân vận chính quyền hàng năm kịp thời; quán triệt đến cán bộ, công chức thông qua các cuộc họp cơ quan, hệ thống thông tin điện tử nội bộ của đơn vị.

Phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành đến với Nhân dân được chú trọng, tổ chức thông qua nhiều hình thức khác nhau như: đăng tải các thông tin hoạt động, văn bản pháp luật, thủ tục hành chính lên Website của Sở Tài nguyên và Môi trường tích hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An để nhân dân biết, thực hiện và giám sát.

Tích cực trong công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi chính sách pháp luật để cải cách hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân: tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 14/2/2022 thay thế các Quyết định: số 58/2015/QĐ-UBND, số 39/2018/QĐ-UBND, số 40/2018/QĐ-UBND và 74/2019/QĐ-UBND (về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất); Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt phương án sử dụng đất đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương phù hợp với thực tế quản lý, sử dụng đất của địa phương; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 27/01/2022 về xác định giá đất cụ thể năm 2022; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/3/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030; Chỉ thị về công tác quản lý khai thác cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu quy hoạch sử dụng đất cho 11 huyện, thành, thị.

Sở cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao đúng tiến độ, đạt kết quả tốt, như: kiểm tra xử lý dự án chậm tiến độ trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất KCN trong Khu kinh tế Đông Nam và sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2024; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... 

Công tác cải cách hành chính đã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của ngươi dân về quy định hành chính, lấy ý kiến hài lòng khách hàng trong việc thực hiện thủ tục hành chính; Duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất đai. Công khai địa chỉ thư điện tử đường dây nóng của Sở trên Cổng thông tin điện tử, báo đài,.. để người dân biết và thực hiện. Xây dựng hộp thư góp ý đăt tại phòng tiếp dân để tiếp nhận ý kiến của tổ chức, cá nhân trong giao dịch TTHC. Thực hiện rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ về lĩnh vực môi trường giảm 100 ngày so với quy định, tham mưu bãi bỏ 3 thủ tục hành chính; lĩnh vực khoáng sản giảm thời gian xử lý hồ sơ 323 ngày so với quy định và tham mưu bãi bỏ 01 thủ tục hành chính; lĩnh vực tài nguyên nước và biển đảo giảm thời gian xử lý hồ sơ 205 ngày so với quy định và tham mưu bãi bỏ 10 thủ tục hành chính. 

Tích cực triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tài nguyên và môi trường, qua đó đã chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiến nghị thu hồi các dự án sử dụng đất vi phạm, hạn chế được tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ tại đơn vị theo Nghị định số 04-NĐ/CP gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, kỷ cương, công khai minh bạch trong chính sách cán bộ của đơn vị; các hoạt động chi tiêu tài chính theo đúng nội dung. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, thành thạo về nghiệp vụ, ý thức trong phục vụ dân. Ban hành Quyết định số 891/QĐ-STNMT ngày 06/10/2021 Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường làm căn cứ để đánh giá xếp loại cán bộ.

Công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại tố cáo được lãnh đạo đơn vị thực hiện đầy đủ và đúng quy trình. 8 tháng đầu năm đã tiếp 37 lượt công dân, tiếp nhận 342 đơn trong đó đã chuyển đơn: 302 đơn, hướng dẫn 8 đơn, đôn đốc giải quyết 19 đơn và đang giải quyết 2 đơn.

Phối hợp tốt với Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội và các ngành để tuyên truyền bảo vệ môi trường; xây dựng được quy chế phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại đơn vị, cấp ủy với chuyên môn, với các đơn vị trực thuộc. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, phòng chuyên môn, cán bộ phụ trách công tác dân vận chính quyền hằng năm kịp thời.

Triển khai cho cán bộ đảng viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng được các điểm sáng về Dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ cơ sở; tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội. Quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 17-CT/TU, Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, nhằm chấn chỉnh, duy trì, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi pháp luật. Qua đó, nhận thức, hành động tác phong làm việc của công chức, người lao động đã có chuyển biến tích cực, nhất là vai trò của người đứng đầu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động và chất lượng công tác của đơn vị.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện tốt một số việc sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, của Chính phủ về công tác dân vận như: Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Hằng năm, tổ chức học tập bài báo “Dân vận” của Bác Hồ vào dịp tháng 15/10, ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Hai là, thực hiện tốt công tác chuyên môn gắn với công tác dân vận, quan tâm giải quyết các vấn đề trọng tâm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 17-CT/TU, Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan; Kiểm tra đạo đức công vụ, thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ công chức trong toàn ngành nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, cập nhật kịp thời các thông tin, giảm bớt các thủ tục hành chính nhằm giải quyết nhanh gọn, hiệu quả công việc cho người dân, doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến về cải cách hành chính trong Sở. Đồng thời, công khai chức trách, nhiệm vụ của các bộ công chức và quy trình, thời gian giải quyết công việc để nhân dân giám sát.

Năm là, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Dân vận chính quyền kịp thời hoặc có thông báo bằng văn bản về phân công 01 đồng chí lãnh đạo Sở, 1-2 chuyên viên và 01 phòng (bộ phận) phụ trách công tác dân vận của Sở (bổ sung nhiệm vụ các đồng chí được phân công phụ trách công tác dân vận vào quy chế hoạt động của đơn vị).

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai nhân rộng các điểm sáng về dân vận chính quyền của đơn vị./.

                                                                    Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                     Phó trưởng Ban TT Ban Dân Vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu


Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành

Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành


Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu


Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà

Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn