Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Diễn Châu: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại

Sau 13 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện Diễn Châu; một trong những thành quả nổi bật là thực hiện tái cơ cấu, xây dựng ngành nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại.

Trên cơ sở quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch nông thôn mới, huyện đã thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tổ chức lại sản xuất, áp dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hoá, điện khí hoá vào sản xuất; nhiều quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế nông thôn được hoàn thành mang tính ổn định, bền vững. Lĩnh vực trồng trọt được quan tâm đầu tư từ khâu quy hoạch, công tác giống đến việc ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất với nhiều phương thức đa dạng nhằm giúp nông dân giảm chi phí, khắc phục tình trạng thiếu lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong lĩnh vực trồng trọt, năng suất của Diễn Châu khá cao, nằm trong tốp đầu của tỉnh nên huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh gia tăng giá trị theo hướng mở rộng diện tích lúa chất lượng cao trong sản xuất để gia tăng giá trị sản phẩm như: CS6, ADI 28, QP5, VNR 20, Cozy, TBR225, Long Hương 8117, Phú Ưu 978... nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được thực hiện theo hướng liên kết 4 nhà, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, hiệu quả, thu nhập cho nông dân. Năm 2020 diện tích lúa chất lượng chiếm 60% diện tích, phấn đấu đến năm 2025 diện tích lúa chất lượng cao đạt 65 - 70% diện tích và phát triển các vùng sản xuất lúa hàng hóa theo hướng xây dựng cánh đồng lớn, cánh đồng cho thu nhập cao để đưa cơ giới hóa, tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó chỉ đạo sản xuất rau màu, dưa chuột, bầu bí có giá trị trong vụ Đông; mở rộng diện tích nuôi cá vụ 3, các vùng chăn nuôi tập trung được hình thành theo hướng trang trại, dịch bệnh được kiểm soát.

Mô hình kinh tế trang trại đã khẳng định hướng đi đúng trong phát triển nông nghiệp nông thôn, giúp nông dân thay đổi phương thức tổ chức sản xuất theo hướng truyền thống sang hướng hiện đại, phát huy tiềm năng đất đai, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Từ năm 2011 khi phê duyệt Đề án Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã quy hoạch vùng phát triển kinh tế trang trại, đưa các trang trại ra xa khu dân cư, tạo điều kiện để xây dựng hạ tầng phù hợp, thuận lợi cho kinh tế trang trại phát triển bền vững hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, dân cư. Trên cơ sở quy hoạch Nông thôn mới đã được phê duyệt, các xã tiếp tục thực hiện dồn điền đổi thửa, để tập trung đất sản xuất hàng hoá lớn. Đảm bảo quy mô và cơ cấu từng loại hình trang trại một cách hợp lý, nhằm phát huy được lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên từng vùng, từng địa phương. Nhiều mô hình trang trại sản xuất, kinh doanh tổng hợp kết hợp chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp. Đây là động lực cơ bản thúc đẩy người dân phát huy điều kiện, lợi thế của từng vùng phát triển sản xuất. Đến năm 2021, toàn huyện có 129 trang trại gồm: 38 trang trại chăn nuôi, 7 trang trại nuôi trồng thủy sản, 6 trang trại lâm nghiệp, 78 trang trại tổng hợp.

Huyện Diễn Châu cũng đã từng bước phát triển thủy sản theo hướng bền vững: Hình thành vùng nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGap tại vùng Đập Ráng - Diễn Trung với diện tích hơn 15ha và các hộ nuôi tôm thâm canh ở các xã: Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn Kim, Diễn Vạn, Diễn Kỷ; xây dựng vùng nuôi cá mặn lợ theo hướng an toàn sinh học tại Diễn Vạn với diện tích hơn 8 ha. Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật phát triển thủy sản tại vùng Đập Ráng - Diễn Trung và Khu I Vạn Thành - Diễn Vạn; khuyến khích nuôi trồng thuỷ sản đặc sản và bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản. Bên cạnh đó từng bước giảm áp lực khai thác thuỷ sản ven bờ, động viên ngư dân khai thác vươn khơi bám biển và kết nối tổ đội sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển. Thực hiện chính sách của huyện để phát triển nông nghiệp trên mọi lĩnh vực như: Xây dựng sản xuất rau củ quả theo chương trình VietGap tại Diễn Phong, sản xuất rau mùi tàu thương phẩm VietGap tại Diễn Thái, sản xuất lúa chất lượng cao tại Diễn Liên… đã góp phần tăng thêm giá trị của toàn ngành nông nghiệp.

Huyện đã xác lập nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông sản truyền thống như Tôm nõn, Nước mắm Vạn Phần và hiện nay đang xây dựng nhãn hiệu Gà Phủ Diễn… Bên cạnh đó, huyện cũng đã khuyến khích, tạo cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong trồng rau như xây dựng 42 nhà màng ở Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Hồng, Diễn Xuân, Diễn Hải, Diễn Phú. Tăng cường huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh việc thực hiện các cơ chế, chính sách để hỗ trợ vốn, giống, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi... để giúp cho các hộ dân ổn định và an tâm sản xuất, từng bước góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao.

Việc đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn được chú trọng, tập trung triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn với nhiều ngành nghề đa dạng gắn với các chương trình của Trung ương, của huyện, huyện còn ban hành cơ chế, chính sách để thu hút lực lượng lao động có trình độ, tay nghề cao về công tác trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền địa phương trong huyện đã tích cực xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, một số nơi có sự chủ động, sáng tạo thực hiện nhất là triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, nhiều chương trình, phong trào triển khai khá sôi nổi, thiết thực, góp phần tích cực trong tái cơ cấu, xây dựng ngành nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An


Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước

Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước


Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng

Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng


Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)

Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)


Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông


Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An

Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An


Một số kết quả nổi bật của ngành y tế Nghệ An năm 2021

Một số kết quả nổi bật của ngành y tế Nghệ An năm 2021


Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021

Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021


Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII


Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tớiKết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị