Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Báo cáo số 273-BC/TU, ngày 15/02/2023 đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Sau 5 năm thực hiện Quy định số 132-QĐ/TU và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW (Báo cáo số 273-BC/TU, ngày 15/02/2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhìn nhận, đánh giá khách quan về những kết quả được, những cách làm hay, hiệu quả, cụ thể:

Nhìn nhận đầu tiên, đó là việc ban hành hành kế hoạch kiểm điểm hằng năm đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai sớm (hầu hết các kế hoạch đều được ban hành vào cuối tháng 10 hằng năm) đã giúp cho cấp dưới chủ động trong triển khai thực hiện.

Thứ hai, trong kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể việc nhận diện 27 biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó lưu ý cá nhân liên hệ các biểu hiện phù hợp với từng đối tượng đảng viên là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nông dân, công nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên hưu trí không tham gia công tác tại địa phương, cụ thể như: Đối với đảng viên là công nhân, nông dân, người lao động, học sinh khi kiểm điểm cần làm rõ nội dung về thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, công tác xóa đói giảm nghèo, không trông chờ ỷ lại. Đối với đảng viên hưu trí không tham gia công tác tại địa phương đi sâu kiểm điểm về sự gương mẫu chấp hành pháp luật, chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, kỷ luật phát ngôn,…Từng đảng viên tự đối chiếu, nhận diện theo 5 cấp độ: Không có biểu hiện; có biểu hiện nhưng chưa rõ; có biểu hiện nhưng không thường xuyên hoặc có biểu hiện thường xuyên, vi phạm nghiêm trọng, vi phạm rất nghiêm trọng và đề ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa đối với từng biểu hiện cụ thể trong thời gian tới. Trên cơ sở tự đánh giá, xác định của đảng viên, chi bộ tổ chức kiểm điểm: Đối với các trường hợp có biểu hiện thường xuyên, vi phạm nghiêm trọng, vi phạm rất nghiêm trọng tùy theo nội dung, tính chất, mức độ vi phạm phải xem xét xử lý hoặc đề nghị cấp trên xem xét xử lý về đảng, chính quyền, đoàn thể bằng các hình thức tương ứng; đối với các trường hợp có biểu hiện nhưng không thường xuyên thì kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

Thứ ba, để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc tỷ lệ xếp loại 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong việc đánh giá, xếp loại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra một số nguyên tắc nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ trong đánh giá, xếp loại như: (1) Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. (2) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (3) Mức độ xếp loại chất lượng của tập thể lãnh đạo, quản lý không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị; (4) Sau khi hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, tập thể, cá nhân ở địa phương, cơ quan, đơn vị thì đánh giá, xếp loại chất lượng đứng đầu. Do đó, việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý từ năm 2018 đến nay đã có sự chuyển biến tích cực (nhất là từ khi có Hướng dẫn số 21), các cấp ủy cơ sở đã chuẩn bị kỹ các nội dung trước khi họp chi ủy, đảng ủy để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng… góp phần cho chi bộ, đảng bộ đánh giá chất lượng tổ chức đảng tương đối sát, phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Riêng cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đã đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng thực tế hơn. Qua đó góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tạo phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, xếp loại tập thể, cá nhân theo nhóm có nhiệm vụ tương đồng; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo nguyên tắc, xếp loại người đứng đầu không cao hơn mức xếp loại của tập thể. Một số đơn vị xếp loại xuất sắc vượt quá tỉ lệ quy định đã được nhắc nhở, yêu cầu cầu rút kinh nghiệm và thực hiện xếp loại lại đúng quy định.

Thứ năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 33 lượt quy định về nội dung, tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp đánh giá, xếp loại tổ chức đảng cấp trên cơ sở và cấp cơ sở; nội dung, tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp và phiếu đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy để phù hợp với các nội dung theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Ngoài ra, trong các kế hoạch chỉ đạo kiểm điểm hằng năm đều ban hành kèm theo các biểu mẫu để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân thực hiện thống nhất chung trong toàn tỉnh.

Thứ sáu, trong chuẩn bị nội dung kiểm điểm và tổ chức kiểm điểm của tập thể, cá nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung đánh giá kết quả khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước theo 3 mức độ: Đã cơ bản được khắc phục; đã khắc phục được một phần; chưa khắc phục được; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp tiếp tục khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; sau kiểm điểm yêu cầu các cấp ủy tổng hợp báo cáo cụ thể về cấp ủy. Do đó, đã khắc phục được các tình trạng như: (1) Nhiều khuyết điểm trùng lặp, nêu chung chung như các năm trước; (2) các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm hoặc mới phát sinh chưa rõ, (3) nhiều khuyết điểm lặp lại nhưng chưa xây dựng được kế hoạch, giải pháp để khắc phục triệt để,...

Thứ bảy, đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cán bộ luân chuyển, điều động, ngoài những nội dung kiểm điểm chung còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung như: Việc xây dựng kế hoạch công tác hằng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; phương pháp triển khai, tổ chức thực hiện công việc trong thực tiễn; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác, nêu rõ những sản phẩm cụ thể do bản thân trực tiếp chỉ đạo, phụ trách; đánh giá sự trưởng thành về phương pháp điều hành, kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo, quản lý; đánh giá về sự tín nhiệm của tập thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

                                 Vũ Hồng Hào 

                                  Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023


Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước


Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ

Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ


Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh

Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh


Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh


Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở


Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền


Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy