Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Với những nhiệm vụ, giải pháp tốt, công tác luân chuyển, điều động cán bộ, lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh thời gian tới sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số có triển vọng; cán bộ trong quy hoạch được đào tạo toàn diện, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh. Đồng thời, để tăng cường cán bộ cho các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, khó khăn gắn với điều động, bố trí cán bộ, từng bước điều chỉnh việc bố trí cán bộ, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong từng ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 15/3/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đã có 1.387 lượt cán bộ luân chuyển, điều động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện luân chuyển, điều động 95 lượt cán bộ (từ tỉnh về huyện 37 đồng chí, từ huyện và tương đương về tỉnh 22 đồng chí; từ ngành sang ngành 34 đồng chí; từ huyện sang huyện 2 đồng chí). Ban thường vụ cấp ủy các cấp, tập thể lãnh đạo chuyên môn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc luân chuyển, điều động 1.292 lượt cán bộ (từ huyện về xã 170 đồng chí; từ xã về huyện 117 đồng chí; từ cấp phòng của sở, ban, ngành sang cấp phòng của sở, ban, ngành ở tỉnh 84 đồng chí; trong nội bộ sở, ban, ngành cấp tỉnh 310 đồng chí; từ huyện sang huyện 42 đồng chí (chủ yếu là ngành dọc như Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thuế, Kho bạc, Hải quan, Bảo hiểm xã hội); trong nội bộ huyện, thành phố, thị xã 507 đồng chí; từ xã sang xã 62 đồng chí). 

Quá trình thực hiện cho thấy công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ qua ngày càng đi vào nền nếp và nhận được sự quan tâm, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; có tác dụng, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh. Nét mới trong công tác luân chuyển, điều động nhiệm kỳ này đó là: Việc điều chuyển từ các phòng ban từ khối Đảng, đoàn thể cấp huyện sang các phòng ban của khối chính quyền và ngược lại ngày càng nhiều, đây cũng là điều kiện tốt cho cán bộ rèn luyện, phấn đấu. Công tác điều chuyển cán bộ từ xã này sang xã khác chuyển biến mạnh hơn, góp phần thực hiện việc cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, nhất là ở cấp cơ sở. Việc luân chuyển, điều động cán bộ cơ bản thực hiện đảm bảo quy hoạch phê duyệt, thời gian quy định; đã lựa chọn được những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cơ bản phù hợp với lĩnh vực, địa bàn được luân chuyển đến; kết hợp luân chuyển, điều động cán bộ với từng bước thực hiện bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Công tác đánh giá, nhận xét cán bộ luân chuyển, điều động được quan tâm, chú trọng, ngày càng đi vào thực chất, chất lượng hơn. Điển hình cho công tác này là thành phố Vinh, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Tương Dương, Diễn Châu, Con Cuông… Nhìn chung, cán bộ luân chuyển, điều động giữ cương vị mới đều phát huy được vai trò, trách nhiệm; có nhiều cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có bước trưởng thành, có nhiều tiến bộ trong nhận thức, quan điểm; phương pháp chỉ đạo, năng lực, sở trường được phát huy, nhiều đồng chí được ghi nhận, bố trí ở vị trí công tác cao hơn.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, đơn vị vẫn chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của luân chuyển, điều động cán bộ; chưa có phương pháp phù hợp trong đánh giá cán bộ luân chuyển gắn với đề bạt, bổ nhiệm sau luân chuyển; thực hiện việc luân chuyển cán bộ chưa đủ thời gian theo quy định của Nghị quyết (chưa đủ 36 tháng đối với nam và 24 tháng đối với nữ). Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện này sang huyện khác chưa nhiều; từ xã này sang xã khác mới thực hiện được ở một số ít đơn vị. Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số đồng chí cán bộ được luân chuyển chưa nhuần nhuyễn nên hiệu quả công tác chưa cao.  

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế đó là: Một số cấp ủy còn nể nang, thiếu kiên quyết trong luân chuyển, điều động cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong nguồn quy hoạch chưa toàn diện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ các cấp chưa đồng đều, cơ cấu về ngành nghề đào tạo còn bất cập. Việc tổ chức gặp gỡ, trao đổi với cán bộ luân chuyển, điều động để quán triệt mục đích, yêu cầu luân chuyển, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xác định nhiệm vụ đối với cán bộ dự kiến luân chuyển và cán bộ đã luân chuyển còn hạn chế. Chưa xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ luân chuyển, do đó chưa tạo động lực cho cán bộ luân chuyển yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong thời gian tới Tỉnh ủy Nghệ An sẽ tiến hành rà soát, ban hành, sửa đổi các văn bản liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác luân chuyển cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm khách quan, đúng quy định, đúng đối tượng với lộ trình, bước đi cụ thể, vừa bảo đảm tính ổn định và phát triển, vừa đảm bảo yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng là thực hiên nghiêm túc, khách quan, công tâm trong việc đánh giá cán bộ để làm cơ sở cho công tác luân chuyển, điều động. Quan tâm luân chuyển cán bộ trẻ, nữ, dân tộc, cán bộ có quy hoạch chức vụ cao trước; bố trí luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho những năm tiếp theo. Tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ cho cán bộ luân chuyển, đặc biệt là cán bộ luân chuyển về cơ sở. Xây dựng phương án bố trí cán bộ, biên chế nơi có cán bộ luân chuyển bảo đảm vừa có cán bộ luân chuyển để bồi dưỡng, đào tạo, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ chủ trì không phải là người địa phương. Theo dõi, giúp đỡ cán bộ luân chuyển vượt qua khó khăn, khắc phục những mặt còn hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ cơ quan, đơn vị mình, bổ sung những nhân tố mới phát hiện, kịp thời bồi dưỡng năng lực thực tiễn và toàn diện cho cán bộ trong quy hoạch.

Tin tưởng rằng với những nhiệm vụ, giải pháp trên, công tác luân chuyển, điều động cán bộ, lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh thời gian tới sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh; đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Trần Minh Thơ 

Văn phòng Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác cải cách hành chính quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2021

Kết quả công tác cải cách hành chính quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2021


Nâng cao kiến thức thực tiễn của giảng viên Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị cấp huyện

Nâng cao kiến thức thực tiễn của giảng viên Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị cấp huyện


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tại Tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tại Tỉnh Nghệ An


Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4


Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới

Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới


Nghi Lộc có nhiều mô hình cải cách hành chính vì dân

Nghi Lộc có nhiều mô hình cải cách hành chính vì dân


Để miền Tây Nghệ An phát triển bền vững

Để miền Tây Nghệ An phát triển bền vững


Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An


Phát huy công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Phát huy công nghệ thông tin trong cải cách hành chính