Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Tăng cường công tác Dân vận ở Nghệ An theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Dân vận trong thời gian tới đó là “Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân”. Bác Hồ đã dạy:  "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Thầm nhuần quan điểm của Đảng và tư tưởng của Bác về công tác Dân vận. Đảng bộ Tỉnh Nghệ An tập trung triển khai thực hiện tốt công tác Dân vận theo tinh thần Đại hội XIII, với các nội dung trọng tâm sau đây.

Một là, ra sức chăm lo xây dựng khối đoàn kết thống nhất giữa nhân dân với Đảng, giữa Đảng với dân. Mối quan hệ máu thịt đó phải luôn tạo được sự đồng thuận lớn trong nhân dân, là tiền đề để xây dựng tỉnh nhà phát triển. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã ban hành Nghị quyết 8b-NQ/HNTW về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”; Nghị quyết số 25- NQ/TW (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sụ lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Các Nghị quyết này đã nêu lên vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận và sự cần thiết phải đổi mới công tác dân vận. Đảng bộ tỉnh Nghệ An phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết này, nhất là quan điểm “Đảng lấy dân làm gốc”, “cách mạng là sự nhiệp của quần chúng”; "Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân". Đại hội đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX cũng đã quán triệt vai trò trong công tác dân vận, cấp ủy chính quyền các cấp cần chủ động kịp thời nắm bắt tình hình trong nhân dân những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc có dư luận để phản ánh cho Đảng, chính quyền xử lý, góp phần làm yên dân, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Củng cố niềm tin nhân dân đối với đảng, chính quyền.

Hai là, các cấp ủy Đảng phải chỉ đạo cả hệ thống chính trị làm công tác Dân vận theo Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (sửa đổi). Quy định rõ trách nhiệm công tác Dân vận của tổ chức Đảng, dân vận của các cấp chính quyền, của MTTQ và các đoàn thể, dân vận của lực lượng vũ trang và của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, đưa tiêu chí công tác Dân vận vào chấm điểm xếp loại tổ chức, cá nhân hằng năm. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2138 – QĐ/TU về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An

Ba là, gắn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác Dân vận với việc xây dựng và thực hiện các chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện chủ trương đó Ban dân vận đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai xây dựng 02 Đề án, 01 Nghị quyết, 02 Chỉ thị, đó là: Đề án về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”; Đề án về “Đổi mới nâng cao hiệu quả xử lý, giải quyết các kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc đối thoại với Nhân dân tren đị bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào thi đua Dân vận khéo”; Chị thị về giúp đỡ người khuyết tật.

Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình, đề án đã ban hành trước đây, như Quyết định số 2954 – QĐ/TU ngày 04/10/2012 về ban hành Đề án xây dựng cốt cán tôn giáo; Quyết định số 2924 – QĐ/TU ngày 30/8/2012 về ban hành quy chế tiếp xúc đối thoại với nhân dân; các đề án 06,08,09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; Đề án số 10 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An.

          Bốn là, thực hiện có hiệu quả phương châm “công tác dân vận luôn đi trước một bước”, nhất là trong các vấn đề về ổn định chính trị vùng đặc thù, trong việc triển khai các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn, trong việc giữ vững ổn định chính trị kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó Ban dân vận Tỉnh ủy tham mưu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết về công tác vận động quần chúng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở trên cả 3 loại hình xã, phường, thị trấn; cơ quan doanh nghiệp. Kết quả, từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay Nghệ An đã triển khai xây dựng được 97 điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, 83 điểm sáng về công tác dân vận chính quyền. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để làm chuyển biến phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Cán bộ, đảng viên sâu sát cơ sở, gần dân dựa vào dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của dân. Từ thực hiện tốt QCDCCS sẽ góp phần đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, đẩy mạnh CCHC, giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân, không để dân kéo đông người lên khiếu kiện ở Trung ương. Lòng dân yên vui, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” có hiệu quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong việc xây dựng mô hình dân vận khéo ở các cấp chính quyền, các đoàn thể. Các mô hình dân vân khéo được triển khai trên tất cả các mặt của đời sống, đi vào chiều sâu. Hằng năm các địa phương bình chọn, suy tôn, biểu dương mô hình, điển hình dân vận khéo từ cơ sở đến huyện; làm tốt việc kiểm tra, thẩm định mô hình dân vận khéo để suy tôn. Phấn đấu mỗi năm toàn tỉnh xây dựng từ 2.500 đến 3.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở tất các cấp, các ngành; năm 2025 tổ chức hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh để tuyên truyền nhân rộng. MTTQ và các đoàn thể, vận động quần chúng hăng hái tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; phong trào ủng hộ  “Quỹ vì người nghèo”. “Quỹ phòng chống Covid”, “Xung kích tình nguyện vì Miền Tây”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

          Sáu là, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo xử lý, giải quyết các vụ nổi cộm, bức xúc trên địa bàn. Nâng cao nhận thức và hành động, xây dựng đạo đức công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của cán bộ chính quyền các cấp. Tỉnh Nghệ An đang thực hiện Quyết đinh 2355/ QĐ-Ttg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển kinh tế - xã hội Miền Tây nên công tác dân vận cũng được coi trọng để đi trước vận động nhân dân trong thực hiện các chủ trương giải phóng mặt bằng triển khai các đề án về phát triển kinh tế - xã hội vùng Miền Tây; các chương trình xóa đói giảm nghèo, chống di dịch cư tự do, chống truyền đạo trái pháp luật, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc; vấn đề tranh chấp đất đai giữa nông lâm trường với người dân tại một số huyện miền núi v.v. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của tỉnh.

          Công tác dân vận là hoạt động tương tác giữa Đảng với dân, giữa những con người cụ thể với cộng đồng và giai tầng xã hội vì sự phát triển phong trào chung trong một địa bàn và rộng hơn. Công tác dân vận vừa phải khoa học đồng thời là nghệ thuật của công tác vận động, tập hợp quần chúng để tạo nên sức mạnh tổng hợp đảm bảo cho các chỉ thị, nghị quyết cuả Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra./.

                                  Nguyễn Mạnh Khôi 

                         Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ


Ban Thường vụ ra Thông tri về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Thường vụ ra Thông tri về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028


Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028


Công tác dân vận thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Công tác dân vận thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An


Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận

Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận


Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong tình hình mới


Nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ

Nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ


Nghệ An: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới

Nghệ An: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới


Mười nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2022

Mười nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2022


Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Nghệ An năm 2022

Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Nghệ An năm 2022


Đề án số 04 của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2021 - 2025

Đề án số 04 của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2021 - 2025


Thực hiện quy trình công tác dân vận chính quyền trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Thực hiện quy trình công tác dân vận chính quyền trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn


Phát huy truyền thống 91 năm qua, Nghệ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới

Phát huy truyền thống 91 năm qua, Nghệ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới


Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả phong trào 'Dân vận khéo'

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả phong trào 'Dân vận khéo'


Thực hiện bài báo “Dân vận” của Bác Hồ gắn với công tác dân vận hiện nay ở Nghệ An

Thực hiện bài báo “Dân vận” của Bác Hồ gắn với công tác dân vận hiện nay ở Nghệ An