Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

Công ty Điện lực Nghệ An là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc. Công ty có 13 phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ, 18 Điện lực thành phố, huyện, thị, 02 Phân xưởng phụ trợ và 01 Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế Nghệ An.

Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh, có 35 chi bộ trực thuộc với 560 Đảng viên; tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp, Công đoàn trực thuộc Công đoàn TCT Điện lực Miền Bắc. Chức năng, nhiệm vụ chính là kinh doanh bán điện phục vụ cho mọi nhu cầu sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh của nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp cũng như đáp ứng nhiệm vụ chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công ty Điện lực Nghệ An thường xuyên được sự quan tâm của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và các đoàn thể trong công tác hướng dẫn triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sơ (QCDCCS) tại nơi làm việc.Vì vậy trong những năm qua việc thực hiện QCDC tại Công ty được triển khai tương đối tốt, kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo QCDCCS, xây dựng hệ thống quy định, bổ sung chương trình công tác hàng năm và phân công cho các thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở nhiệm vụ được giao; đặc biệt là việc triển khai thực hiện kịp thời các nội dung của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP về quy chế DCCS tại nơi làm việc.

Trên cơ sở thực hiện Chương trình số 325/QĐ-EVNNPC ngày 19/01/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2022; Chương trình công tác quy chế dân chủ cơ sở Công ty Điện lực Nghệ An số 231/Ctr-PCNA ngày 27/01/2022; Các nội dung thực hiện QCDCCS do tỉnh Nghệ An ban hành. Công ty Điện lực Nghệ An đã ban hành Quyết định số 972/QĐ-PCNA về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Công ty Điện lực Nghệ An; Ban hành Quy định số 1268/QĐ-PCNA, ngày 24/3/2022 về việc ban hành Quy định hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiên Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty Điện lực Nghệ An; ban hành Quy định đối thoại tại nơi làm việc, Quy định tổ chức Hội nghị người lao động, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thành lập Tiểu Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở tại đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện.

Để đẩy mạnh thực hiện QCDC cơ sở tại nơi làm việc, Công ty đã chú trọng công tác tuyên truyền đến các Đơn vị trực thuộc dưới nhiều hình thức để triển khai, thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tiếp tục Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóaXI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến về Bộ Luật Lao động ngày 20/11/2019; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Chương trình số 325/QĐ-EVNNPC ngày 19/01/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2022. Các nội dung thực hiện QCDCCS do tỉnh Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An ban hành.

Đảng ủy Công ty tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 15/7/2022 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp" cho đội ngũ chi ủy chi bộ trực thuộc, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (Ban chấp hành Đảng ủy ban hành văn bản số 27-KH/ĐU ngày 20/8/2022 về việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số số 52-KH/ĐUK, ngày 05/8/2022, về việc hướng dẫn triển khai nghị quyết 03-NQ/ĐUK).

Phổ biến đến người lao động nắm rõ các quy định liên quan quyền và lợi ích của người lao động. các nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát, các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc…công khai trong các công tác tuyển dụng, sắp xếp lại lao động, đào tạo, quy hoạch, đánh giá bổ nhiệm, cán bộ, chú ý quan tâm phát triển lực lượng lao động nữ. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động…

Phổ biến các Quy chế quản lý nội bộ, các quy định liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Thực hiện công khai các kế hoạch sản xuất, mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, quản lý chi tiêu nội bộ. Giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo, lập sổ theo dõi đơn thư theo quy định, các đơn thư được xem xét giải quyết và báo cáo đúng thời hạn. Minh bạch việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại các đơn vị.

Việc tuyên truyền được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau: Triển khai xuống các đơn vị cơ sở, đến tất cả CBCNV trong các đơn vị trực thuộc; Lồng ghép tuyên truyền phổ biến trong các buổi sinh hoạt định kỳ của tổ chức Đảng, đoàn thể, chuyên môn; Phổ biến tuyên truyền thông qua “Tủ sách pháp luật” tại mạng LAN nội bộ Công ty, website của Công ty Điện lực Nghệ An. Tại các địa chỉ này, mỗi CBCNV đều có thể dễ dàng truy cập và tải các văn bản về khi cần thiết.

Việc tuyên truyền các nội dung Quy chế dân chủ cơ sở gắn với tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị.

Nâng cao vai rò Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chuyên môn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đối với cấp ủy Đảng, căn cứ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Công ty Điện lực Nghệ An đã được ban hành, cấp ủy Đảng phân công cán bộ phụ trách theo dõi Quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các đơn vị trực thuộc. Ban chấp hành Đảng ủy ban hành văn bản số 27-KH/ĐU ngày 20/8/2022 về việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số số 52-KH/ĐUK, ngày 05/8/2022, về việc hướng dẫn triển khai nghị quyết 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối doanh nghiệp về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện QCDC ở cơ sở trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp”. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành Nội quy, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo đúng quy định, trong đó có nội dung kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Đối với chuyên môn, Ban Giám đốc đã tổ chức họp bàn, triển khai việc thực hiện QCDCCS trong Công ty Điện lực Nghệ An; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các cấp (từ Công ty đến các phòng chức năng, phân xưởng, các Điện lực) và duy trì sinh hoạt đầy đủ; Xây dựng kế hoạch thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các đơn vị trực thuộc. Đối với tổ chức Công đoàn, phối hợp tốt với cấp uỷ Đảng trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và thể hiện chức năng giám sát; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các Công đoàn bộ phận; phối hợp có trách nhiệm bảo vệ, động viên và khen thưởng kịp thời đối với những người tích cực đấu tranh chống tiêu cực, đồng thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời những biểu hiện trù dập, cản trở việc đấu tranh chống tiêu cực và những hành động lợi dụng dân chủ, gây mất đoàn kết, làm rối nội bộ, ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh của Công ty Điện lực Nghệ An.

Để đảm bảo việc thực hiện Quy chế DCCS, trong Quý I năm 2022, tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Nghệ An đều đã tiến hành Hội nghị người lao động năm 2022. Tất cả các nội dung hội nghị, thời gian và quy trình đều thực hiện đúng theo kế hoạch, công khai, dân chủ và đổi mới. Tại hội nghị người lao động đã bầu các thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động và các đại biểu đi dự Hội nghị người lao động cấp trên.

Thông qua thực hiện dân chủ trực tiếp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Bên cạnh đó, hàng quý Công ty tổ chức Đối thoại định kỳ, các ý kiến, kiến nghị của người lao động được tổng hợp, được giải đáp thỏa đáng. Nội dung của các cuộc đối thoại tập trung vào các vấn đề tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty, việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế, điều kiện làm viêc và các cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc. Các cuộc đối thoại đều được làm rõ, kết luận và lập biên bản, đại diện các bên cùng ký. Ngoài ra, trong tất cả các cuộc giao ban tuần, giao ban tháng, quý, các cuộc họp, các buổi làm việc tại các đơn vị đều được lồng ghép thực hiện lắng nghe các ý kiến từ phía người lao động và đều có các cam kết thỏa thuận và giải quyết thỏa đáng. Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được các cấp công đoàn đổi mới phương thức hoạt động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trong những năm qua, Công ty luôn đảm bảo việc làm cho người lao động. Các chế độ lương thưởng thanh toán đầy đủ, đúng quy định. Đóng bảo hiểm xã hội, tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ, thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục thực hện tốt những nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai sâu, rộng Nghị định số 145/2020/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Luật thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc xây dựng và thực hiện QCDC tại đơn vị bảo đảm thực chất và hiệu quả; triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn nữa, đưa việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào nền nếp. 

Thứ hai, tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của CBCNV, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, lồng ghép có hiệu quả các nội dung của QCDC ở cơ sở với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thông qua đó, vừa góp phần thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, vừa chăm lo tốt hơn đời sống người lao động

Thứ tư, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại các đơn vị; nhân rộng các điển hình tiên tiến về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, làm cho việc thực hành dân chủ ngày càng sâu rộng trong mọi hoạt động của các đơn vị./.

 Nguyễn Mạnh Khôi 

 Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân


Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương

Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương


Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới


Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn

Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn


Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận


Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc


Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An

Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An


Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội


Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh

Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh


Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai


Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo

Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo


Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022