Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Suy nghĩ về một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp yêu cầu thực tiễn, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ” công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, của cán bộ, đảng viên được nâng lên; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ tiếp tục được củng cố, tăng cường; từng bước huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng bộ Nghệ An còn có những khó khăn, hạn chế nhất định, cần tiếp tục có những giải pháp để kịp thời khắc phục.

Ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (viết tắt là Kết luận 21-KL/TW).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 21-KL/TW tại Đảng bộ Nghệ An, từ những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thiết nghĩ các cấp ủy các cấp quan tâm cân nhắc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

- Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW đến tận chi bộ, cán bộ, đảng viên. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, trong đó lựa chọn mô hình mới, cách làm sáng tạo, những nhiệm vụ cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là những việc cần làm ngay để khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm đánh giá, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và sau kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm.

- Thứ hai, rà soát lại hệ thống văn bản, lồng ghép nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào các văn bản có liên quan để đảm bảo tính liên thông, thống nhất giữa các văn bản trong cùng một nội dung, đồng thời bảo đảm Kết luận 21-KL/TW được thực hiện thường xuyên, đồng bộ trong tất cả các mảng nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Thứ ba, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 2993-QĐ/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An.

- Thứ tư, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ người đứng đầu; gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ để đảm bảo công tác cán bộ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, minh bạch; cán bộ được tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, bổ nhiệm đảm bảo khung tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm. Trong đó, cần quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ mới, Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung, Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ,...

- Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đưa nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy các cấp. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

- Thứ sáu, phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Tiếp tục thực hiện các quy định, quy chế của Bộ Chính trị như: Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (ban hành theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013), Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (ban hành theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013); Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Kế hoạch số 184-KH/TU, ngày 01/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị…., Theo đó, thường trực cấp uỷ các cấp định kỳ tiếp dân hàng tháng; Bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban thường vụ và cấp uỷ viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt đảng tại chi bộ khu dân cư. Thực hiện việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú với các hình thức phù hợp để gắn bó mật thiết với nhân dân; truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nắm chắc tình hình cơ sở; đồng thời, qua đó để nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là về đạo đức, lối sống.

Nghiên cứu mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp; cơ chế tiếp nhận và xử lý những ý kiến phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là của người có uy tín trong cộng đồng dân cư gửi đến cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và qua các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, tin chắc rằng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thồng chính trị tỉnh Nghệ An tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, hướng đến thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu: Đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước./.

Phạm Thị Thanh Giang 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023


Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước


Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ

Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ


Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh

Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh


Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị

Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị


Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh


Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở


Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền