Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

KẾ HOẠCH: xây dựng chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 07/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 80-KH/TU xây dựng chuyên đề hằng năm (2022, 2023, 2024, 2025) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

 

- Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW có hiệu quả; xây dựng nội dung chuyên đề hằng năm theo tinh thần chỉ đạo của Kế hoạch số 58-KH/TW, Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

- Kế hoạch yêu cầu xây dựng chuyên đề hằng năm phải trên cơ sở cụ thể hóa và làm sâu sắc thêm nội dung chuyên đề toàn khóa về  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" (viết tắt là chuyên đề toàn khóa) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Nội dung các chuyên đề hằng năm phải đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, dễ học, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ.

Kế hoạch đã đề ra nội dung chuyên đề cụ thể hàng năm:

Năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay”.

Năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030”.

Năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội".

Năm 2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chú trọng bồi dưỡng sức dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”.

Thời gian xây dựng chuyên đề và triển khai tổ chức học tập, quán triệt hoàn thành vào quý I hằng năm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch, biên soạn, in ấn và phát hành chuyên đề hằng năm đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm và báo cáo kết quả học tập với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Văn phòng Tỉnh uỷ: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng chuyên đề, tổ chức học tập, quán triệt và kinh phí thực hiện theo kế hoạch.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu xây dựng phần nội dung liên quan đến công tác bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) trong các chuyên đề hằng năm.

Trường Chính trị tỉnh: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn các nội dung chuyên đề hằng năm; cung cấp tài liệu, tư liệu cần thiết trong quá trình triển khai biên soạn.

Nhà Xuất bản Nghệ An: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ rà soát, chỉnh lý, in ấn và phát hành tài liệu chuyên đề hằng năm đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

                                                     Phương Thảo 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Bác Hồ với quê hương Nghệ An về đoàn kết

Bác Hồ với quê hương Nghệ An về đoàn kết


Bác Hồ với công tác phụ nữ và phụ nữ ở Nghệ An

Bác Hồ với công tác phụ nữ và phụ nữ ở Nghệ An


Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ


Phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa, văn nghệ

Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa, văn nghệ


Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng


Đẩy mạnh tuyên truyền 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)

Đẩy mạnh tuyên truyền 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)


Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam


Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong việc vận động, tập hợp công nhân, người lao động hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong việc vận động, tập hợp công nhân, người lao động hiện nay


Trưởng đại diện UNESCO nói về quan điểm ngoại giao độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưởng đại diện UNESCO nói về quan điểm ngoại giao độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Di chúc của Bác là ngọn đuốc tiếp tục rọi sáng con đường cách mạng

Di chúc của Bác là ngọn đuốc tiếp tục rọi sáng con đường cách mạng


Thi sưu tập và tìm hiểu tem với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ"

Thi sưu tập và tìm hiểu tem với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ"


Học và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả

Học và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả