Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An hiện có 03 tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc: Công đoàn viên chức có 48 cơ sở trực thuộc, với 4.816 đoàn viên (2.360 nam, 2.456 nữ), trong đó có 3.534 đảng viên; Hội cựu chiến binh có 20 cơ sở trực thuộc, với 315 hội viên (312 nam, 03 nữ), có 303 đảng viên; Đoàn thanh niên có 35 cơ sở trực thuộc, với 1.183 đoàn viên (366 nam, 817 nữ), có 483 đảng viên.

Các đoàn viên, hội viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Đội ngũ đoàn viên, hội viên trong Khối có trình độ chuyên môn (tiến sĩ 31 đồng chí, thạc sĩ 1.396 đồng chí, đại học 4.408 đồng chí) và lý luận chính trị cao (cao cấp, cử nhân 647 đồng chí). Thời gian qua, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng, cơ quan, ngành mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, một số tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Khối có lúc chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, giám sát hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tại một số đơn vị chưa rõ nét. Nội dung, hình thức công tác giáo dục, định hướng, tổ chức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có nơi còn thiếu hấp dẫn; đôi khi còn mang tính hình thức, thời vụ, chậm đổi mới so với nhu cầu và sự phát triển của xã hội. Nắm bắt tình hình, tư tưởng và định hướng dư luận xã hội có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Một số phong trào thi đua tại cơ sở chưa gắn với công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên; chưa tạo động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là cải cách hành chính, chuyển đổi số, ý thức đạo đức công vụ... Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chuyên môn tại cấp cơ sở còn lúng túng; giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng còn hạn chế.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; công tác phối hợp giữa lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có việc chưa nhuần nhuyễn, chặt chẽ, thiếu đồng bộ, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp. Ban chấp hành, ban thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội cấp Khối chưa thực hiện tốt vai trò dẫn dắt và phát huy hiệu quả sức mạnh của đội ngũ đoàn viên, hội viên; tham mưu một số hoạt động thiếu chủ động, chiếu lệ, chưa kịp thời triển khai các nội dung của cấp trên chỉ đạo. Một số đoàn viên, hội viên chưa có ý thức trách nhiệm xây dựng và cống hiến; chưa thực hiện đúng chức trách, nghĩa vụ và quyền hạn; chưa phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình, không giữ vững được bản lĩnh, lập trường tư tưởng, dễ bị dao động, hoạt động đối phó, cầm chừng.

Trước tình hình đó, ngày 24/3/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Đề án số 04-ĐA/ĐUK về việc "Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo". Đề án số 04-ĐA/ĐUK tập trung chỉ đạo thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất, cấp ủy làm việc với ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội theo nhiệm kỳ. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện quyền giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Phát hụy vai trò đảng viên đang tham gia các tổ chức chính trị - xã hội và có đánh giá công khai, rõ ràng về chất lượng đảng viên tham gia, thực hiện các nhiệm vụ tại các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Cấp ủy các cấp quan tâm, định hướng, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch kiện toàn tổ chức, ưu tiên cơ cấu tham gia cấp ủy cùng cấp.

2. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Viên chức, Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối. Tập trung lựa chọn nội dung trọng tâm để hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở thực hiện. Hướng đến mục tiêu cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao đời sống cho đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. Xây dựng chương trình phối hợp giữa 3 tổ chức giai đoạn 2023-2027; xây dựng các nhóm cốt cán uy tín của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội cho đoàn viên, hội viên; khích lệ động viên việc thông tin những nội dung việc làm tốt và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa sâu rộng... Tích cực phát động, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, sáng tạo", phong trào "Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào "3 trách nhiệm"; phong trào "Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"; phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"...

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, hội viên người đứng đầu trong cải cách hành chính; dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội Khối. Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành hệ thống dữ liệu về tổ chức, cán bộ và đoàn viên của các tổ chức. Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền, quản lý đoàn viên, hội viên đảm bảo tiến tới hệ thống tiêu chí theo dõi, đánh giá rõ ràng, chính xác, công khai. Tăng cường các hội nghị trực tuyến, giảm các hội nghị không cần thiết; xử lý, điều hành công việc thông qua hệ thống thông tin điện tử để dành nhiều thời gian đi cơ sở. Tham mưu phương án kết nối đồng bộ về hệ thống thông tin, dữ liệu giữa cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác. Thực hiện nghiêm Luật Dân chủ cơ sở, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm để bổ sung, sửa đổi quy chế nội bộ và công khai tài chính đảm bảo dân chủ, đúng thời gian quy định.

4. Xây dựng nội dung phối hợp hoạt động giữa thủ trưởng với các tổ chức chính trị - xã hội. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức công đoàn cùng cấp xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp công tác. Định kỳ hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động phối hợp công tác của các bên và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung. Hàng năm, phối hợp chỉ đạo các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hiện tốt dân chủ cơ sở; cải thiện điều kiện làm việc; hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động một cách thiết thực, hiệu quả. Công đoàn cơ sở chủ trì, phối hợp cùng tổ chức Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh tích cực đẩy mạnh việc xây dựng cơ quan, đơn vị Văn hóa trong các cơ quan, đơn vị.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, lý luận chính trị; bố trí những cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn giữ các vị trí chủ chốt tại các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng các nhóm cốt cán uy tín của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên.

6. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và hệ thống chính trị trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với các tổ chức chính trị - xã hội. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, đoàn viên, hội viên vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà, vô cảm, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề được xã hội quan tâm.

Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên nhằm mục tiêu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng tổ chức các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên, nhất là cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh, các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối vững mạnh góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

                                                  Phan Thanh Đoài 

 Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi


Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh

Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh


Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu Kiền

Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu KiềnHiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường


Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An

Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An


Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19

Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19


Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh


Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang

Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang


Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An


Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng


Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An

Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền


Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân