Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận gắn với xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh ở tỉnh Nghệ An

Xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Nghệ An đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận gắn xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Nghệ An đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận gắn xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối công tác dân vận gắn với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, được quan tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác dân vận, đồng thời cụ thể hóa thành đề án, quy chế, các chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 03 nghị quyết, 5 đề án, 6 chương trình, 15 kết luận về công tác dân vận. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 201 - KH/TU ngày 25/6/2019 về việc "bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư"; đồng thời quan tâm chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo tính khách quan, khoa học, thận trọng, tạo sự ủng hộ, đồng tình của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo xây dựng hệ thống tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng với nhân dân từng bước được chú trọng. Đây là một trong những kênh quan trọng và trực tiếp giúp lãnh đạo các cấp ủy đảng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân một cách linh hoạt, có hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Ở Nghệ An, từ năm 2016 đến nay, Thường trực Tỉnh ủy giao cho MTTQ chủ trì Hội nghị đối thoại giữa bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân 6 tháng/lần; cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp tỉnh trực tiếp đối thoại với nhân dân 6 tháng/lần và khi có đột xuất.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án số 10-ĐA/TU về “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; nhất là trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc đột xuất, bức xúc, nổi cộm”. Đề án được triển khai thực hiện nghiêm túc từ năm 2014 đến nay. Hàng quý, Thường trực cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức giao ban với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội để nghe phản ánh về tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành liên quan giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Tháng 5/2018, (lần đầu tiên trong cả nước) Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Chương trình gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với 1034 đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND của 480/480 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Chương trình gặp mặt đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của Thường trực cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Hàng tháng, người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân (theo Quy định 11 - QĐ/TW của Bộ Chính trị); Cán bộ, đảng viên đang công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc Quy định số 76-QĐ/TW của Ban Bí thư, thường xuyên giữ mối liên hệ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Từ đó, kết quả công tác dân vận, công tác xây dựng Đảng hàng năm có nhiều chuyển biến. Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 đạt 20%, có 6/28 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Trương Thị Mai - UV Bộ Chính trị, Trưởng Ban dân vận tại lễ khánh thành công trình tại Con Cuông

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng gắn với xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh có nhiều đổi mới. Hàng năm, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đều chỉ đạo chính quyền các cấp kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền và Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp; Ban chỉ đạo các cấp hoạt động có quy chế, chương trình kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nên đảm bảo được chất lượng hoạt động và đem lại nhiều kết quả cụ thể, thiết thực về công tác dân vận chính quyền. Các cấp chính quyền đã tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở". Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, nhân diện các điển hình tiên tiến; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy ước thực hiện dân chủ ở một số loại hình cơ sở. HĐND thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, nắm bắt tình hình thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tăng cường giám sát hoạt động của UBND và cơ quan tư pháp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi các cơ quan giải quyết những yêu cầu chính đáng của cử tri và nhân dân. Năm 2019, UBND tỉnh chọn là năm cải cách hành chính, thực hiện “4 xin, 4 luôn” gồm: "Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ" nhân dân. Đến nay, nhìn chung thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân có chuyển biến, mức độ hài lòng của người dân được nâng lên; công tác cải cách hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Chính quyền các cấp quan tâm giải quyết các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động. Vào dịp lễ trọng của tôn giáo, Tết cổ truyền, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành các cấp tổ chức các đoàn chúc mừng giáo hội, tổ chức tôn giáo; thăm hỏi, tặng quà cho chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, ủy viên Ủy ban đoàn kết Công giáo các cấp. Các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo được quan tâm củng cố, kiện toàn. Quan tâm xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo, không để xẩy ra đột xuất, bất ngờ, không để xẩy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Tập trung và tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát huy nội lực, tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay Nghệ An đã có 3/21 huyện và 226/431 (52,49%) xã về đích nông thôn mới. Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và Đề án số 06 -ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã xây dựng được 107 điểm sáng về dân vận chính quyền trên các lĩnh vực và địa bàn có sức lan tỏa cao. Lực lượng vũ trang trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng, với phương châm “gần dân, sát cơ sở”, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Các đơn vị lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong tham gia, phòng, chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn... tạo sức mạnh chính trị vững chắc trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với công tác xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An: tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2018 đạt 8,07%, 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng 7,09%;thu ngân sách năm 2018 đạt 13.805 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2019 đạt 7.180 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm.

Đảng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp quần chúng nhân dân vào tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; thực hiện tốt vai trò người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân; làm nòng cốt tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; thực hiện vai trò dân chủ đại diện và hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phối hợp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, công tác xã hội hóa trong ủng hộ người nghèo được phát động sâu rộng và tiếp tục đạt kết quả thiết thực. UBND tỉnh đã vận động và giao nhiệm vụ cho 110 sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đỡ đầu cho 110 xã nghèo thuộc các huyện miền núi, vùng cao biên giới. Hàng năm, các ngành đã triển khai giúp đỡ các xã nghèo một cách thiết thực và có hiệu quả, thông qua những hoạt động này đã nâng cao được trách nhiệm của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức đối với xã nghèo, người nghèo, đồng thời tạo được sự gần gũi, chia sẻ và động viên nhân dân từng bước xóa nghèo và vươn lên làm giàu. Trong 5 năm gần đây đã tổ chức vận động tết vì người nghèo được gần 270 tỷ đồng, riêng năm 2019 được 67 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận gắn với xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh ở Nghệ An vẫn còn một số tồn tại sau: Một số cấp ủy đảng, nhất là cấp cơ sở chưa đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận; công tác nắm và dự báo tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước một số địa phương, đơn vị hiệu quả thực hiện chưa cao; tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ còn hạn chế, chưa thực sự lắng nghe dân, trọng dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số cơ sở chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; phương pháp vận động, tiếp cận với quần chúng nhân dân còn hạn chế, nhất là ở vùng đặc thù; công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 -QĐ/TW ở cấp cơ sở còn lúng túng, bị động.

Trong thời gian tới, chúng ta cần làm tốt một số việc sau đây: Một là, khi xây dựng, ban hành nghị quyết về công tác dân vận của Đảng thì chính quyền cần phải cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết kịp thời hơn; bố trí các nguồn lực và điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả; cấp ủy thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân và thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được ghi trong Nghị quyết.

Hai là, hướng hoạt động công tác dân vận vào vùng đặc thù, khu công nghiệp, vì đây là địa bàn khó khăn, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để làm mất ổn định. Do đó cần tập trung cho các địa bàn này trong thời gian tới.

Ba là, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác vận động quần chúng  đối với các đối tượng đặc thù cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận các tỉnh để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận.

                                                       Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Diễn Hồng làm tốt đoàn kết lương – giáo để phát triển toàn diện

Diễn Hồng làm tốt đoàn kết lương – giáo để phát triển toàn diện


Tạo sự đoàn kết từ mô hình tổ tự quản ở xã Nam Anh

Tạo sự đoàn kết từ mô hình tổ tự quản ở xã Nam Anh


Công đoàn ngành Y tế chăm lo quyền lợi cho công nhân viên chức, người lao động

Công đoàn ngành Y tế chăm lo quyền lợi cho công nhân viên chức, người lao động


Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt công tác tiếp dân

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt công tác tiếp dân


Gắn công tác dân vận khéo với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở Nghệ An

Gắn công tác dân vận khéo với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở Nghệ An


Xuân Sơn làm tốt công tác dân vận

Xuân Sơn làm tốt công tác dân vận


Gắn công tác dân vận với hòa giải đối với các vụ án dân sự

Gắn công tác dân vận với hòa giải đối với các vụ án dân sự


Lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại

Lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại


“Yên dân” từ công tác dân vận

“Yên dân” từ công tác dân vận


Tường Sơn thực hiện tốt công tác dân vận

Tường Sơn thực hiện tốt công tác dân vận


Hiệu quả đối thoại trực tiếp với nhân dân ở Nam Đàn

Hiệu quả đối thoại trực tiếp với nhân dân ở Nam Đàn


Công an Quỳnh Lưu vì nhân dân phục vụ

Công an Quỳnh Lưu vì nhân dân phục vụ


Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Dân

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Dân


Nữ Chủ tịch xã được nhân dân tin yêu

Nữ Chủ tịch xã được nhân dân tin yêu