GS.TS Hoàng Chí Bảo trao đổi, phân tích và làm rõ những bài                                          học về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách

                                          của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Xuân Nguyên).

Mục đích của Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 nhằm xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). GS.TS Hoàng Chí Bảo trao đổi, phân tích và làm rõ những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi nói chuyện sâu sắc liên quan đến chuyên đề trên. GS.TS Hoàng Chí Bảo đã trao đổi, phân tích và làm rõ một cách thuyết phục, sâu sắc những bài học từ tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh để vận dụng vào chuyên đề của năm 2018: Đó là phong cách tác phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đó là phong cách quần chúng, nghĩa là gần dân, thương dân và suốt đời vì dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Dân chủ phải gắn liền với quyết đoán. Đây là vấn đề nhạy cảm, bởi quyết đoán nhưng phải trên nền của tư tưởng dân chủ tập trung. Lấy dân chủ làm mục đích, tập trung làm phương tiện.

Từ những bài học về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, GS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, xây dựng Đảng bây giờ, nét mới nhất không chỉ là chính trị, tư tưởng mà quan trọng là đạo đức. Đạo đức gắn với văn hóa, trong đó có phong cách và tác phong. Phê bình việc chứ không xúc phạm người. Vấn đề nêu gương của người đứng đầu rất quan trọng. Từ những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, GS.TS Hoàng Chí Bảo phân tích, nhấn mạnh vấn đề giữ gìn sự trong sạch và đoàn kết trong Đảng...