Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương: Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới biển

Đồn Biên phòng trên địa bàn phường Quỳnh Phương có nhiệm vụ quản lý bảo vệ chiều dài 15,5km đường biên giới trên biển, 01 cửa lạch Cờn. Có 03 xã, phường nằm trong khu vực biên giới biển gồm xã Quỳnh Lập, Quỳnh Liên và phường Quỳnh Phương có tổng dân số 9.177 hộ/39.147 khẩu, có 1.082 phương tiện tàu thuyền lớn, nhỏ/6.353 lao động đánh bắt hải sản. Ngành nghề chủ yếu của 03 xã, phường biên giới biển là nuôi trồng, khai thác, đánh bắt và chế biến thủy sản, sản xuất rau màu, dịch vụ du lịch biển gắn với du lịch tâm linh.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp, nhiều công trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới biển, được đầu tư xây dựng nên đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, nhất là tội phạm về ma túy, vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, kinh doanh xăng dầu trái pháp luật... gây bức xúc trong Nhân dân; các thế lực thù địch, đối tượng trong các tổ chức phản động, chống đối, triệt để lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong xây dựng và tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây rối ANTT. Trên biển, một số phương tiện của ngư dân khai thác hải sản vi phạm quy định IUU; tai nạn trên biển, sử dụng xung điện, chất nổ khai thác hải sản vẫn còn xảy ra làm hủy hoại môi trường và hệ sinh thái biển. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giá cả thị trường tăng cao tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ QP-AN của địa phương.  

Trước tình hình đó, Đảng ủy Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã đề ra 05 giải pháp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới biển trên địa bàn:

Thứ nhất là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các quy định về khai thác, đánh bắt thủy, hải sản.

Thứ hai là, phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, như: Luật Biên phòng Việt Nam, Luật biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định số 71/2015/NĐ-CP, ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Thủy sản Năm 2017.

Thứ ba là, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển.  Quá trình hoạt động trên biển, các phương tiện đóng mới hoạt động theo Nghị định số 67 và Quyết định số 48 kết hợp khai thác hải sản với tương trợ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các phương tiện hoạt động vùng biển xa kết hợp đánh bắt hải sản với nắm bắt, cung cấp tin tức, hình ảnh về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta cho các lực lượng chức năng xử lý, giải quyết.

Thứ tư, chủ động phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của địa phương tiếp tục duy trì, xây dựng các mô hình: “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Khu dân cư văn hóa”,... gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

  Thứ năm là, nắm chắc tình mọi mặt ở khu vực biên giới, chủ động, kịp thời tham mưu cấp trên ban hành các chủ trương, chính sách liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; nhất là giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình để chủ động tham gia bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, các loại đối tượng câu móc, chia rẽ làm chuyển hóa nội bộ hệ thống chính trị cơ sở các xã trên địa bàn.

 Đồng thời, Đảng ủy Đồn lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân KVBG, vùng biển thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy chế khu vực biên giới, trọng tâm là: Các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; gắn với củng cố QP-AN KVGB; xây dựng địa bàn KVBG vững mạnh. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2022 - 2027” (tổ chức tuyên truyền tập trung được được được 95 buổi/4967 lượt người tham gia và trên hệ thống phát thanh của địa phương hơn 120 giờ; phát 3.000 tờ rơi; phối hợp với các nhà trường tuyên truyền PBGDPL cho học sinh lớp 9 theo đúng kế hoạch). Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Duy trì có hiệu quả hoạt động 24 tổ/153 cá nhân tự quản ANTT xóm, khối; 05 tổ/31 tàu, thuyền/231 thành viên tổ tàu thuyền an toàn; 02 bến bãi/31 thành viên bến bãi an toàn.

 Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa mà nòng cốt là phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và quản lý, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình, ở địa bàn dân cư”, gắn với Chương trình xây dựng văn minh đô thị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Chủ động tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của thị xã Hoàng Mai tuyên truyền cho trên 12.524 lượt thuyền trưởng, chủ phương tiện về các văn bản mới của pháp luật, quy định về an toàn và chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo; cấp phát 8.500 tờ rơi; tặng 15.000 lá cờ Tổ quốc, 1.000 ảnh Bác Hồ, 800 đèn pin và 1.600 áo phao cho ngư dân. Tổ chức ký cam kết 100% chủ tàu không vi phạm thẻ vàng IUU đối với ngành thủy sản Việt Nam. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình xây dựng 12 phóng sự, 34 tin, bài tuyên truyền trên các báo, đài của địa phương. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, giám sát biên phòng và bảo vệ ngư dân hành nghề trên biển. Công tác quản lý tàu thuyền đánh bắt xa bờ được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng vận động các chủ phương tiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện theo đúng quy định, nhằm theo dõi, kịp thời phát hiện, kêu gọi hàng trăm lượt phương tiện đi ra khỏi đường ranh giới, quay trở lại vùng biển Việt Nam, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; duy trì trực canh thông tin liên lạc với tàu thuyền, lao động đang hành nghề trên biển. Trực tiếp tham mưu, phối hợp với ngành Tư pháp địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tập trung vào văn bản pháp luật mới ban hành. Qua đó, nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của đơn vị và địa phương. Tập trung tuyên truyền một số nội dung như: Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biển Việt Nam; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển Luật Thủy sản năm 2017… được 245 buổi/22.907 lượt người tham gia và trên hệ thống phát thanh của địa phượng hơn 335 giờ. Nhất là khi Luật Biên phòng Việt Nam đã có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022. Do địa bàn có nhiều đặc thù, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương luôn chủ động phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho các hội viên, người dân trên địa bàn. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam đến người dân.

Thực hiện Chương trình “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp dân làm mới và tu sửa 1,5km đường giao thông nông thôn; nạo vét, sửa chữa 02km kênh mương thủy lợi; vận động cán bộ, chiến sỹ quyên góp, tặng quà cho 04 suất học bổng "Nâng bước em đến trường" trị giá 21.000.000 đồng. Thăm hỏi tặng quà nhân các ngày Lễ, Tết với tổng số tiền 20.500.000 đồng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tổ chức lao động giúp dân được 127 ngày công khắc phục hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường. Phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An Thị đoàn Hoàng Mai, Hội nông dân tỉnh Nghệ An và Hội nông dân thị xã Hoàng Mai trao 1.300 lá cờ tổ quốc, 340 áo phao, 110 suất quà và 55.000.000đ tiền mặt, động viên ngư dân vươn khơi bám biển.

Phối hợp với địa phương duy trì, tiếp tục phát huy tốt vai trò của 04 ủy viên MTTQ (thị xã 01; xã, phường 03); 05 đảng viên Đồn Biên phòng chuyển sinh hoạt tạm thời về các thôn, khối địa bàn xung yếu và vùng giáo (trong đó, có 01 đồng chí sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ vùng giáo); phân công 18 đảng viên phụ trách 77 hộ gia đình khó khăn ở địa bàn. Phối hợp chỉ đạo củng cố, kiện toàn 15 chi bộ, 16 tổ chức chính trị - xã hội khác; tham mưu địa phương kết nạp được 05 đảng viên mới là con em sinh sống ở địa bàn.

Như vậy, năm 2022, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nên trách nhiệm, ý thức và việc chấp hành các quy chế, quy định về bảo vệ biên giới, vùng biển của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ngày càng được nâng lên; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trên nền tảng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển trên địa bàn đơn vị quản lý bảo vệ./.

                                                     Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân


Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương

Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương


Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới


Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn

Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn


Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận


Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc


Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An

Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An


Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội


Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh

Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh


Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai


Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo

Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo


Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022