Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong chín tháng đầu năm 2020

Chín tháng đầu năm 2020, trên cơ sở bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng; các nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 06-KL/BTCTW, ngày 01/01/2020 của Ban Tổ chức Trung ương và các chương trình làm việc của ban thường vụ cấp ủy các cấp; toàn ngành Tổ chức đã cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình công tác; chủ động khắc phục các khó khăn, tự đổi mới phương pháp làm việc, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đầu năm đề ra. Trong đó có một số kết quả nổi bật như sau:

 

Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đến ngày 10/7/2020, 1454/1454 tổ chức cơ sở đảng và 26/26 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức xong đại hội với những kết quả tích cực như: 100% đại hội hoàn thành 04 nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TW; nhân sự trúng cử cơ bản đúng định hướng, đạt tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và cơ bản đều đạt tỷ lệ số phiếu bầu trên 90%; cơ cấu cấp ủy khóa mới bảo đảm các tỷ lệ trẻ, nữ, dân tộc và tỷ lệ đổi mới theo quy định. Các tiểu ban Đại hội cấp tỉnh đã chủ động hoàn thiện các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự Đại hội theo Chỉ thị 35-CT/TW và trình Bộ Chính trị phê duyệt. Hiện nay, đang tập trung triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền đại hội; chủ động xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực, rà soát, tu sửa, bổ sung lại cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (dự kiến tổ chức từ ngày 16-18/10/2020).

Thứ hai, tiếp tục tham mưu thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trước hết là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Thông báo Kết luận số 171-TB/TW, ngày 09/3/2020 của Ban Bí thư. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ đảm bảo đúng Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII. Đặc biệt gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, tham mưu cho cấp ủy và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; trọng tâm là bố trí, sắp xếp đối với các trường hợp đã giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp; điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với những người được phân công làm công tác nhân sự đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp; điều động, luân chuyển cán bộ gắn với bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương...

Thứ ba, tiếp tục tham mưu có hiệu quả các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; nổi bật là đã sắp xếp, tổ chức lại một cách hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 14 phòng và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, phòng ban cấp huyện; giảm 183 đơn vị sự nghiệp công lập); sắp xếp đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp các khối, xóm, bản (xóm) dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định giảm 2080 xóm; chỉ đạo một số đơn vị thực hiện các mô hình thí điểm theo tinh thần Nghị quyết, trong đó 100% đơn vị đã thực hiện xong mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

Thứ tư, tham mưu tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XV; trong đó chú trọng việc triển khai thực hiện, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi 09 văn bản liên quan đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; tập trung thực hiện điều động, luân chuyển, phân công, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ gắn với tiêu chuẩn chức danh theo quy hoạch; tham mưu thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ thôi tái cử và không đủ tuổi tái cử cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW. Coi trọng công tác tham mưu phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.

Nhìn chung, chín tháng đầu năm 2020, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã nỗ lực  triển khai hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, cơ bản đảm bảo chất lượng và tiến độ. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng đạt hiệu quả cao được Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá là những mô hình hay, cách làm sáng tạo; nổi bật như: tham mưu triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và khối, xóm, thôn, bản theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu, triển khai bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh trưởng, phó công an xã theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị; quan tâm củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các vùng đặc thù như vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số; phát triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

Toàn ngành xác định từ nay đến cuối năm, tập trung tham mưu triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây: (1) Tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; hoàn thiện hồ sơ nhân sự trình Trung ương chuẩn y sau Đại hội tỉnh; (2) Tiếp tục thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; (3) Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; (4) Hướng dẫn, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; (5) Tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính; (6) Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức năm 2020; tham mưu gợi ý kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Nguyễn Thị Hồng Huế 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền


Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy


Suy nghĩ về một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII

Suy nghĩ về một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII


Kết quả thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trưởng Chính trị tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trưởng Chính trị tỉnh Nghệ An


Phát huy truyền thống, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới

Phát huy truyền thống, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới


Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020

Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020


Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở


Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An


Không để 'lươn, chạch' trèo cao như Tổng Bí thư đã yêu cầu

Không để 'lươn, chạch' trèo cao như Tổng Bí thư đã yêu cầu