Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Cục Thuế Nghệ An thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”

Cục Thuế Nghệ An gồm có 12 phòng chức năng và 10 Chi cục Thuế Khu vực trực thuộc. Tổng số công chức và người lao động hiện có 928 người. Đảng bộ Cục Thuế gồm có 20 Chi bộ trực thuộc và 02 đảng bộ bộ phận, trong đó có 14 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, Đảng bộ có 743 đảng viên.

Số lượng người nộp thuế tại Nghệ An trên 12.000 doanh nghiệp, hợp tác xã; gần 45.000  hộ kinh doanh; hơn 1.000.000 cá nhân nộp thuế TNCN; 2.041 đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác; hơn 713.000 tổ chức, cá nhân thuê đất, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm và hàng trăm ngàn lượt người nộp lệ phí trước bạ nhà đất, ô tô, xe máy.

Cục Thuế ủng hộ nhân dânh TP Hồ Chí Minh thông qua MTTQ tỉnh

Trong những năm qua, Cục Thuế Nghệ An đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”. Đảng ủy Cục Thuế đã Ban hành Quyết định số 26/QĐ-ĐU ngày 03/6/2011 Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Đảng bộ; thường xuyên kiện toàn và phân công 01 đồng chí lãnh đạo Cục phụ trách công tác dân vận. Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo” số 42-KH/ĐU ngày 14/4/2020 nhằm xây dựng và nhân rộng các điển hình “dân vận khéo” đảm bảo thiết thực, hiệu quả và có tính thực tiễn cao.

Hằng năm, căn cứ chỉ đạo của Ban dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Nghệ An, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác dân vận và tổ chức triển khai đúng kế hoạch, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện như: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 06/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; sơ kết 06 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng các mô hình, điển hình đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; …

Đảng bộ Cục Thuế đã chỉ đạo xây dựng được hàng trăm mô hình, điển hình  “Dân vận khéo” có hiệu quả. Mô hình “Thu thuế phải thu được lòng dân” tại Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I với điển hình là Đội nghiệp vụ Quản lý thuế; phong trào đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng thái độ ứng xử, kỹ năng giao tiếp phù hợp, chuẩn mực, hòa đồng; thực sự xem người nộp thuế là bạn đồng hành; xây dựng hình ảnh cán bộ thuế, cơ quan thuế văn minh lịch sự được sự ủng hộ của đông đảo người nộp thuế. Mô hình “Dân vận khéo" trong công tác quản lý thu thuế tại các xã vùng cao Tây - Nam huyện Quế Phong tại Chi cục thuế KV Phủ Quỳ I; thông qua thực hiện mô hình đã nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, lịch sự văn minh của cán bộ thuế, góp phần xây dựng quan hệ tốt, gắn kết giữa cơ quan thuế và người nộp thuế;  tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành công tác thu ngân sách; kết quả có 01 đồng chí được Huyện ủy Quế Phong tặng giấy khen về thực hiện tốt công tác dân vận. Mô hình “Phối hợp với các Ban, ngành chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế đến người dân trên địa bàn đặc biệt khó khăn” tại Chi cục Thuế KV Phủ Quỳ I; phong trào đã góp phần tạo sự gắn kết, phối hợp giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế; huy động sức mạnh tối đa của bộ máy chính trị trong công tác quản lý thuế; kết quả có 02 đồng chí được Huyện ủy Quỳ Hợp tặng giấy khen năm 2016, 2017. Mô hình “Dân vận khéo” trong công tác thu tại Chi cục Thuế khu vực Sông Lam 1 với điển hình là Đội Quản lý thuế liên xã số 01; mô hình đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, lịch sự văn minh của cán bộ thuế, góp phần xây dựng quan hệ tốt, gắn kết giữa cơ quan thuế và người nộp thuế;  tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành công tác thu ngân sách. Mô hình “Tuyên truyền, vận động Người nộp thuế tự giác kê khai nộp thuế đầy đủ kịp thời vào ngân sách Nhà nước" tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II; với việc xây dựng mô hình, cấp ủy Đảng và chuyên môn đã triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, phấn đấu thực hiện “Mỗi công chức thuế là một tuyên truyền viên về thuế”. Mô hình đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người nộp thuế hiểu rõ, hiểu đúng các chính sách thuế và nghĩa vụ nộp thuế của mình từ đó tạo điều kiện cho cơ quan thuế hoàn thành công tác thu NSNN; đồng thời giúp cơ quan thuế nâng cao uy tín, hình ảnh trong cộng đồng người nộp thuế. Mô hình “Công chức và người lao động phấn đấu thực thi công vụ chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, sáng tạo  lấy sự cống hiến, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc, thân thiện và phục vụ người dân” tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II; xây dựng mô hình, cấp ủy Đảng và chuyên môn đã quán triệt và triển khai tới toàn thể cán bộ công chức, người lao động tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ, tăng cường công tác đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc, trình độ nghiệp vụ; xây dựng văn hóa công sở, văn minh, lịch sự. Mô hình “Xây dựng đời sống văn hóa nơi công sở, cải cách hành chính, tận tụy, sáng tạo vì nhân dân phục vụ” tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh; mô hình tập trung vào công tác CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết TTHC của cơ quan, của từng công chức thuế, lấy người nộp thuế là trung tâm, là đối tượng phục vụ. Đồng thời xây dựng văn hóa nơi công sở, xây dựng người công chức thuế vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức tốt, thái độ hòa nhã lịch sự. Mô hình “Khéo trong vận động, tuyên truyền thực hiện pháp luật thuế” tại phòng Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Nghệ An; mô hình tập trung vào công tác vận động, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế, xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để người nộp thuế được nắm bắt và hướng dẫn kịp thời các chính sách pháp luật thuế từ đó nâng cao việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế. Nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thái độ ứng xử chuẩn mực với phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và “Mỗi công chức thuế là một tuyên truyền viên về thuế”.

Trong thời gian tới, Cục Thuế tiếp tục làm tốt phong trào “Dân vận khéo” trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho người nộp thuế thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với người nộp thuế; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người nộp thuế. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để vụ việc phức tạp kéo dài, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần vào sự ổn định và phát triển của tỉnh. Xây dựng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” để vận động, khuyến khích công chức, người lao động phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho ngành Thuế và Đất nước. Xây dựng 3 đơn vị điểm sáng về dân vận chính quyền./.

Nguyễn Mạn Khôi 

Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới


Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021

Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021


Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương

Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU


Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An

Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An


Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021


Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh


Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An


Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn

Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn


Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận


Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số  theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW


Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An

Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An


Nam Đàn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân

Nam Đàn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân