Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng công tác cán bộ và cán bộ; coi đây là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định nhiệm vụ trọng tâm là: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Tỉnh Nghệ An đã và đang làm tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các thời kỳ cách mạng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đồng bộ các quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, quy định về tuyển dụng, quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ… Đặc biệt đã ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU, ngày 16/10/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác tuyển dụng ngày càng chặt chẽ, hình thức tuyển dụng chủ yếu là thi tuyển theo nguyên tắc công khai, đúng pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh; đặc biệt nhiều đơn vị đã tổ chức thành công kỳ thi kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các nội dung phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt. Công tác đánh giá cán bộ thường xuyên được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, khách quan, thực hiện nghiêm túc việc gắn đánh giá trách nhiệm của cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, trong đó chú trọng đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Kết quả xếp loại cán bộ hàng năm cơ bản đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và bảo đảm tỷ lệ cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% so với tổng số cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác quy hoạch ngày càng nền nếp, bảo đảm số lượng, cơ cấu nữ, trẻ, dân tộc và có tính khả thi cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã đi vào thực chất và toàn diện hơn, đã xác định rõ hơn các tiêu chuẩn chức danh trước khi cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã cử 572 học viên đi đào tạo các lớp Cao cấp LLCT, cử 4.524 học viên đào tạo Trung cấp LLCT, 1.571 học viên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và 1.451 học viên đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt, Tỉnh chú trọng thực hiện việc bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ trẻ có triển vọng về tiếp cận cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận lâu dài; chủ động hơn nguồn cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Kết quả, từ năm 2016 đến năm 2021, toàn tỉnh đã thực hiện luân chuyển, điều động đối với 1.387 lượt cán bộ, trong đó cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển, điều động là 95 lượt, cán bộ diện huyện, thành phố, thị xã và sở, ban, ngành cấp tỉnh luân chuyển, điều động là 1.292 lượt. Thường xuyên chăm lo thực hiện công tác chính sách cán bộ, ban hành nhiều quy định mới như chế độ tham quan nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, những vấn đề về chính trị liên quan đến cán bộ, đảng viên và tình hình nội bộ tổ chức đảng ở những nơi phức tạp được thẩm tra, xác minh kết luận kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát tiến hành thường xuyên, đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, từ năm 2019 đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 6.921 tổ chức đảng, 11.965 đảng viên; giám sát 5.152 tổ chức đảng, 8.410 đảng viên; thi hành kỷ luật 30 tổ chức đảng, 3.324 đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm giúp cán bộ, đảng viên và cơ quan, tổ chức nhận thấy khuyết điểm, vi phạm để khắc phục góp phần thực hiện tốt công tác tư tưởng.

Nhờ chăm lo thực hiện tốt công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ của tỉnh nhà ngày càng trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Đến nay, 100% cán bộ diện cấp tỉnh, cấp huyện quản lý đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên; đối với cấp cơ sở, qua đánh giá tổng kết công tác đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình độ chuyên môn và chính trị của đội ngũ cấp ủy viên cở sở tăng lên đáng kể, tỷ lệ cấp ủy viên có trình độ đại học trở lên đạt 90,1% (tăng 17,3% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020); trình độ cao cấp, trung cấp chính trị chiếm 88,6% (tăng 11,2% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020). Phần lớn cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ được phẩm chất, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân; trình độ, kiến thức và năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội, trình độ lý luận chính trị của cán bộ ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cán bộ và cán bộ trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế nhất định. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược đôi lúc, đôi nơi chưa quyết liệt. Đội ngũ cán bộ chưa thực sự mạnh, chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng "vừa thừa vừa thiếu". Một bộ phận cán bộ chưa đảm bảo trình độ, năng lực, uy tín, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Từ thực tiễn công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ của Nghệ An, để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ mới, các cấp ủy, tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị cần thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất: Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện, trọng tâm là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ và giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các tiêu chuẩn, yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín trong tình hình mới của đội ngũ cán bộ các cấp để qua đó tự đối chiếu soi mình và tự cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

Thứ hai: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng; gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đi đôi với thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/2/2019 của Ban Bí thư.

Thứ ba: Đổi mới công tác cán bộ theo hướng đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong đó tập trung:

- Hoàn thiện các tiêu chí và phương pháp đánh giá, xếp loại cán bộ theo hướng cụ thể, khoa học, chính xác; nội dung đánh giá toàn diện trên cơ sở kết hợp nhiều thông tin khách quan, các bước đánh giá thực hiện công tâm, khách quan và dân chủ. Trong đánh giá cán bộ cần gắn kết chặt chẽ với việc quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; cần phân định rõ giữa đánh giá cán bộ định kỳ với đánh giá cán bộ khi đưa vào quy hoạch và khi đề bạt bổ nhiệm; cần coi trọng nội dung đánh giá đạo đức, lối sống và quan hệ với nhân dân của cán bộ, nhất là tinh thần đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

- Xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, có tính đến nhu cầu và khả năng phát triển. Trong xây dựng quy hoạch, cần xác định rõ nguồn cán bộ giới thiệu quy hoạch và con đường hình thành của cán bộ trong quy hoạch phải có tính khả thi, có triển vọng phát triển, tránh quy hoạch “treo”. Sau khi đã quy hoạch cần xây dựng kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí vào các vị trí công tác khác nhau để thử thách, rèn luyện, nâng tầm cán bộ. Trong công tác đào tạo, phải kết hợp giữa đào tạo khoa học tri thức với đào tạo đạo đức, tư tưởng; giữa đào tạo lý luận với đào tạo thực tiễn nhằm nâng cao trình độ, năng lực, uy tín cho đội ngũ cán bộ các cấp; chú trọng việc bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng khoa học, công nghệ, thông tin và áp dụng khoa học, công nghệ, thông tin vào thực tiễn; đổi mới phương pháp, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghiệp vụ, ưu tiên tính chuyên nghiệp, chuyên sâu về lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhân văn và những kiến thức chuyên môn phù hợp với công việc được giao.

- Thực hiện luân chuyển cán bộ kết hợp với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn có nhu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín; thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Thứ tư: Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất về công tác cán bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó cần xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, nhất quán trong toàn hệ thống chính trị.

Thứ năm: Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra ở các cấp, các ngành, các địa phương. Qua đó, đánh giá, trình độ năng lực của các cá nhân có trách nhiệm liên quan; kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm đạo đức chính trị; loại bỏ những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong tình hình hiện nay.

Để “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước” đòi hỏi phải xây dựng một đội ngũ cán bộ ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mới trong thời kỳ phát triển mới. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để quyết tâm thực hiện một cách thường xuyên, khoa học, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ, có hiệu quả.

                                                                                                       Hồng Huế 

                                                                                                Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức - cán bộ tại Huyện Nghi Lộc giai đoạn 2020 - 2023

Một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức - cán bộ tại Huyện Nghi Lộc giai đoạn 2020 - 2023


Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023


Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước


Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ

Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ


Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh

Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh


Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị

Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị


Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh


Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở


Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền