Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An: Kiên quyết xử lý đảng viên không còn đủ tư cách

Người đảng viên khi không còn đủ tư cách theo quy định Điều lệ Đảng sẽ bị xóa tên trong danh sách đảng viên. Việc này càng cho thấy sự quyết liệt khi tổ chức Đảng các cấp thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Người đảng viên khi không còn đủ tư cách theo quy định Điều lệ Đảng sẽ bị xóa tên trong danh sách đảng viên. Việc này càng cho thấy sự quyết liệt khi tổ chức Đảng các cấp thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Kiên quyết sàng lọc

Trong thực tế, việc sàng lọc chất lượng đảng viên được các tổ chức Đảng tiến hành thường xuyên, liên tục theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Qua đó, đã đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Điều 8 của Điều lệ Đảng quy định: Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ, thì chi bộ xem xét đề nghị lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đảng viên và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 187 - KH/TU (ngày 8/4/2019) triển khai cho các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, trong đó tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên; thực hiện nghiêm túc thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng; rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 42 - HD/BTCTU (ngày 17/5) triển khai cụ thể ở cơ sở. Theo đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quá trình thực hiện Chỉ thị 28, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, huyện, thành, thị ủy tích cực đôn đốc các cấp ủy đảng kiên quyết sàng lọc đảng viên, tránh việc nể nang, né tránh; qua đó nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, trong năm 2019, tổ chức Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đã rà soát, sàng lọc, quyết định khai trừ, xóa tên khỏi tổ chức Đảng 883 người, trong đó có 228 người là đảng viên dự bị (khai trừ 75 người). Cùng đó, chấp thuận cho 91 người có đơn xin ra khỏi Đảng. Đồng chí Nguyễn Hiền Thương - chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, việc rà soát, sàng lọc đảng viên trong năm 2019 được các tổ chức đảng tiến hành thường xuyên và có định kỳ báo cáo Tỉnh ủy 2 lần vào tháng 6 và tháng 12.

Trong 2 tháng đầu năm 2020, cùng với việc tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở, các tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát chất lượng đảng viên và đề xuất đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Nghiêm túc, thường xuyên hơn nữa

Theo quy định, việc sàng lọc đảng viên được gắn với công tác theo dõi, bồi dưỡng đảng viên thường xuyên liên tục của chi bộ. Thế nhưng, có nhiều nơi công tác này chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, cả nể. Vì vậy, có những đảng viên, trên thực tế không đủ tư cách từ lâu nay nhưng chưa được đề xuất cấp ủy cấp trên xóa tên khỏi tổ chức Đảng.

Điển hình ở Đảng bộ huyện Con Cuông, khi thực hiện Chỉ thị 28, trong năm 2019 đã xóa tên khỏi danh sách đảng viên 18 người; quyết định cho ra khỏi Đảng 2 người và khai trừ 1 người. Trong số đó, có một số đảng viên vi phạm Điều 8 - Điều lệ Đảng, tự ý bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí từ tháng 5/2014. Theo báo cáo của chi bộ cơ sở là đã “giáo dục nhiều lần nhưng không tiến bộ”; thế nhưng việc đảng viên không đóng đảng phí 3 tháng liên tục đã bị đề xuất xóa tên khỏi tổ chức đảng, vậy mà có những đảng viên không đóng đảng phí 5 năm qua chưa được rà soát. Rõ ràng đó là sự thiếu đôn đốc, kiểm tra của chi bộ và đảng bộ cơ sở.

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, tổng hợp việc phân loại đảng viên.

Theo đồng chí Đặng Văn Thân - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Con Cuông, thực tế trên phản ánh sự buông lỏng của các chi bộ trong công tác giám sát đảng viên cũng như chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo với cấp ủy cấp trên. Trên cơ sở đó, quá trình rà soát theo Chủ thị 28, Huyện ủy Con Cuông tiếp tục phát hiện ở 2 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Yên Khê, có 3 đảng viên không tham gia sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí nhiều năm nay không có lý do chính đáng. Chính vì vậy, đầu năm 2020 (ngày 22/01/2020), Huyện ủy Con Cuông đã ban hành các quyết định xóa tên 3 đảng viên. Qua việc thực hiện Chỉ thị 28, Huyện ủy đã phê bình, rút kinh nghiệm với cấp ủy liên quan, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng đảng viên, sàng lọc những người không đủ tư cách ra khỏi tổ chức Đảng.

Tại Đảng bộ thành phố Vinh, từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2020, thực hiện theo Chỉ thị 28, đã rà soát, cho ra khỏi đảng 86 người không còn đủ tư cách đảng viên (trong đó, xóa tên khỏi danh sách đảng viên 52 người; cho ra khỏi đảng 34 người). Qua phân tích cho thấy, những trường hợp nêu trên tập trung ở vào 3 nhóm, đó là: Vi phạm Điều 8,  Điều lệ Đảng; đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức Đảng có thẩm quyền và nhiều đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng chính thức.

Qua trao đổi, đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết thêm: Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được xem là đợt hoạt động nghiệp vụ quan trọng cho các cấp ủy, tổ chức Đảng. Việc tăng cường rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên góp phần tích cực nâng chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thông qua đó, khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng.

Nguyên Nguyên

 

Tin cùng chuyên mục

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền


Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy


Suy nghĩ về một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII

Suy nghĩ về một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII


Kết quả thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trưởng Chính trị tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trưởng Chính trị tỉnh Nghệ An


Phát huy truyền thống, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới

Phát huy truyền thống, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới


Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020

Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020


Kết quả nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong chín tháng đầu năm 2020

Kết quả nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong chín tháng đầu năm 2020


Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở


Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An