Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trưởng Chính trị tỉnh Nghệ An

Sau 5 năm thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030, đã đạt được những kết quả tích cực:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt Trường Chính trị tỉnh tổ chức quán triệt nội dung Đề án số 12-ĐA/TU bằng nhiều hình thức, nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của Trường Chính trị tỉnh trong hệ thống các cơ quan cấp tỉnh; tầm quan trọng của công tác xây dựng, phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 ngày càng được nâng cao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cơ bản triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch Đề án đặt ra, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh.

Giai đoạn 2015 - 2020, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 25.142 học viên/kế hoạch 17.270 học viên. Đạt và vượt 08/11 chỉ tiêu, gồm: Đào tạo cao cấp lý luận chính trị; đào tạo trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng ngạch chuyên viên; bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể cấp xã; bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận cơ sở; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4 và các lớp bồi dưỡng khác…

Trường Chính trị tỉnh chủ trì tham mưu, phối hợp thực hiện các đề án, đề tài, hội thảo, tọa đàm khoa học, sinh hoạt chuyên môn, báo cáo chuyên đề tăng về số lượng, chất lượng ngày càng được bảo đảm; phạm vi nghiên cứu đa dạng, thiết thực, bao quát nhiều ngành, lĩnh vực tác động trực tiếp, tích cực đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; các nghiên cứu, ứng dụng ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều đề tài, đề án, hội thảo khoa học cấp tỉnh góp phần đề xuất các chủ trương, chính sách theo yêu cầu nhiệm vụ tỉnh giao. Giai đoạn 2015 - 2020, Trường Chính trị tỉnh có 03 đề tài khoa học cấp tỉnh; 34 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, viên chức: Tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo xây dựng, sắp xếp phù hợp với tình hình mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cơ cấu tổ chức hợp lý. Công tác xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt đội ngũ giảng viên được quan tâm theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo về số lượng và chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Tổng số công chức, viên chức giai đoạn năm 2015 - 2020 là: 74 - 78 biên chế. Số giảng viên có trình độ thạc sỹ: 43; tiến sỹ và tương đương: 03 người.

Đảng bộ Trường xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo đối với từng nội dung, thực hiện tốt hơn công tác phối hợp lãnh đạo, có tính định hướng cho hoạt động của trường; vai trò, trách nhiệm của đảng ủy viên gắn với chất lượng tổ chức đảng, đoàn thể, lĩnh vực được phân công phụ trách. Giai đoạn từ năm 2015 - 2020, Đảng bộ Trường Chính trị luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên có nhiều nội dung đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phối hợp với chuyên môn góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường.

Trong thời gian qua, vai trò vị thế của Trường Chính trị tỉnh trong hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng được khẳng định, đặc biệt những kết quả tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần quan trọng trong nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt nhiều kết quả nổi bật, Trường Chính trị tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia và hội thảo quốc tế quan trọng, có giá trị khoa học lý luận và thực tiễn cao, tạo được dấu ấn và sức lan tỏa lớn, nâng cao vị thế của Trường.

Sau 05 năm triển khai thực hiện Đề án, việc xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có uy tín, được đánh giá là một trong những trường thuộc nhóm đầu trong hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh của cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số nhiệm vụ chưa đạt, vẫn còn những hạn chế, khó khăn cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục.

Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, vướng mắc; triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2030; tập trung xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp về vai trò, nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; xác định đào tạo, bồi dưỡng là công việc gốc của Đảng và là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ.

Trường Chính trị tỉnh chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các văn bản, quy định, quy chế, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác; áp dụng đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo quy trình, chất lượng; mở rộng quan hệ phối hợp, liên kết với một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Trường Chính trị tỉnh chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, đề tài khoa học, đề án cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tiếp cận thông tin phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Tích cực tham gia phát hiện, đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy; phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức đảm bảo cơ cấu, nâng cao chất lượng ngang tầm nhiệm vụ. Số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; đội ngũ giảng viên phải có trình độ chuyên môn phù hơp, có năng lực sư phạm; giảng viên dạy lý luận chính trị phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị (hoặc tương đương) trở lên; cử giảng viên Trường Chính trị tỉnh sau 07 năm giảng dạy đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị và tương đương.

Tiếp tục đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị bảo đảm các điều kiện day và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

 

Tin cùng chuyên mục

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền


Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy


Suy nghĩ về một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII

Suy nghĩ về một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII


Phát huy truyền thống, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới

Phát huy truyền thống, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới


Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020

Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020


Kết quả nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong chín tháng đầu năm 2020

Kết quả nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong chín tháng đầu năm 2020


Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở


Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An


Không để 'lươn, chạch' trèo cao như Tổng Bí thư đã yêu cầu

Không để 'lươn, chạch' trèo cao như Tổng Bí thư đã yêu cầu