Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà

Năm 2022, công tác dân vận chính quyền (DVCQ) Thị xã Thái Hòa có những chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Thị xã, hoàn thành 31/34 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thị ủy tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chọn những nội dung trọng tâm đưa vào Nghị quyết và triển khai thực hiện có hiệu quả. BTV Thị ủy ban hành và triển khai hiệu quả Kế hoạch số 63-KH/ThU ngày 25/10/2021 về quán triệt, Kế hoạch số 70-KH/ThU ngày 08/11/2021 về triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2025 và những năm tiếp theo”. Phân công các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách cơ sở thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác DVCQ, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý xã hội cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tốt; đảm bảo an toàn xã hội, không có điểm nóng, không có vấn đề phức tạp ... Đảm bảo kỷ cương, linh hoạt, rõ việc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. UBND Thị xã đã ban hành Kế hoạch số 159/UBND-TX ngày 10/12/2021 về triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2025 và những năm tiếp theo”. Thực hiện tốt công tác DVCQ đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 9,5% cao hơn mức bình quân của tỉnh; tổng thu NSNN ước cả năm 2022 đạt 240 tỷ đồng, bằng 149,56% dự toán giao; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,2 triệu đồng/người/năm. Đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Quốc phòng, an ninh đảm bảo; dân yên.

Làm tốt công tác đối thoại với nhân dân, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Trong năm, đã tiếp 184 lượt công dân; tiếp nhận 184 đơn; đã giải quyết 175/184 đơn, vụ việc, đạt tỷ lệ 95,1%;

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tốt và có chuyển biến rõ nét; xây dựng đạo đức công vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, phong cách, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức.

Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Dân vận chính quyền Thị xã, đồng thời chỉ đạo các cơ sở tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo.

Làm tốt công tác xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” với hơn 100 mô hình, điển hình các cấp; xây dựng được 16 điểm sáng DVCQ, trong đó Ban chỉ đạo đã chọn 02 điểm sáng về công tác DVCQ năm 2022: Điểm sáng về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của tổ chức, cá nhân; theo đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư khiếu nại, vượt cấp tại Thanh tra Thị xã Thái Hòa và điểm sáng về vận động thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng trên địa bàn tại Khối Lam Sơn, phường Long Sơn, thị xã Thái Hoà.

Nội bộ đoàn kết, công sự tốt. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; giữa Ban Dân vận Thị ủy với UBND Thị xã trong thực hiện công tác dân vận trên địa bàn.

Trong thời gian tới Thị xã Thái Hòa tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, làm tốt công tác truyên truyền thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Đề án về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền giai đoạn 2021 – 2025 …

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An và Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế đặc thù cho Thị xã Thái Hòa.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác DVCQ gắn với công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thị xã. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, công tác an sinh xã hội, công tác tiếp xúc, đối thoại; duy trì và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Bốn là, nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ thực hiện công tác DVCQ; xây dựng điểm sáng dân vận chính quyền năm 2023; có biểu dương, khen thưởng động viên kịp thời.

Năm là, sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 có chất lượng.

Sáu là, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; giữa Ban Dân vận Thị ủy với UBND Thị xã trong thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn./.

                                                          Nguyễn Mạnh Khôi 

                                           Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền


Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính


Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị


Kết quả công tác dân vận của Công an Nghệ An

Kết quả công tác dân vận của Công an Nghệ An


Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023


Công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo


Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu


Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành

Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành


Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An