Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Quy định về đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy triển khai từ những năm 1990. Thời điểm đó, Ban Chấp hành Trung ương có Quyết định số 17-QĐ/TW, ngày 15/9/1987 về việc công nhận đảng bộ các huyện, quận, thị vững mạnh, trong đó nêu rõ: “xây dựng đảng bộ huyện, quận, thị và cơ sở vững mạnh là trách nhiệm thường xuyên của các cấp ủy"

Trải qua hơn 30 năm triển khai đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở, cho thấy đây một nhiệm vụ hết sức cần thiết và là một khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của địa phương cấp huyện và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Từ thực tế đánh giá, xếp loại hàng năm, các địa phương, đơn vị nhìn nhận, soát xét lại được những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đảng bộ mình đề ra từ đầu năm; thấy được kết quả, ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, rút bài học kinh nghiệm để có giải pháp tiếp tục thực hiện trong năm tới.

Nhờ có kết quả xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở nên tỉnh có căn cứ quan trọng để đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo (ban chấp hành, ban thường vụ) và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền BTV Tỉnh xếp loại, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời từng bước động viên, khuyến khích tạo phong trào thi đua giữa các địa phương, đơn vị và trong toàn tỉnh. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy cụ thể hóa, xây dựng, ban hành các quy định xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, BTV Tỉnh ủy đã ban hành 12 lượt quy định tiêu chí, phương pháp kèm theo phiếu đánh giá, xếp loại theo từng loại hình gồm: Đảng bộ huyện, thành, thị ủy; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; đảng bộ cấp trên cơ sở trong lực lượng vũ trang (Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Đảng bộ cơ sở Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (2 đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở).

Về tiêu chuẩn xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở được quy định theo 4 mức sau:

* Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thể hiện Đảng bộ có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo; khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo. Cùng với đó là các chỉ tiêu trọng tâm về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ "Xuất sắc", những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên; 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

* Hoàn thành tốt nhiệm vụ thể hiện các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên; đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; chính quyền, mặt trận Tổ quốc được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

* Hoàn thành nhiệm vụ: thể hiện các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên; không có tổ chức đảng trực thuộc bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả.

* Không hoàn thành nhiệm vụ: chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ ở mức kém; có từ 02 tổ chức trong các tổ chức mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Ngoài ra, tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật; đảng bộ có trên 20% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Để BTV Tỉnh ủy có căn cứ xem xét, quyết định xếp loại chất lượng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu xếp loại theo từng nhóm đối tượng tương đồng theo đúng Quy định số 132-QĐ/TW. Căn cứ để xem xét xếp loại bao gồm quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá xếp loại của BTV Tỉnh ủy theo từng loại hình; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hồ sơ đề nghị xếp loại của các đơn vị; kết quả xếp loại của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; xếp loại của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; ý kiến của các ban đảng xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Nhờ vậy, từ năm 2018 đến nay, liên tục 5 năm số đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 21% đến 23%; số còn lại là hoàn thành tốt nhiệm vụ (giao động từ 75-79%) và hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn chung, công tác đánh giá, xếp loại đối với đảng bộ cấp trên cơ sở những năm qua được BTV Tỉnh ủy thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời, khách quan và thực chất. Kết quả đánh giá chất lượng đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch; qua đó, góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, theo quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn mang tính định tính như quy định đảng bộ  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là "Đảng bộ có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo; khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo. Cùng với đó là các chỉ tiêu trọng tâm về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ "Xuất sắc", những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên,...".

Do vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở, cần có các giải pháp, cách làm cụ thể như:

Thứ nhất, Cần nghiên cứu xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể trên tất cả các lĩnh vực theo hướng quy chuẩn, thống nhất, trong đó có tiêu chí chung cho tất cả các huyện, thành, thị và tiêu chí riêng cho 3 nhóm: Đô thị (thành phố, thị xã); đồng bằng, miền núi thấp và nhóm các huyện miền núi cao. Trên cơ sở hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí về kinh tế, xã hội, hàng năm Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh khi xếp loại chính quyền, chuyên môn của UBND các huyện, thành, thị sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, nhất là các chỉ tiêu quan trọng, chủ yếu về kinh tế như: Tốc độ phát triển kinh tế cao, thu ngân sách cao, thu nhập bình bình đầu người cao,...để có căn cứ xếp loại đảm bảo tính khách quan, công bằng, tạo động lực trong phong trào thi đua.

Thứ hai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trên cơ sở các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở; căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hồ sơ đề nghị xếp loại của các đảng bộ; căn cứ kết quả xếp loại của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh (là căn cứ quan trọng); kết quả xếp loại của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đối với ngành dọc cấp dưới. Trong đó, ngoài các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội cần rà soát kỹ việc thực hiện các chỉ tiêu về an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (kết quả thực hiện các chỉ tiêu tỉnh giao là căn cứ chính và kết quả thực hiện các chỉ tiêu của huyện đưa ra là điểm cộng); tham mưu xếp thành các nhóm đối tượng tương đồng để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xếp loại chất lượng.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, do vậy thời gian tới việc đánh giá xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở cần có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp, phản ánh đúng thực chất; như vậy mới có tác dụng thiết thực, từng bước động viên, khuyến khích tạo phong trào thi đua giữa các địa phương, các đảng bộ, phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

                                                              Vũ Hồng Hào 

                                                          Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023


Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước


Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ

Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ


Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh

Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh


Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị

Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị


Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh


Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền


Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy