Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Ngày 12/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 72–HD/BTGTU về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị cấp ủy đảng các cấp, các cơ quan truyền thông tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả hiện Kế hoạch số 369 - KH/BTGTW ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 223 - KH/TU, ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ nay cho đến khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng mở 3 đợt cao điểm tuyên truyền, trong đó, đặc biệt chú trọng phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của các ban Đảng Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban Đảng của Tỉnh ủy, của cấp ủy Đảng các cấp về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Quy chế bầu cử trong Đảng; công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội; kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020; các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng. Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử, các nghị quyết của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, trong quá trình diễn ra đại hội Đảng các cấp luôn coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

 Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ yếu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: các cơ quan báo, đài của tỉnh; trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố, thị xã, trên internet, mạng xã hội; thông qua hoạt dộng báo cáo viên, tuyên truyền miệng; tuyên truyền bằng cổ động trực quan; biên soạn, phát hành các ấn phẩm, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại… để giới thiệu về các dự thảo văn kiện, kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể sát với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị mình; chỉ đạo tổ chức phát động các phong trào thi đua, các công trình, các hoạt động để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng; tổ chức phát động các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng. Thường xuyên bám sát địa phương, cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong, sau khi diễn ra đại hội đảng các cấp, để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phát sinh, đảm bảo mọi điều kiện để đại hội Đảng các cấp diễn ra thành công, tốt đẹp và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Sỹ Thành  

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Danh sách phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử


Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025


Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020

Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020