Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Anh Sơn thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Anh Sơn là huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Nghệ An, có diện tích tự nhiên 60.441,75 ha; có 20 xã và 1 thị trấn; có đường biên giới dài 5,66 Km tiếp giáp với tỉnh Polykhamxay nước bạn Lào. Dân số toàn huyện có 31.045 hộ với 116.922 khẩu;

Trong đó: Đồng bào theo đạo có 2.041 hộ với 8.886 khẩu (chiếm 8,0%), dân tộc thiểu số có 2.183 hộ với 8.443 nhân khẩu (chiếm 7,2%). Đảng bộ huyện có 55 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 6.222 đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn ban hành Kế hoạch số 24 –KH/HU ngày 21/03/2016 về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC). UBND Huyện và Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện đã ban hành 48 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở (13 Quyết định, 07 Chương trình, 07 Kế hoạch, 04 Hướng dẫn, 05 Báo cáo, 07 Thông báo, 05 Công văn). Thường xuyên đôn đốc các cơ sở tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH và các Nghị định 04/CP, 145/CP về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc định kỳ nghe và cho ý kiến chỉ đạo về kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng, 01 năm. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân.

 Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đưa vào chương trình công tác kiểm tra và thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, như các cuộc kiểm tra toàn diện tại tất cả các tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; kiểm tra việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại UBND xã Lĩnh Sơn, Đỉnh Sơn, Văn phòng ĐK QSDĐ huyện; kiểm tra việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại Đảng ủy xã Thạch Sơn, Hội Sơn, Phúc Sơn và Cao Sơn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định 290 về quy chế dân vận của hệ thống chính trị tại đơn vị Trường Mầm non Khai Sơn, Trường Tiểu học Tường Sơn. Tăng cường công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao đạo đức công vụ cán bộ, công chức, nhất là trong quá trình giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân. Ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo chủ chốt ở các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở được nâng lên. 155/155 thôn, bản, khối, xóm đều xây dựng, bổ sung hương ước. Thường xuyên chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tự quản, tổ hoà giải, tổ liên gia, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Các xã, thị trấn đã tổ chức 133 hội nghị đối thoại giữa chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND với nhân dân đảm bảo chất lượng; trong đó có nhiều đơn vị lựa chọn nội dung chuyên đề về xây dựng NTM, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chính sách bảo trợ xã hội... để đối thoại với nhân dân. 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức tốt hội nghị CBCC đầu năm đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình, kế hoạch công tác, nội dung hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho cán bộ, công nhân và người lao động thông qua sinh hoạt của tổ chức công đoàn và hội nghị người lao động đầu năm. Một số doanh nghiệp đã xây dựng và duy trì được quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần tăng trưởng kinh tế của huyện trong 5 năm qua  đạt  bình quân 10,7%/năm. Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán, tốc độ tăng bình quân thu đạt 10%, trong đó năm 2020 đạt 80,6 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6.454 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: ngành nông, lâm, thủy sản giảm từ 41,46% xuống còn 28,96%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 23,91% lên 32%; dịch vụ tăng từ 34,63% lên 39,04%, giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,2 triệu đồng, tăng 14,7 triệu đồng so với năm 2015; Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm nhanh cuối năm 2020 số hộ nghèo hiện còn 767 hộ, tỉ lệ 2,47%; hộ cận nghèo 1908 hộ, tỉ lệ  6,14%. An sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, TTATXH cơ bản ổn định. Hoạt động của chính quyền các cấp đã có sự chuyển biến mạnh, cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong thời gian tới, huyện Anh Sơn tiếp tục tuyên truyền Kết luận 120-KH, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở”; Pháp lệnh 34 của UBTVQH11 và các Nghị định 04, 145/CP của Chính phủ về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở; duy trì nghiêm túc chế độ định kỳ nghe và cho ý kiến chỉ đạo về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với các chương trình, dự án đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư cộng đồng tại các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp. Thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc đối thoại với nhân dân, nhất là đối thoại giữa Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân và việc định kỳ đối thoại giữa chủ doanh nghiệp với người lao động theo Nghị định số 145/CP của Chính phủ. Tiếp tục rà soát và thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc công khai, dân chủ những nội dung cán bộ, CNVC, lao động và nhân dân được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được quyết định và được giám sát, kiểm tra theo quy định. Quan tâm bồi dưỡng cán bộ phụ trách về công tác dân chủ ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở định kỳ 6 tháng, 01 năm./.

Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn


Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn

Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người


Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay

Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay


Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An


Kết quả nổi bật công tác  dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả nổi bật công tác dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An


Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021