Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An: Kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thời gian qua, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (Chỉ thị 04-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy Nghệ An đã tăng cường, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra nhiều giải pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tham gia phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và đã đạt được kết quả tích cực:

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW cũng như các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài nên đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác PCTN, TC, nhất là ở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Xây dựng quy định bảo vệ người tố cáo, tố giác tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Cac hoạt động giáo dục, tuyên truyền được tổ chức thông qua nhiều hình thức như: Hội nghị, lớp tập huấn, thông qua báo chí, truyền thanh, truyền hình... Trong kỳ, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 178 lớp tập huấn, hội nghị với số lượng 32.642 lượt người tham gia. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Bên cạnh đó, Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình đã cụ thể hóa Chỉ thị 04-CT/TW và Kế hoạch số 60-KH/TU bằng việc xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả. Đặc biệt. xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Định kỳ, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị giao ban khối nội chính; giao ban bí thư huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc; giao ban các ban đảng; giao ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội…  qua đó, nắm tình hình, kết quả công tác đấu tranh PCTN, TC, việc cải cách thủ tục hành chính để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.... Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cấp ủy đảng và các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; xây dựng quy định bảo vệ người tố cáo, tố giác tham nhũng.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, nghiên cứu đề xuất các cơ quan có thẩm quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao phụ trách còn chồng chéo, vướng mắc, không còn phù hợp nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng như: Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; về cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội; sửa đổi, bổ sung pháp luật về tố tụng hình sự; hoàn thiện cơ chế tương trợ tư pháp về hình thực hiện tốt công tác phát hiện, xử lý tài sản do phạm tội mà có ở nước ngoài...

Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Nâng cao chất lượng điều tra, xét hỏi tại các phiên tòa xét xử để kiến nghị kê biên, xử lý tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát chưa được làm rõ trong quá trình điều tra và xử lý các tài sản thu giữ, tạm giữ, kê biên theo đúng quy định của pháp luật. Khuyến khích, vận động các bị cáo sau khi phạm tội tự nguyện bồi thường, tích cực khắc phục hậu quả để được hưởng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt trong quá trình xét xử theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả, có 16/21 vụ án tham nhũng, kinh tế đã thu hồi được toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát; 01/21 vụ thu hồi được một phần tài sản; 03/21 vụ không thu hồi 01/21 vụ không chiếm đoạt, không gây thất thoát nên không thu hồi. Cùng với đó các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp (theo tinh thần Công văn số 7169/UBND-NC, ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh) trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế;

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan tiến hành tố tụng để kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài sản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý tài sản để kịp thời phát hiện tham nhũng cũng như truy lùng dấu vết tài sản tham nhũng. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 363,516 triệu đồng; yêu cầu giảm trừ khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số tiền 655,086 triệu đồng.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự, bảo đảm đủ số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm, chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn hiện nay

Kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế:

Trong gian đoạn điều tra: Tổng số tiền thiệt hại 34.417.826.907 đồng, số tiền đã thu hồi 14.483.499.193 đồng (án tham nhũng: Số tiền thiệt hại  33.318.990.615 đồng, số tiền đã thu hồi 12.250.878.000 đồng; án kinh tế: Số tiền thiệt hại 3.403.621.193 đồng, số tiền đã thu hồi 1.972.621.193 đồng).

Thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án: Tổng thiệt hại 76.529.879.671 đồng; trong đó đã ủy thác: 25.644.873.000; đã thi hành: 29.137.803.288 đồng (thu hồi thuộc loại án kinh tế: Thiệt hại 52.879.535.000 đồng, đã ủy thác: 25.644.873.000 đồng, đã thi hành: 23.128.250.000 đồng; thu hồi thuộc án tham nhũng: Thiệt hại 23.650.344.671 đồng, đã thi hành 6.009.553.288 đồng).

Trong giai đoạn truy tố, xét xử không thu hồi tài sản, tuy nhiên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong quá trình thu hồi, bồi thường thiệt hại tại các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Cao Nguyên Hùng 

Phó phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022

Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An


Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh

Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh


Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022

Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Anh Sơn: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2022

Anh Sơn: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2022


Huyện ủy Yên Thành: Thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Huyện ủy Yên Thành: Thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022


Thị xã Hoàng Mai sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thị xã Hoàng Mai sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An


Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước

Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước


Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng

Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng


Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)

Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)


Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông