Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ mười BCH Trung ương Đảng khóa XI

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ mười BCH Trung ương Đảng khóa XII

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ, ngày 19/6/2019

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Khách sạn Giao tế