Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt". Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu với 12 chi bộ trực thuộc, có 291 đảng viên (8 chi bộ nông thôn, có 2 chi bộ tăng cường ở vùng đặc thù, 3 chi bộ trường học, 01 chi bộ quỹ tín dụng nhân dân) đã quan tâm, đưa ra nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,  đảng bộ đã nhiều năm liền được Ban chấp hành Đảng bộ Huyện công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ thực tiễn sinh hoạt đảng tại các chi bộ xã Quỳnh Giang thời gian qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:

Thứ nhất, lựa chọn những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực tham gia chi ủy chi bộ, trong đó chú ý khả năng tổng hợp, tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên, biết kết luận những nội dung thảo luận trong chi bộ; có năng lực điều hành cuộc sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của cấp trên. Đây là điều cực kỳ quan trọng, bởi theo như Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Thứ hai, sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy cấp trên về việc thực hiện đúng quy trình sinh hoạt đảng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giúp cho đồng chí Bí thư chi bộ nâng cao trình độ hiểu biết, năng lực điều hành trong sinh hoạt đảng thường kỳ, tránh rập khuôn hoặc theo ý cá nhân, tạo tinh thần đổi mới dân chủ trong mỗi kỳ sinh hoạt đảng, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị từ đó các đảng viên chấp hành Điều lệ đảng và quy chế hoạt động của chi bộ.

Thứ ba, việc bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ cũng rất quan trọng. Đảng viên ở các khu dân cư đa dạng về thành phần và nhiều độ tuổi khác nhau, nên việc bố trí thời gian để tổ chức sinh hoạt cho phù hợp và hiệu quả là một nội dung quan trọng mà cấp ủy đảng cần quan tâm. Chi ủy căn cứ vào tình hình thực tế để bố trí thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ trong khoảng thời gian từ ngày 3-7 hàng tháng, đảm bảo tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt ở mức cao nhất mà không nhất thiết là phải sinh hoạt vào ban ngày hoặc vào ngày 3 hàng tháng.

Hàng quý thường trực Đảng ủy thực hiện việc dự sinh hoạt luân phiên với 1 đến 2 chi bộ, nhất là chi bộ còn hạn chế về một số mặt; hàng tháng, trước kỳ sinh hoạt chi bộ, Thường trực Đảng ủy tổ chức giao ban Dân - Chính - Đảng và bí thư chi bộ, báo cáo viên của các tổ chức nghe báo cáo viên thông tin thời sự, định hướng nhiệm vụ trọng tâm để các chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt đảng thường kỳ.

Thứ tư, cần chú trọng công tác kiểm tra. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy hàng năm xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra các chi bộ về việc thực hiện các quy định, hương dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức giám sát việc thực hiện Điều lệ đảng, chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát, có kết luận và chỉ đạo chi bộ kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chế độ và chất lượng sinh hoạt đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với chi ủy viên và bí thư chi bộ.

Một số giải pháp  để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; ngay sau đại hội xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng và kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ đảm bảo hiệu quả, thực chất, sát với yêu cầu thực tiễn.

2. Lãnh đạo thực hiện duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng đúng, đủ kỳ, chỉ đạo chi bộ chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương; phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện hơn nữa để đảng viên tham gia góp ý kiến vào công việc chung. Mỗi đảng viên cần nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên.

3. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nghiêm túc Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị, quy định về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng, nhân dân nơi cư trú.

Nguyễn Thị Bích Thảo 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức - cán bộ tại Huyện Nghi Lộc giai đoạn 2020 - 2023

Một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức - cán bộ tại Huyện Nghi Lộc giai đoạn 2020 - 2023


Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023


Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước


Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ

Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ


Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh

Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh


Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị

Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị


Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh


Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở


Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An