Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 02/02/2023 về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

 

Việc tổng kết nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW và văn bản chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thông qua tổng kết làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để tiếp tục xây dựng và phát triển lĩnh vực đông y và hệ thống Hội Đông y trong tỉnh đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua tổng kết, tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển nền Đông y và Hội Đông y các cấp; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong phát triển nền Đông y và Hội Đông y trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu công tác tổ chức sơ kết phải được tiến hành từ cơ sở đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ.

Về hình thức và tiến độ tổng kết, đối với cấp cơ sở căn cứ vào tình hình cụ thể, cấp ủy cơ sở lựa chọn hình thức tổng kết thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW phù hợp, thiết thực và hoàn thành tổng kết trước ngày 20/02/2023. Đối với cấp huyện, căn cứ vào điều kiện cụ thể, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc lựa chọn hình thức tổng kết thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW một cách phù hợp, thiết thực; hoàn thành tổng kết trước ngày 20/3/2023. Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết Chỉ thị số 24-CT/TW bằng văn bản và hoàn thành trước ngày 20/4/2023.

Kế hoạch chỉ rõ, kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị số 24-CT/TW ở cấp nào thì cấp ủy cấp đó quyết định theo quy định tài chính hiện hành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kế hoạch này. Đồng thời tổng hợp báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW từ Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW (theo đề cương) và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 04/4/2023.

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch này để tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW phù hợp với tình hình địa phương và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 20/3/2023.

Quang Minh 

 

Tin cùng chuyên mục

Dấu ấn Hoàng Mai sau 10 năm thành lập

Dấu ấn Hoàng Mai sau 10 năm thành lập


Đại tướng Chu Huy Mân, người con ưu tú của quê hương Nghệ An

Đại tướng Chu Huy Mân, người con ưu tú của quê hương Nghệ An


Đại tướng Chu Huy Mân – Người cộng sản kiên cường, nhà chính trị, quân sự tài năng

Đại tướng Chu Huy Mân – Người cộng sản kiên cường, nhà chính trị, quân sự tài năng


Tỉnh Nghệ An phát động hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Tỉnh Nghệ An phát động hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng

Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng


Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số

Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số


Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch


Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành công

Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành côngTăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch


Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta

Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta