Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 223-KH/TU về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp và các ngành chức năng tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền:

Đợt 1, từ tháng 01/2020 đến đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (tháng 10/2020): tập trung tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp; tư cách đại biểu dự đại hội; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân với đại hội; các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng.

Đợt 2, từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; không khí, tinh thần hướng về Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tình cảm của các tầng lớp nhân dân hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những mong muốn của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng và Đại hội.

Đợt 3, sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền: Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng. Công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dư luận tích cực của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm trên, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng phải luôn chú trọng tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội.

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống; đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lê Văn Tâm   

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII

Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII


Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025Danh sách phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử


Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng


Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025


Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020

Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020