Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:“Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận”. Bác cho rằng, Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, thấm nhuần lý tưởng chính trị vì dân thì làm công tác dân vận mới thực sự có hiệu quả.

“Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Người phụ trách dân vận cần phải: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” (Trích bài báo “Dân vận” của Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15/10/1949).

Từ lời kêu gọi của Bí thư Huyện ủy, nhiều ngôi nhà Đại đoàn kết đã được xây dựng cho hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

Trải qua 72 năm, tư tưởng, quan điểm của Bác về công tác dân vận vẫn mới, vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta trong sự nghiệp cách mạng xây dựng bảo vệ đất nước hôm nay. Vận dụng tư tưởng về công tác dân vận trong bài báo “Dân vận” của Bác, trong thời gian qua, huyện Anh Sơn đã tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ một cách nghiêm túc, có chất lượng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới"; tích cực củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới phương thức vận động, tuyên truyền, hướng về cơ sở, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Công tác dân vận của các cấp uỷ huyện Anh Sơn tập trung chỉ đạo tuyên truyền thành công của đại hội đảng các cấp; chỉ đạo kịp thời xây dựng triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, vận động Nhân dân đồng lòng ủng hộ, tích cực triển khai, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nhân dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,9%. Khối dân vận các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình của Nhân dân, tình hình vùng có đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc; tổ chức giao ban định kỳ hàng quý. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Anh Sơn ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành. Toàn huyện xây dựng 123 mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện, trong đó có 91 mô hình tập thể, 32 mô hình cá nhân (28 mô hình phát triển kinh tế, 79 mô hình văn hoá - xã hội, 9 mô hình quốc phòng, an ninh, 7 mô hình xây dựng hệ thống chính trị). Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện tích cực hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Huyện ủy về việc ủng hộ, giúp đỡ xây dựng nhà đại đoàn kết, tính đến ngày 08/9/2021, đã, đang và chuẩn bị xây dựng là 50 nhà, với tổng số tiền: 2.445.000.000 đồng; phối hợp tổ chức phát động kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” kịp thời, đã vận động được tổng số tiền mặt hơn 2,787 tỷ đồng và các nhu yếu phẩm trị giá 1,462 tỷ đồng. Chỉ đạo kiểm tra, sơ tổng kết kịp thời, có chất lượng các đề án, kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Công tác dân vận chính quyền được quan tâm, chỉ đạo có hiệu quả; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Công tác vận động Nhân dân “Chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai có hiệu quả. Toàn huyện đã vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp hàng triệu ngày công và hàng tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, đến nay có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2021 đẩy mạnh xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ; đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao. Công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại với Nhân dân duy trì có hiệu quả.

Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả, đặc biệt là tại vùng biên giới giáp nước bạn Lào. Vai trò, tính chủ động của các đơn vị trong việc phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 được phát huy, đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.

Công tác tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ phụ trách dân vận, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp thường xuyên được cấp ủy quan tâm chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo về năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm và đủ tầm để thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân" và "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng về công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo "Dân vận", với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, sát với thực tiễn, công tác dân vận đã và đang góp phần quan trọng trong quá trình phát triển của huyện nhà.

Phát huy truyền thống và thành tựu đã đạt được trong 91 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021) và 72 năm bài báo “Dân vận” của Bác, trước những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, công tác dân vận của Đảng trên địa bàn huyện Anh Sơn cần tiếp tục đổi mới và tăng cường, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới", với một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở về phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; để từ đó không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện tốt công tác dân vận theo "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị". Không ngừng củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối cấp ủy và chính quyền; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với ban dân vận của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận của Đảng.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Thông qua hoạt động thực tiễn, làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực; phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng của toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo phong trào cách mạng rộng lớn trong Nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ năm, xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận phù hợp với từng địa bàn, phát huy sức mạnh tổng hợp các tổ chức, các lực lượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch… đã được ký kết nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác dân vận của Đảng.

Hải Yến 

Ban Dân vận Huyện ủy Anh Sơn 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022

Nghệ An tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022


Quỳ Hợp trao tặng Bộ nhạc cụ của đồng bào dân tộc Thổ tham gia Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội

Quỳ Hợp trao tặng Bộ nhạc cụ của đồng bào dân tộc Thổ tham gia Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội


Nghệ An tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2

Nghệ An tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2


Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh


Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam


Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Mặt trận Việt Minh

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Mặt trận Việt Minh


Bác Hồ với giai cấp công nhân Nghệ An

Bác Hồ với giai cấp công nhân Nghệ An


Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)


Thực hiện bài báo “Dân vận” của Bác Hồ gắn với công tác dân vận hiện nay ở Nghệ An

Thực hiện bài báo “Dân vận” của Bác Hồ gắn với công tác dân vận hiện nay ở Nghệ An


Xúc động cầu truyền hình "Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam"

Xúc động cầu truyền hình "Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam"


Nghệ An – với giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2018-2020

Nghệ An – với giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2018-2020Hồ Chí Minh - Biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam

Hồ Chí Minh - Biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam


Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn


Khai mạc Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập rèn luyên và lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam

Khai mạc Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập rèn luyên và lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam