Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về “sắp xếp tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020”

Ngày 14/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về “sắp xếp tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020” trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả";  Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 18/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo” và các đề án của cấp huyện, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị gắn liền với sắp xếp đồng bộ các cơ quan, đơn vị do đó đòi hỏi phải sắp xếp lại tổ chức đảng để phù hợp với tình hình mới. Sắp xếp tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh phải đảm bảo nguyên tắc: Các tổ chức cơ sở đảng đã sắp xếp đúng quy định Điều lệ Đảng và hợp lý thì giữ nguyên. Đối với các tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp do Trung ương quản lý thì chuyển giao về Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh quản lý; tổ chức đảng trường đại học công lập trực thuộc tỉnh chuyển giao về Thành ủy Vinh quản lý. Đối với các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn hoặc doanh nghiệp có địa bàn hoạt động trên nhiều huyện thì chuyển giao về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quản lý; tổ chức đảng trong các doanh nghiệp có quy mô nhỏ ở trên địa bàn của một huyện thì chuyển giao và trực thuộc huyện, thành, thị ủy đó quản lý (là cơ sở hay chi bộ trực thuộc cơ sở do ban thường vụ cấp ủy huyện xem xét, quyết định). Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy thì tiến hành sắp xếp tổ chức đảng tương ứng (tên gọi do cấp có thẩm quyền quyết định). Một số tổ chức đảng trực thuộc cấp huyện đang tiến hành sắp xếp về chuyên môn, bộ máy hoạt động theo khu vực thì chuyển giao tổ chức đảng theo ngành dọc quản lý.  Thực hiện đồng bộ giữa sắp xếp tổ chức cơ sở đảng và sắp xếp các đoàn thể để bảo đảm sự thống nhất trong công tác lãnh đạo đối với đoàn thể.

Trên cơ sở Đề án, ngày 06/9/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 3118 và  Quyết định số 3119-QĐ/TU chuyển giao 19 chi bộ Điện lực các huyện, thành thị ủy và 349 đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Công ty Điện lực Nghệ An (thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh); chuyển giao 21 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 626 đảng viên Chi cục Thuế các huyện, thành, thị ủy về trực thuộc Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Nghệ An (thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh). Ngày 09/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định chuyển giao 04 tổ chức cơ sở đảng, gồm Chi bộ Cơ quan Thú y vùng III, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi IV, Chi bộ Trung tâm Bảo vệ thực vật Khu IV, Chi bộ Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI và 62 đảng viên từ trực thuộc Thành ủy Vinh về trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Chuyển giao Đảng bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ và 80 đảng viên từ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; chuyển giao Chi bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nghệ An và 63 đảng viên từ trực thuộc Huyện ủy Quỳnh Lưu; chuyển giao Chi bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cửa Lò và 35 đảng viên từ trực thuộc Thị ủy Cửa Lò về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Chuyển giao Đảng bộ Trường Đại học Y Vinh và 224 đảng viên; chuyển giao chi bộ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ từ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về trực thuộc Thành ủy Vinh quản lý.

Đại diện Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao tổ chức đảng và đảng viên.

Sau khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 48-HD/BTCTU, ngày 19/8/2019 về việc chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng, Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện và đảng ủy trực thuộc đã tiến hành rà soát hồ sơ đảng viên, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng. Các đơn vị tiếp nhận đã tiến hành tổ chức lễ chuyển giao, tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện Thường trực huyện, thành, thị ủy, đảng ủy và ban tổ chức cấp ủy cùng cấp, thời gian hoàn thành vào tháng 10/2019.

Phạm Quang Sơn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

 

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019


Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Dự thảo mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An

Dự thảo mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An


Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014 về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên

Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 30/5/2014 về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên


Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An


Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn

Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn


Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnhNghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam


Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020

Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mớiKết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội