Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cuối năm là nội dung quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thông qua công tác kiểm điểm, đánh giá nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng và từng cá nhân cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa; từ đó đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

 

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 61-KH/TU, ngày 27/10/2021 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021.

Có thể khẳng định việc chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ bản bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Những tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm đã nghiêm túc xây dựng báo cáo giải trình rõ nội dung gợi ý kiểm điểm; tổ chức thực hiện kiểm điểm theo đúng thời gian, làm rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời, đề ra các biện pháp, lộ trình khắc phục sau kiểm điểm. Việc đánh giá chât lượng tập thể, cá nhân nhìn chung được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ xếp loại xuất sắc ở đa số các đơn vị cơ bản đảm bảo quy định. Do vậy, việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2021 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm điểm, đánh giá chât lượng, do vậy còn chủ quan, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác chuẩn bị kiểm điểm tập thể, cá nhân ở một số nơi chưa thật tốt, quá trình kiểm điểm chưa sâu, chưa thẳng thắn, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được giao; một số báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân còn chung chung hoặc chủ yếu nêu thành tích, chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những khuyết điểm, hạn chế; một số nơi kiểm điểm tập thể chưa gắn với trách nhiệm cá nhân. Việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm hoặc mới phát sinh chưa rõ; có những khuyết điểm lặp lại các năm trước nhưng chưa được quan tâm xây dựng được kế hoạch, giải pháp để khắc phục triệt để. Việc lấy ý kiến góp ý đối với tập thể, cá nhân, nhất là việc lấy ý kiến nơi cư trú có nơi còn hình thức. Việc xếp loại cá nhân ở một số nơi chưa theo nhóm tương đồng, do vậy, tỷ lệ xếp loại xuất sắc trong cán bộ lãnh đạo còn cao; tỷ lệ xuất sắc trong xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ở một số đơn vị vượt quá so với quy định.

Thực hiện Công văn số 4628-CV/VPTW, ngày 29/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng và Công văn số 4264-CV/BTCTW, ngày 18/10/2022 của Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong năm 2021; đồng thời tiếp thu sự chỉ đạo của Trung ương nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân đảm bảo thực chất, đúng quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 24/10/2022 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch trên, cần thực hiện một số giải pháp đồng bộ sau:

Một là, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp uỷ đảng và đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng hằng năm. Từ đó, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trên cơ sở thực hiện tốt tự phê bình và phê bình để đánh giá đúng chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân phải bám sát nội dung kiểm điểm, cụ thể hóa từng tiêu chí để làm cơ sở đánh giá, xếp loại. Thực hiện đánh giá đa chiều, chặt chẽ, công khai, theo tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, đúng quy trình, nguyên tắc, quy định; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, Các cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu trong tự phê bình, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý nơi mình công tác, sinh hoạt, được phân công phụ trách. Quá trình kiểm điểm phải thực chất, dân chủ, bảo đảm tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, làm rõ trách nhiệm cá nhân khi khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trướctrong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; nhận diện. Việc kiểm điểm phải gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thông qua kiểm điểm để phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến","tự chuyển hóa", tham nhũng, tiêu cực.

Bốn là, ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân; định kỳ có sự đánh giá kết quả khắc phục, nhất là những hạn chế, khuyết điểm do nguyên nhân chủ quan; phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.

Năm là, thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; trong đó, lưu ý tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% tổng số tập thể, cá nhân được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng nhóm tương đồng.

Sáu là, cấp ủy cấp trên tiến hành kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cấp dưới. Chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm lại đối với những tập thể, cá nhân kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa đạt yêu cầu; xếp loại lại ở những nơi tỷ lệ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không đúng quy định.

Bảy là, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cấp phải bám sát kế hoạch của cấp trên để chủ động triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. Thực hiện tốt chế độ báo cáo lên cấp trên và lập, lưu trữ hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân đúng theo quy định.

                                                                                  Lê Quốc Khánh 

                                                              Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh


Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở


Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền


Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy


Suy nghĩ về một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII

Suy nghĩ về một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII


Kết quả thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trưởng Chính trị tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Trưởng Chính trị tỉnh Nghệ An


Phát huy truyền thống, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới

Phát huy truyền thống, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới


Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020

Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020


Kết quả nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong chín tháng đầu năm 2020

Kết quả nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong chín tháng đầu năm 2020


Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở