Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Huyện ủy Yên Thành: Thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường; tác động tiêu cực đến tình hình chung của cả nước. Bên cạnh đó, tình hình thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh… cũng đã ảnh hướng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, Đảng bộ huyện Yên Thành đã khắc phục khó khăn, nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Nổi bật là”:

Quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của cấp trên; xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm 2022 gắn với việc ban hành 785 văn bản (01 nghị quyết, 03 chỉ thị, 02 thông tri, 03 chương trình, 171 thông báo, 32 kết luận, 48 kế hoạch, 268 quyết định, 05 quy định, 02 quy chế, 07 hướng dẫn, 79 báo cáo, 149 công văn) để lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện. Kết quả, đã có 28/28 chỉ tiêu đạt và vượt kê hoạch đề ra (trong đó, có 5 chỉ tiêu vượt: Thu ngân sách, Trường chuẩn Quốc gia, Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, xã đạt nông thôn mới, kết nạp đảng viên mới). Cụ thể:

Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế: Thường trực, BTV, BCH Đảng bộ huyện đã duy trì hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm nghe và định hướng lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn huyện; từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả nên kinh tế của huyện tiếp tục phục hồi tích cưc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,01%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước đạt 807.899 triệu đồng, đạt 206,04 % dự toán HĐND huyện giao, đạt 245,50 % dự toán tỉnh giao và vượt 38,33 % so với năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 59 triệu đồng/người, tăng 7 triệu đồng/người so với năm 2021. Công tác quy hoạch, kế hoạch thu hút đầu tư các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ. Lãnh đạo có hiệu quả việc ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, thu nhập và đời sống của nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đã có 7 xã đăng ký về đích NTM nâng cao và 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Lãnh đạo phát triển văn hóa - xã hội: Tuyên truyền và tổ chức tốt các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện trọng đại của tỉnh, của huyện, nhất là chào mừng Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu. Tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, trùng tu, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu con người và tiềm năng phát triển của huyện nhà. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và kế hoạch năm học 2022 - 2023. Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý và viên chức ngành giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện gắn với tinh giản biên chế theo quy định. Chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ thi, xét tuyển học sinh và phân luồng, hướng nghiệp, dạy nghề học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT nên chất lượng giáo dục ngày càng được được nâng lên, xếp thứ 3 toàn tỉnh về học sinh giỏi cấp tỉnh; đến cuối năm 2022 có 106 trường, đạt 100% KH. Chất lượng khám, chữa bệnh và giảm tải bệnh viện được cải thiện tích cực, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, chỉ tiêu dân số được đảm bảo. Thực hiện tốt chế độ, chính sách, an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%.

Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, nội chính: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ sẵn sàng chiến đấu tại 10 xã và tổ chức giao quân đạt 100%. Xây dựng quy hoạch thế trận quân sự khu vực quốc phòng huyện giai đoạn 2021 - 2025, quy hoạch đất quốc phòng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Chủ động nắm tình hình, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ hình thành điểm nóng. Triển khai tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng phức tạp về ANTT. Thực hiện tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và giải quyết đơn thư KNTC, xử lý nghiêm các trường hợp có sai phạm. Không có điểm nóng về các vụ việc nổi cộm, đột xuất, phức tạp xảy ra trên địa bàn huyện. Tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 96%.

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Lãnh đạo tăng cường sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong từng tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 04 quy định, 01 đề án, 03 kế hoạch, 03 hướng dẫn về công tác cán bộ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua công tác luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy lãnh đạo, nhất là tại một số đơn vị hoạt động hiệu quả chưa cao như: Kim Thành, Công Thành, Mỹ Thành, Hợp Thành… bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định, phù hợp với thực tiễn. Tổ chức bồi dưỡng, kết nạp cho 228/200 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các kiến nghị của cử tri, của nhân dân, xây dựng mô hình dân vận khéo. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cho ý kiến vào nội dung, chương trình, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri của HĐND và tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, định hướng hoạt động cũng như công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện nghiêm quy chế, chương trình công tác và nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Đảng bộ. Trong năm đã bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ và 01 Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, phân công lại địa bàn chỉ đạo và giám sát cho một số cấp ủy viên. Nội bộ Đảng bộ huyện đoàn kết, thống nhất cao trong ý chí và hành động, tăng cường hướng về cơ sở. Trong năm, Thường trực, BTV Huyện ủy đã trực tiếp làm việc tại 10 cơ sở để chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc tại địa phương. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Có thể nói rằng, năm 2022 mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ huyện đã đoàn kết, thống nhất, phát huy tối đa nội lực, khai thác tốt ngoại lực nhằm lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra; lãnh đạo thành công nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Cao Nguyên Hùng 

Phó Trưởng phòng Tổng hợp, VPTU 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Nghệ An: Kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022

Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An


Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh

Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh


Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022

Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Anh Sơn: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2022

Anh Sơn: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2022


Thị xã Hoàng Mai sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thị xã Hoàng Mai sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An


Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước

Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước


Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng

Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng


Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)

Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)


Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông