Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Phát huy truyền thống, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới

Ngày 03/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, Ðảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Ðảng.

Ngày 14/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc), Trung ương Ðảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay) nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ của Ðảng. Trong 91 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Ðảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ðội ngũ những người làm công tác tổ chức của Ðảng qua các thời kỳ không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của ngành, góp phần vào những chiến công to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ðể ghi nhận truyền thống vẻ vang và những cống hiến của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa IX) đã quyết định lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Ðảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Tự hào và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, trong 91 năm qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình, góp phần quan trọng vào những thành tựu mà tỉnh nhà đã đạt được.

Thời gian gần đây, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn toàn tỉnh tuy gặp không ít khó khăn trước những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19); nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An đã bám sát chương trình làm việc và sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp làm việc để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đề ra và đạt một số kết quả nổi bật, đó là:

Sau thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; toàn Ngành tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là: kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; xây dựng quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khóa của ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực cấp ủy theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ và Điều lệ Đảng. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự, góp phần quan trọng vào sự thành công của công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII), trọng tâm là chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong các kỳ sinh hoạt đảng, làm cơ sở cho việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hàng năm. Nhờ đó, việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm và nhận xét cán bộ cuối nhiệm kỳ bảo đảm kịp thời, khách quan và thực chất, đúng với quy định của Trung ương và Tỉnh ủy, gắn đánh giá trách nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tham mưu xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, hệ thống chính trị đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập các đơn vị hành chính, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình bí thư chi bộ; xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên tại các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và các khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ; phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng… Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế góp phần giảm bớt sự cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đầu mối trong hệ thống chính trị; hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từng bước cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, cơ bản yên tâm công tác theo mô hình tổ chức mới.

Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, được thực hiện một cách đồng bộ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức, cán bộ, đảng viên được tiến hành nề nếp và thực chất hơn, tỉ lệ tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 20% so với tổng số tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; quy hoạch cán bộ ở 3 cấp cơ bản đúng cơ cấu, tỷ lệ nữ, trẻ cơ bản đạt và vượt so với yêu cầu; đào tạo bồi dưỡng cán bộ bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn; các quy trình về điều động, luân chuyển, phân công, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ và chính sách cán bộ thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay đối với cán bộ, đảng viên được quản lí chặt chẽ, chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Ưu tiên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và thực hiện “5 hóa: Hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động” và “3 không: Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đội ngũ cán bộ, công chức của ngành không ngừng rèn luyện, học tập, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như: “về nguồn” dâng hương, dâng hoa tại các Khu di tích lịch sử và các nghĩa trang liệt sĩ vào các ngày lễ lớn; kêu gọi ủng hộ 320 suất quà trị giá 225 triệu đồng cho người nghèo đón tết Tân sửu 2021 tại các xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn) và Châu Nga (Quỳ Châu), Nghĩa Thuận (Nghi Lộc); quyên góp, ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 số tiền 75 triệu đồng (3 đợt); gây dựng và ủng hộ các loại quỹ với số tiền 12 triệu đồng (“quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “quỹ bảo trợ trẻ em”, “quỹ mái ấm công đoàn”….).

Nhìn chung, kết quả đạt được của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và những thành tựu quan trọng của Đảng bộ tỉnh. Để phát huy những truyền thống của công tác tổ chức xây dựng Đảng từ trước đến nay, thời gian tới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định… của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung tham mưu, cụ thể là: sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, chế độ sinh hoạt đảng; quan tâm xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo hướng chuyển mạnh trọng tâm từ xem xét lịch sử sang nắm bắt và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay gắn với việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn để tổ chức sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất thực hiện những giải pháp hiệu quả gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; qua đó lan tỏa những mô hình hay, cách làm mới, nêu gương những tấm gương điển hình trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, công chức trong Ngành càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Ngành, trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cơ quan đơn vị, biết ơn các thế hệ đi trước, càng thấy được trách nhiệm phấn đấu rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân. 

                                                                                       Hồng Huế 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức - cán bộ tại Huyện Nghi Lộc giai đoạn 2020 - 2023

Một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức - cán bộ tại Huyện Nghi Lộc giai đoạn 2020 - 2023


Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023


Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước


Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ

Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ


Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh

Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh


Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị

Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị


Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh


Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở


Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An